Német-magyar jogi értelmező szótár

Ez a német-magyar jogi értelmező szótár az ügyfeleink számára legfontosabb 15 jogág kifejezéseit tartalmazza, ahogy azok az osztrák jogszabályokban foglaltattak 2021 februárjában (jogi normák ld. alább), de "haszonnal forgatható" németországi jogi szövegek értelmezéséhez is.

I. SZEMÉLYI JOG VI. KERESKEDELMI JOG XI. PEREN KÍVÜLI ELJÁRÁS
II. CSALÁDJOG VII. TÁRSASÁGI JOG XII. BÜNTETŐJOG
III. ÖRÖKLÉSI JOG VIII. MUNKAJOG XIII. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG
IV. DOLOGI JOG IX. SZOCIÁLIS JOG XIV. IDEGENJOG
V. KÖTELMI JOG X. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG XV. ADATVÉDELMI JOG
KERESÉS VALAMENNYI JOGÁGBAN:

IV. Dologi jog és telekkönyvi eljárás

Abschreibung törlés
Az ingatlan egy részének (ld. még telekkönyvi test, Grundbuchskörper) leválasztása egy másik telekkönyvi bejegyzéshez való hozzárendelés vagy új telekkönyvi bejegyzés megnyitása céljából; ld. telekkönyvi bejegyzés (Grundbuchseinlage).
Afterpfandrecht zálogjog egy zálogjogon
Akzessorietät járulékosság
Polgári jogi kötelezettség (másodlagos tartozás) függése a főkötelezettség fennállásától (pl. kezesség, zálogjog esetén).
Alleineigentum kizárólagos tulajdon
Egy személyt egyedül megillető tulajdonjog; ld. még társtulajdonjog (Miteigentum).
Anmerkung széljegy
Bejegyzés az ingatlan-nyilvántartásban, amely a bejegyzett jogokkal kapcsolatos tényállás tisztázását, a személyes körülmények nyilvánvalóvá tételét (kiskorúság, névváltozás, csődeljárás megindítása és hasonlók), valamint bizonyos joghatások (pl. elsőbbségi sorrend, egyidejű felelősség, kényszerintézkedés stb.) megállapítását szolgálja.
Anschlusspfändung további lefoglalás
Egy tárgy második és minden további bírósági lefoglalása általában a bírósági lefoglalási jegyzőkönyvbe történő bejegyzéssel történik; a lefoglalást végző hitelező a későbbi lefoglalással önálló zálogjogot szerez az előző zálogjogosult utáni rangsorban.
Anwartschaftsrecht várományosi jog
Szerzési státusz a tulajdonjog megszerzésének kilátásával.
Aufgriffsrecht kötött öröklésű parasztbirtok átvételének joga
Bizonyos tételek megszerzésének joga beszerzési ár megfizetése ellenében.
Aufsandungserklärung bekebelezést engedélyező nyilatkozat
(Intabulációs záradék; Intabulationsklausel) Kifejezett hozzájárulás az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéshez (Einverleibung), amellyel az ingatlanra vonatkozó saját jogokat korlátozzák, megterhelik, törlik vagy átruházzák.
Ausgedinge korábbi tulajdonos eltartásának kötelezettsége
Paraszti birtokon telekkönyv által biztosított kötelezettség, amely a korábbi tulajdonos eltartása érdekében természetbeni, pénzbeli és munkaerő-szolgáltatás nyújtására vonatkozik.
Ausländergrunderwerb külföldiek ingatlanszerzése
A külföldiek ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletei a földtulajdon-átruházási törvények és a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló törvények értelmében hatósági jóváhagyáshoz kötöttek (a szövetségi tartományokban eltérő szabályozással).
Baurecht építkezési jog, építési jog
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog arra, hogy egy másik személy ingatlanának földterületén vagy alatta építmény álljon, amelyre külön ingatlan-nyilvántartási bejegyzést nyitnak.
Bauwerk ideiglenes felépítmény idegen ingatlanon, ld. Superädifikat
Belastungsverbot   Egy tárgy (főként ingatlan) zálogjoggal stb. való megterhelésének törvényi, bírósági vagy jogi korlátozása.
Bergbuch terhelési tilalom; a bányászati jogok telekkönyvszerű nyilvántartása
Besitz birtok(lás)
Egy dolog birtoklása azzal a szándékkal, hogy a birtokló sajátjaként tartsa meg.
rechtlicher Besitz jogszerű birtok(lás)
Különösen becsületes és jogszerű birtoklás.
Besitzanweisung birtokátruházás átadás nélkül
Egy harmadik személy, akinél egy dolog található, utasítást kap arra, hogy azt ezentúl ne az előző, hanem az új tulajdonos számára tartsa birtokában; a birtokbaadási utasítás a dolog birtokosának birtokszerzését állapítja meg.
Besitzerwerb birtokszerzés
Egy dolog birtokbavétele azzal az akarattal, hogy azt sajátként birtokoljuk. A birtokbavétel egyoldalú, ha a korábbi tulajdonos közreműködése nélkül történik (korábban nem birtokolt dolgok közvetlen megszerzése, lopás), ellenkező esetben kétoldalú. A birtokbavétel tehát tényleges uralmat és birtoklási akaratot feltételez, függetlenül attól, hogy a tulajdonos jogosult-e rá, vagy hogy a dolog ténylegesen kié, azaz ki a dolog tulajdonosa.
Besitzschutz birtokvédelem
A tulajdonos joga, hogy a birtokába való jogosulatlan beavatkozással vagy birtokától való megfosztással szemben önsegélyezéssel védekezzen, de csak akkor, ha a hivatalos segítség túl későn érkezne; egyébként a birtokába való jogosulatlan beavatkozással vagy birtokától való megfosztással szemben gyorsított, különleges bírósági eljárás, a birtoklás megzavarása iránti eljárás útján védekezhet.
Besitzstörung A birtokháborítás más személy birtoklásába való jogosulatlan, tényleges beavatkozás.
Besitzverlust birtokvesztés
A dologi birtoklás (Sachbesitz) akkor szűnik meg, ha a birtokos a birtokba vett dolog elpusztul (megsemmisül), ha a birtokos a visszaszerzés reménye nélkül elveszíti azt, birtokba adással vagy más személy általi birtokszerzéssel.
A jog birtoklása (Rechtsbesitz) megszűnik a lemondással, a jog elévülésével a jog gyakorlásának elmaradása miatt, vagy azzal, hogy a kötelezett ellenáll a jog gyakorlásának, és a birtokos nem védekezik időben birtoklásért vagy önsegélyezésért indított perrel.
Besitzwille akarat a dolog megtartására
Egy dolog tulajdonosának akarata, hogy azt sajátjaként tartsa meg.
Dereliktion Egy olyan dolog átadása, amelyet a tulajdonos már nem kíván sajátjaként megtartani.
Dienstbarkeit szolgalom, ld. Servitut
Eigenmacht önhatalom
Más tulajdonába való tényleges beavatkozás, ha azt a hatóság megkerülésével és az érintett személy akarata nélkül hajtják végre; tehát nem valósul meg önhatalmú beavatkozás, ha a tulajdonos hozzájárult a beavatkozáshoz, ha a beavatkozást jogszabály engedélyezi, vagy ha azt hatósági utasítás alapján hajtják végre.
Eigentum tulajdon
1. Objektív értelemben: minden, ami egy személyhez tartozik, minden tárgyi és immateriális tulajdona.
2. Szubjektív értelemben: jog arra, hogy egy dolog anyagával és felhasználásával tetszése szerint bánjon, és abból másokat kizárjon; ha a közérdek úgy kívánja, ez az elvileg korlátlan jog korlátozható.
Eigentümerhypothek saját tulajdonon fennálló zálogjog
A tulajdonosnak joga van a zálogjogot új követelésre átruházni.
Eigentümerpartnerschaft A tulajdonostársak fele-fele arányban tulajdonosai egy lakóingatlannak.
Eigentumsblatt ld. telekkönyv (Grundbuch)
Eigentumserwerb tulajdonszerzés
A tulajdonszerzéshez érvényes jogcím (jogalap, általában szerződésben szabályozott) és a tulajdonszerzés jogi jellege, azaz jogcímből eredő tulajdonszerzési lehetőséget megvalósító eljárás szükséges. A tulajdonszerzés lehet eredeti (pl. kisajátítás = Zueignung, elbirtoklás = Ersitzung) vagy származtatott (az előző tulajdonos jogából).
originärer / ursprünglicher Eigentumserwerb eredeti tulajdonszerzés
Egy előző tulajdonos jogától független tulajdonszerzés (pl. kisajátítás = Zueignung, lelet, felhalmozás = Anwachsung, alluviális lelet = Anschwemmung).
Eigentumsklage tulajdon visszakövetelése
A tulajdonos visszakövetelheti a tulajdonát attól, aki azt jogosulatlanul birtokolja; e célból tulajdonjogi keresettel élhet; mivel a tulajdonjog bizonyítása gyakran nehézkes, különösen mivel a művezető jogi helyzetét is bizonyítani kell, a tulajdonos a jogilag vélelmezett tulajdonjogból perelhet.
Eigentumsrecht tulajdonjog; ld. Eigentum
Eigentumswohnung öröklakás, ld. Wohnungseigentum
Eigentumsverlust tulajdonjog elvesztése
A tulajdonjog megszűnik az átadással (Preisgabe / Dereliktion), azaz a dolog átadásának szándékával történő birtokba adással; a dolog gazdátlanná válik; továbbá a tulajdonjog megszűnik a dolog megsemmisülésével; végül a jogosult tulajdonjoga megszűnik, ha más szerez tulajdonjogot a dolog felett.
Eigentumsvorbehalt tulajdonjogfenntartás
Egy ingóság eladója és vevője közötti megállapodás arról, hogy a tárgy tulajdonjoga nem száll át a vevőre a vételár teljes kifizetéséig. A tulajdonjog-fenntartás az eladó számára biztosítékot nyújt a vételár megfizetésére vonatkozó követelésének biztosítására, mivel a tárgy az ő tulajdonában marad, elvileg bármely harmadik személytől visszakövetelheti a tárgyat, a vevő fizetésképtelensége esetén elkülönítési joga van, és a vevővel szemben visszakövetelheti a tárgyat, ha a fizetés nem történik meg időben.
Einlage betét; ld. telekkönyv (Grundbuch)
Eintragungsprinzip bejegyzési elv; ld. Intabulationsprinzip
Einverleibung bekebelezés; ld. Intabulation
Endbeschluss véghatározat
Érdemi (perdöntő) bírósági határozat birtoklás megzavarása miatti keresetről.
Ersichtlichmachung láthatóvátétel
Bizonyos tények rögzítésére szolgáló bejegyzés az ingatlan-nyilvántartásban (pl. az építési szabályzat szerinti bejegyzések, műemlékvédelem, uralkodó helyzetű szolgalmi jogok).
Ersitzung elbirtoklás
Jogilag meghatározott időtartam alatt birtoklás útján történő jogszerzés; a jogszerzésnek különböző típusai léteznek, amelyek a megszerzendő joghoz, a megszerzendő tárgyhoz és a birtoklás típusához kapcsolódnak.
Fahrnis ld. dolog (Sache)
Faustpfand, Handpfand kézizálog
Ingó dolog átadásával szerzett zálogjog
Felddienstbarkeit mezei szolgalom
a szolgalmi joghoz tartozik; pl. útjogok (gyalogos, kocsis, marhahajtó), vízellátási és vízelvezetési jogok, legeltetési és halászati jogok, valamint erdészeti használati jogok; ld. telki szolgalom; ld. falusi szolgalom.
Fruchtgenuss haszonélvezet
Más személy tulajdonának korlátozás nélküli használatára vonatkozó dologi jog az állag megőrzése mellett; ld. Nießbrauch, ususfructus.
Gesamthandeigentum Közös tulajdon, ahol a közös tulajdonosok egyike sem rendelkezhet a része felett egyedül, hanem csak közösen.
Gesamtsache dolog egésze
Több olyan dolog megnevezése, amelyet egy dolognak tekintenek és közös néven emlegetnek (pl. könyvtár, vállalat).
Gewahrsame rendelkezés vmi felett; ld. Innehabung
Grenzkataster A földmérési hivatalok által kezelt közintézmény az ingatlanhatárok kötelező ellenőrzésére.
Grundbuch telekkönyv
A helyi illetékességgel rendelkező járásbíróságok által vezetett közhiteles nyilvántartás, amelybe az ingatlanokat és a rajtuk fennálló dologi jogokat jegyzik be; a telekkönyv főkönyvből és iratgyűjteményből áll; a főkönyvet a telekkönyvi bejegyzésekből képezik; a telekkönyvi bejegyzés (bejegyzés) egy jogi egységként kezelendő ingatlannak (telekkönyvi törzs) felel meg; az egyes telekkönyvi bejegyzések a következőkből állnak.
- a tulajdoni lap (A lap), amelyen minden ingatlan szerepel az ingatlanszámokkal (kataszteri számokkal), a használat típusával és az ingatlan tulajdonával kapcsolatos jogokkal;
- a tulajdoni lap (B-lap), amelyen a tulajdonos tulajdonjogát, valamint a vagyonkezelésével kapcsolatos korlátozásait jegyzik be;
- a terhelési lap (C lap), amelybe az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést terhelő valamennyi jogot bejegyzik; az okiratok gyűjteményét az okiratoknak az okirati adatbázisban való tárolásával tartják fenn.
Grundbuchsauszug ingatlan-nyilvántartási kivonat (tulajdoni lap)
Az ingatlan-nyilvántartási jogban alkalmazandó nyilvánosság elvének megfelelően bárki betekinthet az ingatlan-nyilvántartásba; ezt általában másolatok készítésével biztosítják, amelyek az adatbázisból kinyomtatott példányok.
Grundbuchseinlage telekkönyv melléklete
A földrészletek egy szám (ún. Einlagezahl) alatt történő csoportosítása; ld. még: telekkönyv.
Grundbuchskörper Az ingatlanok egésze egy ingatlan-nyilvántartási bejegyzésben egyesítve; ld. még: telekkönyvi bejegyzés.
Grundbuchsmappe ld. kataszteri akta
Grunddienstbarkeit telki szolgalom
Egy ingatlan mindenkori tulajdonosának (uralkodó jószág) használati joga egy másik ingatlan mindenkori tulajdonosával (szolgalmi jószág) szemben; pl. a másik ingatlanán való áthaladás joga, a marhák áthajtásának joga stb.
Grundstück telek
Olyan földterület, amelyet a határkataszterben egy kataszteri település részeként saját önálló jelöltek meg.
Grundstücksverzeichnis telekjegyzék
A telkek számok szerint rendezett listája.
Grundverkehrsgesetze ingatlanforgalmi törvények
Tartományi törvények, amelyek a mezőgazdasági és erdészeti ingatlanokkal kapcsolatos jogügyleteket és a külföldiek ingatlanszerzési ügyleteit hatósági jóváhagyáshoz kötik.
öffentliches Gut közvagyon
Olyan tárgyak, amelyek köztulajdonban vannak, és amelyeket mindenki rendeltetésszerűen használhat (pl. folyók, közutak).
Gutsbestandsblatt a telekkönyv A-lapja; ld. telekkönyv (Grundbuch)
Handpfand kézi zálog; ld. Faustpfand
Hauptbuch telekkönyvi főkönyv; ld. telekkönyv (Grundbuch)
Höchstbetragshypothek keretbiztosítási jelzálogjog
Az ingatlanra bejegyzett zálogjog, amely egy számokban meghatározott maximális összegre vonatkozik, amelynek erejéig az ingatlan kölcsönből, átvállalt kezelésből, szavatosságból vagy kártérítésből eredő követelésekért felel; az ingatlan-nyilvántartásból nem derül ki, hogy ezt a korlátot kihasználták-e, és ha igen, milyen mértékben.
Hyperocha követelések levonása után fennmaradó összeg
Az az összeg, amely egy zálogtárgy realizálása esetén meghaladja a zálogjog alapjául szolgáló, még meg nem fizetett és a zálogkötelezettnek átadandó tartozást.
Hypothek ingatlanon fennálló zálogjog
Hypothekar jelzálogjoggal biztosított követelés hitelezője
Immission behatás
A szomszédos ingatlanból származó szennyvíz, füst, hő, gázok, szagok, zaj, rezgés stb. által a környezetre gyakorolt hatások; tilalom akkor lehetséges, ha ezek a hatások meghaladják a szokásos helyi szintet.
Innehabung birtoklás
Tényleges állapot, amikor egy dolog egy személy birtokában van; a használat joga vagy a megszerzés módja irreleváns.
Intabulation telekkönyvi bekebelezés
(Einverleibung) Jogok bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba; ez jogszerzést vagy jogvesztést eredményez; a bejegyzések közhitelesek, azaz a bejegyzések helyességére és teljességére általában mindenki számíthat.
ld. az átruházási nyilatkozatot
Intabulationsklausel bekebelezést engedélyező záradék
A jogok megszerzése, átruházása, korlátozása és törlése csak a főnyilvántartásba (telekkönyvbe) történő bejegyzéssel érhető el.
Intabulationsprinzip bekebelezés elve
A jogok megszerzése, átruházása, korlátozása és törlése csak a főnyilvántartásba (telekkönyvbe) történő bejegyzéssel érhető el.
Katastralgemeinde kataszteri község
A földfelszínnek a határkataszterben kataszteri településként kijelölt része; minden földterületnek egy kataszteri településhez kell tartoznia; általában Kat.-Gem, vagy röviden KG rövidítéssel.
Katastralmappe Kataszter-nyilvántartás
A földmérési hivatalok által vezetett nyilvántartás az ingatlanok elhelyezkedéséről; tájékoztatást nyújt a természetes telekhatárokról és az ingatlanok kiterjedéséről, de nem rendelkezik közhitelességgel.
Lastenblatt teherlap; ld. telekkönyv
Legalservitut törvényes szolgalom törlés
A szomszédságra való tekintettel jogszabályi előírások miatt történő tulajdonkorlátozás.
Liegenschaft A köznyelvben általában a telek kifejezéssel azonosítják; ld. telek.
Löschung törlés
Általános kifejezés egy bejegyzés hivatalos törlésére vagy eltávolítására egy közhiteles nyilvántartásból (telekkönyv, cégjegyzék, védjegylajstrom stb.).
Löschungsklage törlési kereset
Az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett kedvezményezett által a bejegyzett nem-kedvezményezett ellen indított eljárás.
Maximalhypothek keresetbiztosítási jelzálog; ld. a maximális összegű jelzáloghitelt (Höchstbetragshypothek)
Mitbesitz közös birtok
Egy osztatlan dolog több személy (társbirtokos) általi tulajdonlása, amelynek során a dolog a társbirtokosok között eszmei hányad szerint oszlik meg.
Miteigentum társtulajdon
Egy dolog több személy (társtulajdonosok) általi tulajdonlása, ahol minden egyes társtulajdonos egy eszmei hányad (pl. 1/2, 1/3 stb.) tulajdonosa; vö. egyedüli tulajdon (Alleineigentum).
Modus Külsőleg felismerhető aktus, amely a tulajdonszerzés jogi lehetőségét megvalósítja (pl. ingóság átadása, tulajdonjog bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba).
Nachbarrecht szomszédjog
Az ingatlanszomszédok jogviszonyait szabályozó valamennyi norma összessége (ABGB 364. §§ és az azt követő §-ok, építési szabályzat, kereskedelmi szabályzat).
Nebengebührensicherstellung járulékok biztosítása
Maximális összegű jelzálogjog olyan kamatok és költségek biztosítására, amelyek a törvény szerint nem rendelkeznek a főkövetelés rangsorával; a járulékos díjbiztosítékot a jelzálogjoggal terhelt követelés rangsorában jegyzik be, ahol fel kell tüntetni a biztosítandó járulékos díjak típusát és teljes összegét.
Nießbrauch Haszonélvezet; ld. Fruchtgenuss
Notweg szükségbeli út
Olyan út, amelyet bíróság adhat egy ingatlantulajdonosnak, hogy az ingatlana és a közúthálózat között kapcsolatot létesítsen.
Nutzwert használati érték
A lakás vagy más önálló helyiség hasznos alapterületéből meghatározott szám, figyelembe véve az értékét növelő vagy csökkentő körülményeknek megfelelő kiegészítéseket vagy levonásokat.
Öffentlichkeitsgrundsatz nyilvánosság elve
Az ingatlan-nyilvántartásba bárki indoklás nélkül betekinthet.
Parzelle helyrajzi számmal rendelkező földterület
vö. telek (Grundstück)
Personaldienstbarkeit személyi szolgalom
Szolgalom, amely egy bizonyos személyt megillet; ld. szolgalom (Servitut).
Personenverzeichnis telekkönyvi tulajdonos személyek jegyzéke
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlantulajdonosok névsora.
Pfand zálog
Olyan vagyontárgy, amelyből a hitelező kielégítheti követelését, ha az adós nem teljesíti kötelezettségét határidőben; különbséget kell tenni kézi zálog (Handpfand) és jelzálog (Hypothek) között.
Pfandrecht zálogjog
A hitelezőnek a zálogból való kielégítésre vonatkozó dologi joga; a zálogjogot jogszabályi rendelkezések, bírósági vagy közigazgatási határozat, szerződés vagy végintézkedés alapján alapítják, és az okiratok fizikai átadása, bejegyzése vagy letétbe helyezése útján szerzik meg.
Pfändung zálogolás
A végrehajtó vagy a közigazgatási hatóság végrehajtójának aktusa, amellyel egy ingóságot a lefoglalási nyilvántartásba bejegyeznek.
Pfändungsprotokoll zálogolási jegyzőkönyv
A végrehajtó által vezetendő lista, amelybe be kell jegyezni a lefoglalás helyét és idejét, a feleket és követeléseket, valamint a lefoglalt vagyontárgyakat, feltüntetve a várható bevételt (előreláthatólag elérhető eladási ár - Bleistiftwert).
Pfändungsschutz végrehajtási / lefoglalási tilalom
A lefoglalásból kizárt dolgokat és jogokat meghatározó normák összessége (pl. létminimum).
Pfandvertrag zálogszerződés
Zálogjog alapítása szerződéssel; ld. még zálogolás (Verpfändung)
Pfandverwertung zálog értékesítése
A zálogjog érvényesítéséhez általában eljárást kell folytatni és végrehajtást kell levezetni. A bíróság általában ingóságokat és ingatlanokat árverez el, néha ezek bevételeit foglalja le (ld. kényszer-vagyonkezelés). A követeléseket a hitelezőre ruházzák át, és később ő hajtja be; ha egy tárgyon több zálogjog van, a hitelezők követeléseit a zálogjogok rangsora szerint egymás után elégítik ki; ezt a rangsort a zálogjogok keletkezésének időpontja határozza meg; az összes zálogjog kielégítése után a bevételből fennmaradó részt a zálogjogosultnak kell átadni; ld. Hyperocha.
Prioritätsprinzip időbeli elsőbbség elve
Ha több személy kéri ugyanannak a jognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését, a kérelmek bírósághoz való beérkezésének időpontja a döntő; a korábbi kérelem elsőbbséget élvez a későbbihez képest (prior tempore potior iure). Az a tulajdonos, aki el akarja adni vagy megterhelni az ingatlanát, kérheti a "rangsorolás megjegyzését", hogy biztosítsa a rangsorolást az ingatlan-nyilvántartásban. A tulajdonos "rangsorolást" kérhet, hogy biztosítsa rangsorát az ingatlan-nyilvántartásban; ezután a rangsorolásról egyetlen példányban készült kiadványt kap, amely egy évig érvényes; ez idő alatt csak az vehető fel a rangsorba, aki a rangsorolást bemutatja; a rangsorolással rendelkező vevő védve van más érdeklődőkkel szemben.
Publizitätsprinzip nyilvánossági elve
Az az elv, hogy a tulajdonjogi változásoknak harmadik személyek számára is felismerhetőnek kell lenniük (pl. ingó dolog átruházása, intabuláció egy ingatlan új tulajdonosáról); ld. telekkönyvi bekebelezés (Intabulation).
Rangordnung Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések sorrendje; az elsőbbségi sorrend attól a naptól függ, amikor a bejegyzés a telekkönyvi bírósághoz beérkezett; ld. elsőbbségi elv (Prioritätsprinzip).
Rangordnungsanmerkung jövendő bejegyzés ranghelyét biztosító telekkönyvi feljegyzés
Megjegyzés az ingatlan-nyilvántartásban egy jövendő bejegyzés rangjának megőrzése céljából. A rangsorra vonatkozó megjegyzés különösen egy ingatlan vagy annak részeinek tervezett eladása vagy elzálogosítása esetén megengedett.
Rangordnungsbeschluss rangsorrend-határozat
A földhivatali bíróság határozata, amelyet csak egyszer hajtanak végre; a ranghelyhatározat a jogosultat a jegyzett ranghely megszerzésére szolgálja; ld. ranghelyjegyzék.
Rangtausch ld. elsőbbség biztosítása (Vorrangseinräumung)
Reallast telki teher
Egy ingatlan megterhelése általában ismétlődő szolgáltatásokért való kötelezettséggel; a telki teher dologi jog, bejegyzik az ingatlan-nyilvántartásba, és ezért független a tulajdonjog megváltozásától; ld. Ausgedinge.
Realservitut ld. szolgalom
Realteilung természetbeni megosztás, öröklési osztály
Valamely dolog tényleges felosztása a tulajdonosok között; megkülönböztetendő a polgári felosztástól.
dingliches Recht dologi jog
Az a jog, amely egy személyt harmadik személyekre való tekintet nélkül megillet egy dolog (tárgy) felett; ide tartozik a birtoklás (Besitz), a tulajdonjog (Eigentum), a zálogjog (Pfand), a szolgalom (Servitut), a földterhelés (Reallast) stb. is.
Rechtfertigung előjegyzés igazolása
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett feltételes jog (ld. elsőbbségi értesítés) feltétlen joggá válik (pl. olyan dokumentumok bemutatásával, mint az átruházási nyilatkozat vagy a bíróság vagy közigazgatási hatóság bejegyzett határozata jogerőre emelkedésének megerősítése); ld. átruházási nyilatkozat.
Rechtsbesitz Birtoklási jog gyakorlása (pl. bérlet, haszonbérlet stb.) azzal a szándékkal, hogy azt sajátjaként birtokolja.
Redlichkeit jóhiszeműség
Egy dolog birtokosának jogilag releváns tulajdonsága, aki valószínűsíthető okból úgy véli, hogy a dolog a sajátja.
Retentionsrecht ld. visszatartási jog (Zurückbehaltungsrecht)
Rustikalservitut mezei szolgalom ld. Felddienstbarkeit
Sachbesitz dologi birtok
Egy fizikai dolog birtoklása azzal a szándékkal, hogy azt sajátjaként tartsa meg.
Sache A dolog mindaz, ami a személytől elkülönül és az emberek használatára szolgál; megkülönböztetünk fizikai (pl. szék, ház) és elvont (pl. jogok, szolgáltatások), nyilvános és magán, ingó (jármű) és ingatlan (telek), osztható és oszthatatlan dolgokat. A fogalommeghatározásokat ld. még a személyi jogban.
Selbsthilferecht önsegélyezés joga
A tulajdonos joga, hogy megfelelő eszközökkel védje meg tulajdonát harmadik személyek támadásaival szemben, ha a bírósági segítség túl késő lenne.
Servitut, Dienstbarkeit szolgalom
Más személy ingatlanának pontosan meghatározott mértékű használatára vonatkozó dologi jog, az ingatlan tulajdonosának a használat tűrésére vonatkozó kötelezettsége mellett. A szolgalom bejegyezhető az ingatlan-nyilvántartásba; ld. lakáshasználati jog (Wohnungsgebrauchsrecht).
Servitut der Wohnung, Wohnungsgebrauchsrecht lakáshasználati jog
Simultanhypothek szimultán v. együttesen fennálló jelzálogjog
Közös zálogjog több ingatlanon fennálló követelésre, amelyért ezek egyetemlegesen felelnek; az egyidejű jelzálogjog megléte az ingatlan-nyilvántartásban látható.
Superädifikat ideiglenes felépítmény idegen ingatlanon
Más földjén álló épület, amelyet csak egy bizonyos ideig terveznek ezen a helyen tartani, és ezért ingóságnak (Fahrnis) minősül; ld. felépítmény (Überbau).
Überbau ld. ideiglenes felépítmény idegen ingatlanon (Superädifikat)
Veräußerungsverbot elidegenítési tilalom
A tulajdonosra vonatkozó korlátozás, amely tiltja egy tulajdon feletti tulajdonjog átruházását.
Verpfändung zálogolás ld. zálogszerződés (Pfandvertrag)
Vorkaufsrecht elővásárlási jog
A tulajdonos kötelezettsége, hogy ha egy dolgot harmadik személynek kíván eladni, először az elővásárlásra jogosult személynek ajánlja fel a dolgot megvételre.
Vormerkung előjegyzés
Egy ingatlan tulajdonjogának feltételhez kötött megszerzése (pl. okiratok benyújtása); ld. indoklás (Rechtfertigung).
Vorrangseinräumung elsőbbség biztosítása
A visszalépő és az új jogosult közötti szerződés, amellyel a telekkönyvi jogok rangsorát megváltoztatják.
Vorzugspfandrecht elsőbbségi zálogjog
Olyan zálogjog, amely ranghelyétől függetlenül elsőbbséget élvez más zálogjogokkal szemben (pl. tulajdonosközösségek követelései a társtulajdonosokkal szemben a WEG tv. 27. §-a szerint).
Wiederkaufsrecht visszavásárlási jog
Az eladó joga az eladott dolog visszavásárlására.
Wohnungseigentum lakástulajdon
Az önálló lakás (társasházi lakás), egyéb önálló helyiség vagy gépjármű parkolóhely kizárólagos használatára, az azzal való önálló rendelkezésre jogosító dologi jog. Társasházi tulajdonjog közös megszerzésére legfeljebb két személy lehet jogosult; ld. tulajdonostársulás (Eigentümerpartnerschaft).
Wohnungsgebrauchsrecht, Servitut der Wohnung lakáshasználati jog
Egy ingatlan társtulajdonosát az önálló lakás (társasházi lakás), egyéb önálló helyiség vagy gépjármű parkolóhely kizárólagos használatára és önálló rendelkezési jogára jogosító dologi jog. Társasházi tulajdonjog közös megszerzésére legfeljebb két személy lehet jogosult; ld. tulajdonostársulás (Eigentümerpartnerschaft).
Zivilteilung közös tulajdon felosztása
Egy több személy közös tulajdonában álló dolog eladása és a bevétel e személyek közötti elosztása; megkülönböztetendő a természetbeni megosztástól (Realteilung).
Zubehör, Zugehör tartozék
Olyan fizikai dolog, amely önmagában nem alkotórésze a fő dolognak (Hauptsache), de a törvény vagy a tulajdonos akarata szerint a fő dolog állandó használatára szolgál (pl. telekhez tartozó traktor), és e célból kerül a fő dologgal kapcsolatba; külön megállapodás nélkül a tartozék osztozik a fő dolog jogi sorsában.
Zueignung kisajátítás
Egy gazdátlan tárgy birtokba vétele, afeletti tulajdonjog-szerzési szándékkal.
Zurückbehaltungsrecht visszatartási jog
A hitelező azon joga, hogy visszatartson egy tárgyat, amelyet köteles átadni a tárgyért felmerült költség vagy a tárgy által okozott kár miatt esedékes követelések biztosítása érdekében; ld. Retentionsrecht.
Zuschlag odaítélés vevő javára
Ingatlanok árverésen történő megszerzése végrehajtási eljárás során.
Zuschreibung ráiratás (vkire)
A telekkönyvi birtoktest (Grundbuchskörper) bővítése földterület vagy földrészletek átruházásával; vö. törlés (Abschreibung).
Zuwachs növekmény
Olyan dolog tulajdonjogának megszerzése, amely természetes vagy mesterséges úton egy másik dologból keletkezik, vagy amelyet természetes módon kerül e dologhoz, pl. allúvium (Anschwemmung).
Zwangsverpachtung kényszerített / végrehajtási haszonbérbeadás
Az adós ingatlanának vagy vállalkozásának bírósági úton történő haszonbérbeadása (Verpachtung) az adós hitelezői követeléseinek a bérleti díjakból történő kielégítése érdekében.
Zwangsversteigerung végrehajtási árverés
Ingatlan bírósági árverés útján történő végrehajtása a hitelezői követeléseknek a bevételből történő kielégítése céljából.
Zwangsverwaltung végrehajtási zárlat
A bíróság által kijelölt vagyonfelügyelő általi végrehajtás annak érdekében, hogy a hitelezői követeléseket a vagyonkezelésből származó bevételből elégítsék ki. A végrehajtási árverést főként ingatlanok és jogok esetében alkalmazzák.

Alkalmazott jogi normák

angol zászló német zászló