Német-magyar jogi értelmező szótár

Ez a német-magyar jogi értelmező szótár az ügyfeleink számára legfontosabb 15 jogág kifejezéseit tartalmazza, ahogy azok az osztrák jogszabályokban foglaltattak 2021 februárjában (jogi normák ld. alább), de "haszonnal forgatható" németországi jogi szövegek értelmezéséhez is.

I. SZEMÉLYI JOG VI. KERESKEDELMI JOG XI. PEREN KÍVÜLI ELJÁRÁS
II. CSALÁDJOG VII. TÁRSASÁGI JOG XII. BÜNTETŐJOG
III. ÖRÖKLÉSI JOG VIII. MUNKAJOG XIII. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG
IV. DOLOGI JOG IX. SZOCIÁLIS JOG XIV. IDEGENJOG
V. KÖTELMI JOG X. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG XV. ADATVÉDELMI JOG
KERESÉS VALAMENNYI JOGÁGBAN:

II. Családjog

Abkömmling jogtörténeti kifejezés; ld. leszármazott (Nachkomme)
Abstammung származás
A származási jog azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy ki az "apa" és az "anya" vagy a "másik szülő". Rendszerint a biológiai szülők egyben a törvényes szülők is, de nem feltétlenül kell, hogy azok legyenek (pl. örökbefogadás esetén vagy a reprodukciós orvostudomány területén).
eheliche Abstammung törvényes (házasságból) származás
Jogtörténeti kifejezés, amely különbséget tett a törvényes és törvénytelen gyermekek között, és a házasságban és a házasságon kívül született gyermekek egyenlőtlen jogi elbánásához vezetett; törvényesnek minősült az a gyermek, aki a házasság alatt vagy a házasságnak a férj halála miatti megszűnését követő 300. nap vége előtt született.
Adoption örökbefogadás
A jogi kifejezés: "gyermekként elfogadás"; az örökbefogadott gyermek (örökbefogadott személy) és az örökbefogadó szülők közötti írásbeli szerződés. Ez a szerződés bírósági jóváhagyást igényel. A cél a biológiai szülő-gyermek kapcsolat jogi aktussal történő leképzése. Jogi hatások többek között a tartási jogban és az öröklési jogban vannak.
Wahleltern, nevelőszülők (örökbefogadó szülők): Az osztrák jog általában egyetlen személy általi örökbefogadást ír elő (pl. mostohagyermek örökbefogadása esetén csak egy örökbefogadó van). Lehetőség van azonban arra is, hogy mindkét házastárs vagy bejegyzett élettárs örökbe fogadjon. Előfeltételek
- az örökbefogadó szülő döntési képessége,
- az örökbefogadó szülő betöltötte a 25. életévét, és
- hogy az örökbefogadószülő idősebb, mint az örökbe fogadott gyermek (Wahlkind).
Az örökbefogadás jóváhagyását nem utasítják el automatikusan, ha az örökbefogadó szülőnek saját természetes gyermekei vannak; ehhez további indokok szükségesek, például ha az örökbefogadó szülő természetes gyermekének eltartása veszélybe kerül; az örökbefogadó szülő természetes gyermeke örökségének csökkenése - mivel az örökbefogadott gyermek szintén jogosult lesz az öröklésre - önmagában nem indok).
A házastársak elvileg csak közösen fogadhatnak örökbe, kivéve, ha
- egyikük a másik természetes gyermekét fogadja örökbe (mostohagyermek örökbefogadása);
- az egyik házastárs nem tud örökbe fogadni, mert nem képes döntést hozni, vagy szokásos tartózkodási helye egy éve ismeretlen; vagy
- a házastársak legalább három éve felhagytak a házassági kötelékkel, vagy más hasonló fontos okok állnak fenn.
örökbe fogadott gyermek
Az örökbe fogadott gyermek lehet kiskorú vagy nagykorú személy; az örökbefogadó szülővel való rokoni kapcsolat nem akadály.
Adoption Minderjähriger kiskorú örökbefogadása
Előfeltételek:
- Az örökbefogadásnak a gyermek érdekét kell szolgálnia. Döntési képtelenség esetén a törvényes képviselő, illetve a bíróság dönt az örökbefogadó szülő vagy a gyermek kérelmére.
- Az örökbefogadó és azörökbe fogadottkiskorú gyermek között már fenn kell állnia egy olyan kapcsolatnak, amely megfelel a szülők és a vér szerinti gyermekek közötti kapcsolatnak, vagy meg kell teremteni egy ilyen kapcsolatot.
Adoption Volljähriger nagykorú örökbefogadása
Előfeltételek:
- Annak bizonyítása, hogy az örökbefogadó szülők és az örökbe fogadandó gyermek között már létezik szoros kapcsolat, amely megfelel a szülők és a vér szerinti gyermekek közötti kapcsolatnak (nem elegendő, hogy egy ilyen kapcsolatot létrehozhatónak tartanak);
- A jelek a több mint öt éve fennálló háztartásbeli közösségre vagy hasonlóan szoros kapcsolatra utalnak.
- Ha az örökbe fogadandó gyermek döntésképtelen, a döntést felnőttképviselő hozza meg (ld. a személyi jogról szóló fejezetet).
Alimente tartásdíj
Az adós által a hitelezőnek havi pénzbeli juttatás formájában történő kifizetések, ha a két fél nem él közös háztartásban.
Anerkenntnis der Vaterschaft apasági elismerő nyilatkozat
Egy férfi nyilatkozata arról, hogy ő egy gyermek apja.
Anerkenntnis, vaterschaftsdurchbrechendes minősített apává nyilvánítás
Egy férfi minősített apává nyilvánítása. A gyermek (vagy az anya mint törvényes képviselő) hozzájárul ehhez a nyilatkozathoz.
Ez az elismerés a már meglévő apaság fennállásától függetlenül is megtörténhet.
Annahme an Kindes statt „gyermekké fogadás” ld. örökbefogadás
Anspannungstheorie feszültségelmélet
Az az elv, hogy minden házastársnak/bejegyzett élettársnak a legjobb erőfeszítései (iskolai végzettség, egészségi állapot, szakmai lehetőségek stb.) szerint kell hozzájárulnia a közös szükségletek fedezéséhez (ABGB 94. §); ez ahhoz vezet, hogy a tartásdíj megállapításakor a tartásra kötelezett személy számára elérhető fiktív jövedelmet lehet feltételezni, ha nem folytat megfelelő keresőtevékenységet, vagy alacsonyabb jövedelemmel állapodik meg, mint ami számára elérhető lenne.
Aszendent jogtörténeti kifejezés, ld. ősök (Vorfahren)
Aufhebung der Ehe házasság érvénytelenítése
A házasság érvénytelenítésének okai azok az okok, amelyek a házasságkötés időpontjában a menyasszony és a vőlegény akaratának hiányára vezethetők vissza:
- a törvényes képviselő beleegyezésének hiánya kiskorú menyasszony vagy vőlegény esetében
- tévedés a házassággal kapcsolatban
- hiba a házasság megkötéséről szóló nyilatkozat megtételével kapcsolatban
- hiba a házastárs körülményeivel kapcsolatban
- csalárd megtévesztés és a házastárs fenyegetése
Ausstattung kiházasítás
A tartásra kötelezett szülők vagy nagyszülők a gyermek házasságkötésekor megfelelő dotációt (pénzbeli vagy természetbeni juttatásokat) nyújtanak a gyermeknek, ha a gyermeknek szüksége van ilyen támogatásra, és ezt kérelmezik vagy bírósági keresetet nyújtanak be. A gyermek támogatására vonatkozó kötelezettség megszűnik, ha a gyermek arról lemond, vagy a szülők tudta nélkül vagy megindokolt akarata ellenére köt házasságot.
Beistandspflicht támogatási kötelezettség
A házastársi kötelesség hatálya tág: egyrészt magában foglalja a házastársak segítségét a háztartás, egymás gondozása és igény szerinti támogatása terén, másrészt a házastársaknak az emberközi területen is egymás mellett kell állniuk.
Besuchsrecht jogtörténeti kifejezés; ld. érintkezési jog (Kontaktrecht)
Deszendent jogtörténeti kifejezés; ld. leszármazottak (Nachkommen)
Domizilelternteil ld. felügyeleti jog, lakóhely, tartózkodási hely (Obsorge, Domizilresidenz)
Doppelresidenz(modell) kettős rezidencia (modell)
Ha a szülők nem élnek lakóközösségben, a bíróságon vagy az anyakönyvvezető előtt kötött felügyeleti megállapodásban (Obsorgevereinbarung) kell meghatározniuk, hogy a gyermeket elsősorban melyik szülőnél gondozzák (ld. első rendű otthon; lakóhely szerinti szülő); ez azt jelenti, hogy az időbeli egyenlő gondozásról szóló megállapodás is lehetséges, ha ez a gyermek érdekét szolgálja (ld. felügyeleti jog, Obsorge).
Ehe házasság
A házasság két azonos vagy különböző nemű személy között létrejött, jogilag elismert élettársi kapcsolat. A törvény többek között arra számít, hogy a házastársak gyermekeket nemzenek és nevelnek fel, és kölcsönösen segítik egymást. A gyermekek nemzése a házasság keretein belül nem értelmezhető kötelességként - ellentétben a házastársi segítségnyújtási kötelezettséggel (Beistandspflicht) és a lakó-, gazdasági és szexuális közösség fenntartásával, valamint a gyermekek kölcsönös nevelésével. A házasság megkötését (vö. házasságkötés, Eheschließung), tartalmát és felbontását kizárólag a nemzeti jog határozza meg. A gyermekek nemzése és születése nem kötelező tartalma a házasságnak.
A házastársak azonban kötelesek egymással szemben átfogó házastársi közösséget alkotni, beleértve az együttélés, a hűség, a tiszteletteljes bánásmód és a kölcsönös segítségnyújtás kötelezettségét.
Megkülönböztetendő a nem házassági együttéléstől (nichteheliche Lebensgemeinschaft).
nichtige Ehe semmis házasság
ld. a házasság semmisségének okai (Ehenichtigkeitsgründe); megkülönböztetendő a házasság érvénytelenítésétől (Aufhebung der Ehe)
Eheaufhebungsgründe házasság érvénytelenítésének okai
A házasságkötéskor fennálló akarathiány; ezek közé tartoznak a következők:
- korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselője beleegyezésének hiánya,
- tévedés
- csalárd megtévesztés és fenyegetés (arglistige Täuschung und Drohung); ezektől megkülönböztetendők a házasság semmisségének indokai (Ehenichtigkeitsgründe).
Ehefähigkeit házasodási képesség
jogilag érvényes házasságkötésre való képesség
Ehegeschäftsfähigkeit házassági cselekvőképesség
a jogügyleti képesség (Handlungsfähigkeit) általános szabályai szerint áll fenn
Ehegütergemeinschaft házassági vagyonközösség; ld. vagyonközösség (Gütergemeinschaft)
Ehegüterrecht házassági vagyonjog; ld. vagyonjog (Güterrecht)
Ehehindernis házassági akadály; ld. házasságkötési tilalom (Eheverbot)
Ehemündigkeit házasságkötéshez megkívánt életkor
Törvény által meghatározott alsó korhatár (18 éves kortól), amelytől fogva jogszerűen lehet házasságot kötni. A házasságkötés korhatárát a bíróság csökkentheti (16 éves korra).
Ehenichtigkeitsgründe házasság semmisségének okai
A házasságkötés előtt vagy annak időpontjában fennálló körülmények, amelyek a házasság semmisségére adnak okot:
- az előírt házassági forma hiánya,
- az egyik házastárs cselekvőképességének hiánya,
- a házasság megkötése kizárólag vagy elsősorban a név vagy az állampolgárság megszerzése céljából,
- újraházasodás haláleset bejelentésekor, ha a házasulandók tudták, hogy a halottnak nyilvánított személy még él,
- valamint a kettős házasságra és a rokonok közötti házasságra vonatkozó tilalmak megsértése (ld. házasságkötési tilalom, Eheverbot).
Megkülönböztetendő ettől a házasság érvénytelenítésének okai (Eheaufhebungsgründe).
Ehepakt házassági szerződés
A házastársak vagy a menyasszony és a vőlegény közötti, a házasságkötést megelőző feltételként közjegyzői okiratba foglalt szerződés, amely a házasság fennállása alatt vagy megszűnése után szabályozza anyagi körülményeiket (ABGB 1217. §).
Nem minden, a házastársak által kötött szerződés minősül házassági szerződésnek; a jogi szabályozás miatt inkább a vagyonközösség és az öröklési szerződés minősül házassági szerződésnek, de nem a házastársak között kötött kölcsönszerződés vagy ajándékozási szerződés.
Ehescheidung házasság felbontása
A házasság bírósági határozattal történő felbontása: ez történhet közös megegyezéssel vagy bírósági úton indítandó vitás eljárást követően. A vitatott házasság felbontására két elv vonatkozik, a felbomlási elv és a vétkességi elv.
Felbomlás: a házastársak már olyan mértékben elváltak egymástól, hogy az életközösségi kapcsolat értelmében a házasság már nem folytatódik.
A vétkesség elve akkor releváns, ha az egyik partner vétkesen olyan súlyosan megszegi a házastársi kötelességeket, hogy a másik partner számára az együttélés folytatása lehetetlenné válik.
Ehescheidung aus Verschulden vétkes válás
A házastárs követelheti a házasság felbontását, ha a másik fél vétkes kötelességszegést követett el, vagy vétkesen felbomlasztotta a házasságot úgy, hogy annak helyreállítása nem várható. A konkrét okot vétkesen (nem feltétlenül szándékosan) kellett előidézni, és felelősnek lenni a házasság elkerülhetetlen felbomlásáért. A következő okokra lehet hivatkozni:
- házasságtörés
- testi vagy lelki erőszak alkalmazása
- a kötelező házastársi kötelezettségek megsértése
- a házassági közösség indokolatlan felbontása
- a tartási kötelezettség megsértése
Ehescheidung im Einvernehmen válás közös megegyezéssel
A közös megegyezéssel történő (vétkesség nélküli) válást mindkét házastárs kérheti a bíróságtól, ha
- a házassági életközösség legalább hat hónapja felbomlott, és
- a házastársak kölcsönösen bejelentik a házasság helyreállíthatatlan felbomlását, és
- a házastársak közös válókeresetet nyújtanak be, és
- a házastársak írásbeli megállapodásban egyeztek meg a válás lényeges következményeiről.
Ehescheidung wegen sonstiger Gründe válás egyéb okokból
A válás akkor is indokolt lehet, ha nem követnek el vétkes magatartást, de a magatartás ahhoz vezet, hogy a házassági együttélés folytatása nem várható el, pl. a következők miatt:
- mentális betegség vagy hasonló károsodás
- fertőző vagy visszataszító betegség
- a lakóközösség felbomlása legalább három éven keresztül, anélkül, hogy a közösséget újra létre lehetne hozni.
Ez utóbbi pontra nem lehet jogalapként hivatkozni, ha az alperes házastárs a kifogásolási jogával élve azt állítja, hogy a válás őt jobban sújtaná, mint a házastársat, és hogy a felperes kizárólag vagy túlnyomórészt hibás. A tiltakozás azonban már nem lehetséges, ha az élettársi kapcsolat már hat éve megszűnt.
Eheverbot házassági tilalom
Olyan körülmény, amely kizárja a jogilag érvényes házasságkötést (pl. bizonyos rokoni kapcsolat, fennálló házasság); ld. a házasság semmisségi okait.
Eltern szülők; ld.  apa vagy anya vagy más szülő
weiterer Elternteil egyéb szülő
Ha az anyán a szülést megelőzően legfeljebb 300 és legalább 180 napon belül orvosilag támogatott reprodukciós eljárást végeztek, a nőt,
- aki a gyermek anyjával bejegyzett élettársi kapcsolatban vagy házasságban él, vagy
- a gyermek születése előtt legfeljebb 300 nappal meghalt, vagy
- aki elismerte a szülői minőséget, vagy
- akinek a szülői minőségét bíróság állapította meg, másik szülőnek ismerik el.
Elternrechte szülői jogok; ld. Obsorge
Entziehung der Obsorge felügyeleti jog megvonása
Ha a szülők veszélyeztetik a gyermek jólétét, bírósági határozattal részben vagy egészben megvonható tőlük a felügyeleti jog.
Errungenschafts-gemeinschaft ld. vagyonjog (Güterrecht)
Ersparnisse, eheliche ld. a házassági vagyont és a házassági megtakarításokat
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) Emberi Jogok Európai Egyezménye
Familie család
A fogalom értelmezése az ABGB szerint: Minden személy házasság vagy rokonsági kapcsolat (szülők és gyermekek felmenő és leszálló sorban), névre való tekintet nélkül.
Familienautonomie családi autonómia
A házastársak jogait a törvény bizonyos területeken meghatározza (a felek megállapodásával nem lehetséges a módosításuk), mint például a házastársak egymásnak nyújtott támogatás (támogatási kötelezettség, Beistandspflicht), a hűség kötelezettsége és az együttélés fennállása.
Bizonyos egyéb területeket a házastársaknak kell szabályozniuk, például a lakóhelyet vagy a háztartás vezetése és a foglalkozás közötti feladatmegosztást.
Familienrecht családjog
A családtagok közötti jogviszonyokat szabályozó jogszabályok összessége; ide tartozik a házassági jog, a gyermek- és gyámjog, az örökbefogadási jog, a gyámsági jog és a tartási jog, valamint a felnőttvédelem.
Feststellung der Nichtabstammung biológiai szülői viszony hiányának megállapítása
Ha az apaság az anyával kötött házasság alapján áll fenn, a férj vagy a gyermek kérelmére bírósági végzéssel lehet megállapítani a biológiai szülői viszony hiányát.
Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) Az orvosilag támogatott reprodukciót szabályozó törvény, nevezetesen:
- homológ megtermékenyítés: a férj/partner spermáját használják a nő petesejtjének megtermékenyítésére.
- heterológ megtermékenyítés: az anya petesejtjének megtermékenyítése egy harmadik személy (spermadonor) spermájával; ehhez a formához a házastárs/bejegyzett élettárs/egyéb szülő/élettárs közjegyzői okiratban rögzített hozzájárulása szükséges. Eközben mind a spermadonoráció, mind a petesejtadományozás engedélyezett - a béranyaság Ausztriában tilos.
Gebrauchsvermögen, eheliches, und eheliche Ersparnisse vagyontárgyak, melyeket fennálló házasságban mindkét házastárs használ
Folyamatban lévő házasság a vagyonelkülönítés törvényes vagyonjogi helyzetének elve érvényesül; amennyiben a házasság válással, felbontással vagy semmisséggel szűnik meg, a felosztás a konkrét vagyoni viszonyoktól függetlenül a vagyonmegosztási eljárás keretében újraszabályozásra kerül, amennyiben a felek erre vonatkozó megállapodást kötnek vagy vagyonmegosztási kérelmet nyújtanak be a bírósághoz.
A megosztás tárgya a házassági vagyon és a házassági megtakarítások.
- Házastársi vagyon: olyan ingó és ingatlan fizikai tárgyak, amelyek a házasság alatt mindkét házastárs használatára szolgálnak; ide tartozik a házastársak valamennyi használati tárgya és használati eszköze (beleértve az autókat is), valamint a közös lakás.
- Megtakarítások: A házastársak által a házasság alatt felhalmozott és értékesítésre szánt értékes vagyontárgyak (pl. készpénz, értékpapírok, ékszerek, lakás nyugdíjasházban).
A vállalkozásokra, amelyek nem képezik a házassági vagyonmegosztás tárgyát, külön szabályozás vonatkozik, mivel ezek felosztása a vállalkozás tönkretételéhez vezethet, és a vállalkozás értékének növekedése nem kapcsolható közvetlenül a házassági együttéléshez.
Grad rokonsági fok
A családtag és más családtagok közötti kapcsolat közelsége. Egyenes ági rokonok az ősök és leszármazottaik (pl.: apa és lánya). Nem tartozik ide az oldalágakon lévő rokonság (pl.: nagybácsi és unokahúg harmadik vonalbeli rokonok).
A köztes születések is fokozatnak számítanak.
Gütergemeinschaft ld. vagyonjog (Güterrecht)
Gütergemeinschaft auf den Todesfall vagyonközösség halál esetére; ld. vagyonjog (Güterrecht)
Güterrecht vagyonjog
A vagyonjog szabályozza a házastársak vagyonának felosztását a házasság fennállása alatt és annak megszűnése után.
A házastársak közötti vagyoni viszonyoknak különböző modelljei léteznek:
- Szerzési közösség (Errungenschaftsgemeinschaft): A házastársak mindegyike kizárólagos tulajdonjogot tart fenn az általuk apportált vagyon, valamint a jövőben örökölt vagyon felett; a házasság alatt szerzett vagyon tekintetében azonban társtulajdon jön létre.
- Vagyonközösség (Gütergemeinschaft): A két házastárs vagyona a megállapodás megkötésekor a két házastárs közös tulajdonába kerül, ami azt jelenti, hogy mindkét házastárs a két házastárs teljes vagyonának felét birtokolja. A két házastárs azonban rendelkezhet különleges vagyontárgyakról (amelyek az adott házastárs tulajdonában maradnak). A megállapodás közjegyzői okiratot igényel, és úgy is kialakítható, hogy a tulajdonjog létrejötte a szerződés megkötésekor vagy csak halál esetén (azaz az egyik házastárs halálakor) lépjen hatályba.
- Vagyonmegosztás (Gütertrennung): Mindkét házastárs tulajdonosa marad a házasságba hozott vagyonnak, és egyedüli tulajdonosa lesz a házasság alatt általa szerzett és örökölt vagyonnak. Az osztrák jog ezt a házassági vagyonjogi rendszert főszabályként egy folyamatban lévő házasságra írja elő ("törvényes házassági vagyonjogi rendszer"). Az érintett házastárs marad vagyonának tulajdonosa, valamint követeléseinek hitelezője és a kölcsönök egyedüli adósa. Ez a teljes vagyonelkülönítés azonban csak a házasság végéig áll fenn, mert akkor kerül sor a vagyon megosztására, függetlenül attól, hogy kinek a vagyonáról van szó (válás esetén a vagyonmegosztási eljárás).
-  Közös szerzeményeinek megosztására vonatkozó vagyonjogi modell (Zugewinngemeinschaft): A házastársak mindegyike kizárólagos tulajdonosa marad a házasságkötéskor meglévő vagyonnak, valamint a később megszerzett, örökölt vagy ajándékba kapott vagyonnak. Csak a házasság felbontása esetén van az egyik házastársnak a másik házastárssal szemben követelése a megszerzett vagyon egy részére (általában pénzbeli kártérítési igény).
Gütertrennung vagyonmegosztás; ld. vagyonjog (Güterrecht)
Güterstand, gesetzlicher törvényes házassági vagyonjogi rendszer; ld. vagyonjog (Güterrecht)
Halbgeschwister (halbbürtige Geschwister) féltestvér(ek)
Olyan személyek, akiknek van egy közös szülőjük; példa: Az apának van egy lánya az első házasságából és egy fia a második házasságából. A gyerekek féltestvérek, mivel két különböző anyától származnak.
Haushalt háztartás
A házastársak elvileg kötelesek együtt élni. A helyszínt a házastársak szabadon választhatják meg. Indokolt esetben azonban bármelyik házastárs kérheti a helyszín áthelyezését; ettől függetlenül bármelyik házastárs kérheti fontos személyes okokból az ideiglenes külön lakhelyet.
Megfordítva egy házastárs különösen fontos okokból kérheti a másik házastársnak a közös lakóhelyről való eltávolítását (Wegweisung).
Heim erster Ordnung elsőrendű otthon; ld. szülői felügyeleti jog (Obsorge)
Heiratsgut házassági jószág, stafírung
Jogtörténeti kifejezés: az a vagyon, amelyet a feleség vagy harmadik személy ad át vagy biztosít a férjnek a házassági életközösséggel kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében.
Kontaktrecht kapcsolattartási jog
Minden szülőnek joga van ahhoz, hogy személyes kapcsolatot tartson fenn gyermekével (függetlenül attól, hogy ki gyakorolja a gyermek felügyeletét, pl. a nagyszülő vagy az ifjúságvédelmi hivatal). A gyermek mindenek felett álló érdekét mindig védeni kell. Ez azt jelenti, hogy
- a kapcsolattartási jogot konszenzusosan kell kialakítani;
- megállapodás hiányában a gyermek vagy az egyik szülő kérésére a bíróság dönt;
- a kapcsolattartási jognak ki kell terjednie a szabadidőre és a mindennapi életre is, figyelembe véve a gyermek életkorát, szükségleteit és kívánságait, valamint korábbi életmódját
(ABGB 187. § (1) bekezdés);
- a gyermeknek is joga van ahhoz, hogy a bíróság meghallgassa;
- a láthatási jog iránti kérelmet el kell utasítani, ha a gyermek a tájékoztatás ellenére sem kívánja a kapcsolattartást;
- A látogatási jog vétkes megsértése esetén kártérítésre van lehetőség;
- a személyes kapcsolattartás korlátozása vagy megtiltása lehetséges, ha a szülő erőszakos vagy megsérti a jó magaviselet követelményét;
- lehetőség van a nagyszülők és az unoka közötti kölcsönös látogatási jogra is; ez azonban korlátozott, ha a szülőkkel való családi életet zavarná.
Harmadik személy kapcsolattartási joga is biztosítható, ha különleges személyes vagy családi kötelék áll fenn.
Egyébként a felügyeleti jogból kizárt szülőnek joga van ahhoz, hogy fontos kérdésekben tájékoztatást és meghallgatást kapjon, mielőtt olyan intézkedést hozna, amelyhez egyébként a hozzájárulása szükséges lenne.
nichteheliche Lebensgemeinschaft nem házassági életközösség
Két személy közötti hosszabb ideig tartó lakó-, gazdasági és szexuális közösség, amely nem felel meg a házasság követelményeinek. Az ilyen együttélésből nem erednek házassági joghatások, mivel nincs egyetértés a házassági joghatásokról, és nem felel meg a formai követelményeknek (anyakönyvvezető előtti házasságkötés). Az élettársi kapcsolat különösebb formai követelmények nélkül bármikor felbontható. A házassági törvény rendelkezéseinek analóg alkalmazását elutasítják. Az élettársak ezért nem kötelesek az együttélést az általános polgári jog szerint jogilag felbontani.
Léteznek azonban bizonyos védő rendelkezések (bérleti szerződésbe való belépés joga, rendkívüli öröklési jog).
Legitimation törvényesítés
A házasságon kívül született gyermek a szülők utólagos házassága révén a házasságkötés időpontjában törvényessé válik. Ezenkívül a szövetségi elnök nyilatkozatával történhet legitimáció. Ennek a gyakorlatban nincs jelentősége, mivel a törvényes és törvénytelen gyermekek közötti különbségtételt és annak következményeit a jogegyenlőség megszüntette.
Morgengabe nászajándék („reggeli adomány”)
Jogtörténeti kifejezés: ajándék, amelyet a vőlegény a házasságkötés utáni első reggelen a menyasszonynak adni megígér.
Mündelgeld gyámpénz
Olyan személy vagyona, aki felnőttképviselet (korábban: gyámság) alatt áll, vagy akit törvényes képviselő, például a szülők képviselnek (korábban: gyámság); a gyámolt pénzét biztonságos, alacsony kockázatú és magas hozamú módon kell befektetni.
Mutter anya
A nő, aki a gyermeket szülte; Ausztriában tilos a béranyaság.
Nachkomme leszármazó / leszármazott
Öröklési és családjogi kifejezés bizonyos leszármazási vonalbeli rokonokra (pl. gyermekek, unokák).
Namensehe névházasság
Házasság kizárólag azzal a céllal, hogy az egyik házastárs használhassa a másik házastárs nevét.
Naturalunterhalt természetbeni tartás
A tartásra kötelezett által a tartásra jogosult házastársnak pénzben át nem adott tartás. Példa: A tartásra kötelezettnek sürgős szükség esetén megfelelő lakhatást kell biztosítania a jogosultnak, és tartózkodnia kell e kötelezettség vétkes megszegésétől.
Obsorge felügyeleti jog
A gyermek gondozásának és nevelésének, vagyonának kezelésének, valamint a hatóságok és a bíróság előtti képviseletének joga a szülők közös joga. Az apa és az anya jogai és kötelességei egyenlőek, hacsak a törvény másként nem rendelkezik. A szülőket ezért arra ösztönzik, hogy békés megegyezésre jussanak.
Folyamatban lévő házasság esetén mindkét szülő jogosult a felügyeleti jogra.
Ha a szülők a születés időpontjában nem házasok, a gyermek felügyeletét egyedül az anya kapja; az apa is kaphat felügyeletet az anyakönyvvezető előtti megállapodással vagy bírósági úton, anélkül, hogy bírósági határozatra lenne szükség. A házasság felbontása, érvénytelenítése vagy semmissé nyilvánítása esetén a közös felügyelet továbbra is érvényben marad. Az alternatív megállapodás megengedett. A közös megegyezéssel történő válás esetén a gyermek gondozásáról és a felügyeleti jogról szóló megállapodás előfeltétel (ld. a közös megegyezéssel történő válást). A szülők közötti megállapodás hiányában a bíróságnak joga van a gyermek mindenek felett álló érdeke alapján dönteni.
Lakóhely: Ha mindkét szülőre bízzák a felügyeleti jogot, de a szülők között nincs lakóközösség, meg kell határozni, hogy a gyermek melyik szülőnél lakik elsősorban (lakóhely szerinti szülő, első rendű szülő otthona). Jogi képviselet: Mindkét szülő egyformán jogosult és köteles a gyermek képviseletére és vagyonának kezelésére, mindketten saját maguk számára. Fontos ügyekben a másik szülőnek bele kell egyeznie. A szülői jogokat nem gyakorló szülőnek joga van a gyermekkel való személyes kapcsolattartáshoz és a fontos intézkedésekről való tudomásszerzéshez. Mindkét szülőnek arányosan hozzá kell járulnia a gyermek tartásához.
Partnerschaft ld. bejegyzett élettársi kapcsolat
megkülönböztetendő a nem házassági életközösség fogalmától
eingetragene Partnerschaft bejegyzett élettársi kapcsolat
2019. január 1-jéig a bejegyzett élettársi kapcsolat két azonos nemű partner jogilag kötelező erejű egyesülésének számított (szemben a házassággal, amely kizárólag a heteroszexuális párok számára volt fenntartva).
Az Alkotmánybíróság azon döntésével, hogy ez a megkülönböztetés diszkriminációnak minősül, és hogy a házasság ezért nyitott az azonos és az ellenkező nemű párok számára, egyidejűleg törölték a törvény szövegéből a bejegyzett élettársi kapcsolatnak csak az azonos nemű párokra való korlátozását. A házassági jog rendelkezései ebben az esetben nagymértékben alkalmazandók, mivel a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény (EPG 2010) az ABGB és a házassági törvény rendelkezéseire hivatkozik (ld. házasság és válás).
Personenstand családi állapot
A természetes személyek családjogi megkülönböztetése: egyedülálló, házas, élettárs (a bejegyzett élettársi kapcsolat értelmében), özvegy vagy elvált.
Pflegekindschaft fogadott / nevelt gyermeki státusz
A törvényes gyám vagy a gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal felhatalmazása alapján kerül megállapításra; a megfelelő intézkedések bírósági végzéssel hozhatók. A nevelőszülők jogosultak a gyermek gondozására és nevelésére. A gyámok jogi helyzetét ez elvileg nem érinti; a nevelőszülők azonban bírósági végzéssel kérhetik, hogy a felügyeletet részben vagy egészben átruházzák rájuk. A cél az, hogy a nevelőszülők és a nevelt gyermek között olyan kapcsolat jöjjön létre, amely közel áll a természetes szülők és a gyermekek közötti kapcsolathoz.
Ruhen des Unterhaltsanspruches tartási igény nyugvása
Akkor következik be, ha a kedvezményezett nem házassági életközösséget létesít egy harmadik személlyel.
Scheidung válás; ld. Ehescheidung
einvernehmliche Scheidung válás közös megegyezéssel; ld. Ehescheidung im Einvernehmen
Scheidungsfolgen válási következmények
A bírósági határozat jogerőre emelkedésével a házasság felbomlik. A vétkesség miatti válást követően a vétlen fél jogosult tartásra a másik féllel szemben, amennyiben a vagyonából származó jövedelme és a tőle elvárható jövedelemszerző tevékenység nem elegendő a megfelelő tartáshoz.
Schlüsselgewalt nő háztartási jogköre; „kulcshatalom”
A közös háztartást vezető, saját jövedelemmel nem (vagy csak alacsony jövedelemmel) rendelkező házastárs joga, hogy a mindennapi élet jogi ügyleteiben képviselje házastársát; a kulcshatalom csak a szokásos életvitel keretein belül áll fenn. Az ügyletet a másik nevében megkötő házastársnak nem kell jeleznie (a képviseleti jogra vonatkozó általános szabállyal ellentétben), hogy a másik nevében jár el. A képviselet nem áll fenn, ha az egyik házastárs harmadik felek felé világossá teszi, hogy nem kívánja, hogy házastársa a nevében jogi ügyleteket kössön. A kulcshatalom akkor sem alkalmazható, ha mindkét házastárs együtt köt szerződést.
Példa: A háztartást vezető házastárs által a kereső házastárs számára kötött újságelőfizetés.
Schwägerschaft sógorság
Az egyik házastárs kapcsolata a másik házastárs rokonaival. A sógori kapcsolat nem vezet rokonsághoz.
Unterhalt tartás
Pénzbeli vagy természetbeni adományok egy másik személy megélhetési szükségleteinek fedezésére.
Unterhaltspflicht tartási kötelezettség
Egy személy szerződéses vagy jogi kötelezettsége, hogy egy másik személy tartását részben vagy egészben fizesse.
A tartásra vonatkozó jogi kötelezettség keretében figyelembe kell venni az egyéni szükségleteket, és az egyenlő bánásmód elvét kell alkalmazni; a határokat az egyén erősségei és a házastársi kapcsolat adott szervezete szabja meg. Elvileg mindkét házastárs köteles dolgozni. Ha az egyik házastársat bízzák meg a háztartás vezetésével, akkor ez a házastárs ezzel hozzájárul a tartáshoz. Tartási kötelezettség áll fenn a házastársak között, a szülők részéről a gyermekeikkel szemben (nem csak a 18. születésnapjuk betöltéséig, hanem addig is, amíg azok nem képesek eltartani magukat), és bizonyos esetekben a saját szüleikkel szemben is; a tartási kötelezettség az élettársak között a házasságkötéstől kezdődően áll fenn, és a házasság válás általi megszűnése után is fennállhat.
Unterhaltsstopp tartás szünetelése
Fontos különbséget tenni a házastársi tartás és a gyermektartás között:

  1. Az elvált házastársak tartása: A tartás általában a felek megállapodásán alapul. A közös megegyezéssel történő válás esetén a tartásra vonatkozó megállapodás szintén előfeltétele az elfogadhatóságnak. Megállapodás hiányában a tartás mértéke (EheG §§ 66-78) elvileg a vétkességen alapul. A tartás pénzben esedékes, és előre kell fizetni. Nincs felső határ, azaz a tartásdíj fizetésére kötelezett személy magas jövedelme a jogosult személy magas tartásához vezet.
  2. Gyermektartásdíj: A gyermektartásdíj megállapítása szempontjából két tényező meghatározó:

- a szülők fizetőképessége és
- a gyermek igényei.
A tartás konkrét meghatározásakor a nettó jövedelem százalékos arányát határozzák meg. A százalékos módszer olyan eredményre vezet, amely figyelembe veszi a gyermek életkorát és a tartásra kötelezett személy teljesítőképességét. A százalékos arányok életkoronként vannak meghatározva, és a nettó jövedelem 16-22%-át teszik ki. Ha más személyekkel (a gyermek testvéreivel) szemben tartási kötelezettség áll fenn, az egyes gyermekekkel szembeni tartási kötelezettséget 1-3 %-kal csökkentik.
Karbantartási korlátozások: A tartásra kötelezett szülő nem kerülhet létminimum alá (EO 291b. §); ha a százalékos arányok szerint meghatározott összeg meghaladja a létminimum határát, azt arányosan csökkentik. Playboy- vagy luxushatár: A gyermek nem kaphat túl sok tartásdíjat, ezért a gyermektartásdíj felső határa a normális szükséglet 2,5-szerese, amely a gyermek átlagos szükségletének összegét határozza meg, és amelyet a hatóságok évente állapítanak meg; a gyermek nem kaphat indokolatlanul magas tartásdíjat, mert nem lesz ösztönzése az önállóságra.

Unterhaltsvorschuss gyermektartásdíj (állami) megelőlegezése
Az Ausztriában élő, nem külföldi állampolgárságú gyermek esetében az állam megelőlegezheti a tartásdíjat, ha a kötelezett azért nem tud tartásdíjat fizetni, mert az ellene folyó végrehajtás sikertelen, őrizetben van vagy kibújik a tartásdíjfizetési kötelezettség alól.
Vater A gyermek apja a férfi
- aki a gyermek születésének időpontjában a gyermek anyjával házas, vagy
- aki az anya férjeként legkorábban 300 nappal a gyermek születése előtt halt meg, vagy
- aki elismerte az apaságot, vagy
- akinek apaságát bíróság állapította meg (ld. apaság megállapítása).
Vaterschaftsfeststellung Az  apaság megállapítása elismeréssel vagy bírósági végzéssel történik; az elismerés nyilvános vagy közokiratba foglalt személyes nyilatkozattal történik, amely csak az illetékes anyakönyvvezető általi kézhezvételt követően válik hatályossá. Az apaság bírósági megállapítását a nemperes bíró végzi. A kérelmet a gyermek és az apaságát megállapítani óhajtó férfi nyújthatja be.
Vätertausch apacsere
Lehetőség arra, hogy a gyermek kérje a bíróságtól egy másik férfi apaságának végzéssel történő megállapítását, ha az apaság már fennáll.
Verlöbnis eljegyzés
Két személy ígérete arra, hogy házasságot fognak kötni egymással. Ez egy olyan szerződés, amelyre nincsenek különleges formai követelmények. Bár az eljegyzés nem teszi lehetővé a házasság kikényszerítését, jogi hatásai vannak. Az, aki indoklás nélkül elállt, vagy aki a másik indokolt elállását okozta, köteles megtéríteni a másik félnek az általa okozott vagyoni hátrányt (pl. az esküvői előkészületek költségeit).
Vertretung des Kindes gyermek képviselete
Mindkét szülő egyformán jogosult és köteles képviselni a gyermeket, mindketten a saját jogukon. Fontos ügyekben a másik szülőnek is bele kell egyeznie; bizonyos ügyekben a bíróság hozzájárulása is szükséges.
Verwaltung des Kindesvermögens gyermek vagyonának kezelése
Mindkét szülő egyformán jogosult és köteles a gyermek vagyonának kezelésére, mindketten a saját jogukon. Fontos ügyekben a másik szülőnek bele kell egyeznie, vagy akár a bíróság beleegyezését is be kell szerezni.
Verwandtschaft rokonság
A kifejezés megértése az ABGB alapján: Az ősök és valamennyi leszármazottjuk közötti kapcsolat, valamint a leszármazottak egymáshoz való viszonya. A rokonság közelségét fokozatok határozzák meg.
Az sógorság nem rokoni kapcsolat.
Verwirkung des Unterhaltsanspruchs tartásra való jogosultság elvesztése
A kötelezettel szemben elkövetett súlyos kötelességszegés a tartási követelés elvesztéséhez vezethet.
Vorfahren elődök
Öröklési és családjogi kifejezés bizonyos felmenő ági rokonokra (pl. szülők, nagyszülők).
Wahleltern Más személyt örökbefogadó személyek, ld. örökbefogadás.
Wahlkind örökbefogadott személy; ld. örökbefogadás
Wegweisung elkövető eltávolítása
Ha pl. a házastársak között viták és veszekedések vannak, és ennek során az egyik fél részéről fizikai bántalmazás vagy lelki sérelem (kényszerítés vagy fenyegetés) történik a másik féllel szemben, a bíróság kimondhatja a károsult elkövető eltávolítását, ha a károsult félnek sürgős szüksége van a közös otthonban élésre.
Wiederaufleben des Unterhaltsanspruches tartási igény újjáéledése
Az élettársi kapcsolat felbontását követően az elvált házastárssal szembeni, az élettársi kapcsolat fennállása alatt szunnyadó tartási igény újraéled.
Zerrüttungsprinzip házasság (helyrehozhatatlan) megromlásának elve; ld. válás
Zugewinngemeinschaft szerzeményi közösség; ld. vagyonjog (Güterrecht)

Alkalmazott jogi normák

angol zászló német zászló