Német-magyar jogi értelmező szótár

Ez a német-magyar jogi értelmező szótár az ügyfeleink számára legfontosabb 15 jogág kifejezéseit tartalmazza, ahogy azok az osztrák jogszabályokban foglaltattak 2021 februárjában (jogi normák ld. alább), de "haszonnal forgatható" németországi jogi szövegek értelmezéséhez is.

I. SZEMÉLYI JOG VI. KERESKEDELMI JOG XI. PEREN KÍVÜLI ELJÁRÁS
II. CSALÁDJOG VII. TÁRSASÁGI JOG XII. BÜNTETŐJOG
III. ÖRÖKLÉSI JOG VIII. MUNKAJOG XIII. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG
IV. DOLOGI JOG IX. SZOCIÁLIS JOG XIV. IDEGENJOG
V. KÖTELMI JOG X. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG XV. ADATVÉDELMI JOG
KERESÉS VALAMENNYI JOGÁGBAN:

VI. Kereskedelmi jog

Abschlussprüfer Könyvvizsgáló (természetes személy) vagy könyvvizsgáló társaság (jogi személy), aki a társaságok és csoportok éves beszámolóinak könyvvizsgálatát végzi (éves beszámolók könyvvizsgálata, konszolidált beszámolók könyvvizsgálata) (UGB 268. és azt követő §-ok).
Abschlussprüfung éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgáló általi könyvvizsgálata
Pénzügyi kimutatásaik könyvvizsgálatára kötelezettek többek között a közép- és nagyvállalatok, részvénytársaságok és társas vállalkozások, szövetkezetek, magánalapítványok és hitelintézetek.
Abschlussvertreter szerződő ügynök
Független kereskedelmi ügynök, aki megbízást kap arra, hogy ingóságokkal kapcsolatos ügyleteket kössön egy megbízó nevében és számlájára.
ab Werk (INCOTERM) átvétel a telephelyen
Az eladó vállalja, hogy az árut a telephelyén tartja készenlétben a vevő általi átvételre; ld. INCOTERMS.
Abwicklung lebonyolítás
A társaságok üzleti tevékenységének felszámolása azzal a céllal, hogy a társaságban lekötött tőkét/gazdasági eszközöket készpénzre vagy más, könnyen cserélhető eszközre váltsák, a társaságot megszüntessék és töröljék a cégjegyzékből; ld. felszámolás.
Anlagevermögen befektetett eszközök
Az üzleti tevékenységhez tartósan rendelt eszközök; három nagy csoportot foglal magában:
 • immateriális javak (például védjegyjogok, szabadalmak stb.)
 • tárgyi eszközök (különösen földterület, gépek, irodabútorok)
 • pénzügyi eszközök (tartósan befektetett eszközként tartott részesedések vagy egyéb értékpapírok)
vö. forgóeszközök
Asset Deal eszközügylet
Az üzletszerzés altípusa, amelynek során az üzlet egyes eszközeit (pl. telkek, épületek, gépek, szabadalmi vagy védjegyjogok) egyedi öröklés keretében vagy általános örökléssel (öröklési vagy társasági jog alapján) ruházzák át; vö. részvényügylet (Share Deal), részesedésszerzés (Beteiligungserwerb).
Beteiligungserwerb részesedésszerzés ld. még Share Deal
Bilanz mérleg
Az eszközök (Aktiva) (tőkehasználat) és a kötelezettségek (Passiva) (tőke eredete) összehasonlítása egy adott időpontban; az eredménykimutatással (Gewinn- und Verlustrechnung) együtt ez adja az éves pénzügyi beszámolót [egyes társaságok esetében egy bővített mellékletet, vezetőségi beszámolót (Lagebericht) és vállalatirányítási jelentést (Corporate-Governance-Bericht) is el kell készíteni].
CIF (cost, insurance, freight) (INCOTERM) költség, biztosítás, fuvardíj
Az eladó vállalja, hogy az árut saját költségén szállítja és tengeri biztosítást köt rá; ld. INCOTERMS.
C&F (cost & freight) (INCOTERM) költség és fuvardíj
Az eladó vállalja, hogy az árut saját költségén szállítja; ld. INCOTERMS.
Courtage ügynöki díj, tőzsdei alkuszdíj
A kereskedelmi ügynök jutaléka.
Design ld. minta (Muster)
Einkaufskommission vételi bizomány
Olyan ügylet, amelyben a bizományos a megbízó nevében harmadik féltől vásárolja meg a bizományi árut.
Einlagengeschäft betéti ügylet
Olyan banki tevékenység (és ezért a banki törvény (BWG) szerinti engedélyhez kötött), melynek során harmadik féltől származó pénzeszközöket fogadnak el kezelésre vagy betétként (BWG 1. § (1) bekezdés 1. pont).
Einzelprokura egyéni cégjelzés ld. Prokura
FAS (free alongside ship) (INCOTERM) költségmentesen a hajó oldalához
Az eladó vállalja, hogy az árut a vevő által kijelölt hajó mellé szállítja le, és erről haladéktalanul értesíti a vevőt; ld. INCOTERMS.
Filialprokura ld. Prokura
Firma cégnév
A vállalkozónak a cégjegyzékbe bejegyzett neve, amely alatt a vállalkozása működik és az üzleti életben megjelenik; különbséget kell tenni a következők között:
 • személyi cégnév (Personenfirma): személynevet tartalmaz
 • tárgyi cégnév (Sachfirma): a vállalkozás tárgyára utal
 • vegyes cégnév (gemischter Firma): személyi és tárgyi cégnévből áll
 • fantáziacégnév (Fantasiefirma): sem a társaság neve, sem a társaság tárgya
A vállalkozás jogi formáját is fel kell tüntetni a cégnévben (jogi forma-kiegészítés, pl. "e. U." vagy "GmbH").
Firmenbuch cégjegyzék
A tartományi bíróságok (Bécsben: Bécsi Kereskedelmi Bíróság) által elektronikus adatbázis formájában vezetett nyilvántartás, amelyben a vállalkozók (egyéni vállalkozók, OG, KG, AG, GmbH, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, takarékpénztárak, magánalapítványok, az Európai Gazdasági Egyesülés, az Európai Részvénytársaság és az Európai Szövetkezet) és más olyan jogi személyek (pl. ORF) alapvető tényeit és jogviszonyait rögzítik, amelyek nyilvántartásba vételét törvény írja elő.
Főkönyvből (beleértve a szervekre, képviseleti jogra, cégnévre stb. vonatkozó információkat) és azon dokumentumok gyűjteményéből áll, amelyek alapján bejegyzés történik a főkönyvbe, vagy amelyek bírósági tárolását elrendelik (beleértve az éves pénzügyi kimutatásokat, a közgyűlési jegyzőkönyveket stb.). Bárki számára megtekinthető; nagyrészt a cégnyilvántartási törvényben (FBG), részben a cégtörvénykönyvben (UGB) is szabályozott.
Firmenwert cég eszmei értéke ld. Goodwill
FOB (free on board) (INCOTERM) költségmentesen a hajó fedélzetére
Az eladó vállalja, hogy az árut a vevő által kijelölt hajó fedélzetére szállítja, és erről haladéktalanul értesíti a vevőt; ld. INCOTERMS.
Frachtbrief fuvarlevél
Az áru feladója által kiállított kísérő okmány és bizonyíték a szállítási szerződés megkötésére és tartalmára, valamint az áru átvételére a fuvarlevélben leírt mennyiségben, fajtában és külső állapotban.
Frachtbriefdoppel fuvarlevél másodpéldánya
Másolat vagy másodpéldány kinyomtatva, amelyet a feladó visszakap a fuvarozótól; a fuvarozó általi visszaigazolásként szolgál az áru fuvarozásra történő elfogadásáról, és feljogosítja a feladót az áruról történő későbbi rendelkezésre.
Frachtführer fuvarozó
Szárazföldi, folyami vagy más belvízi árufuvarozást vállal (UGB 425. §); míg a szállítmányozó (Spediteur) megszervezi az árufuvarozást, a fuvarozó végrehajtja azt.
Franchisevertrag franchise-szerződés
Törvény által nem szabályozott, de a gyakorlatban gyakran előforduló szerződéses konstrukció, amelyben lényegében a franchise-adó (Franchisegeber) a franchise-vevőnek (Franchisenehmer) immateriális tulajdonjogok (pl. védjegyjogok) használati jogát és know-how-t biztosít, a franchise-vevő pedig a franchise-adó elképzelései szerint saját nevében és saját számlájára termékeket vagy szolgáltatásokat kínál/értékesít, ellenszolgáltatás (franchise-díj) ellenében.
Gesamtprokura együttes cégvezetés / cégjegyzés ld. Prokura
unternehmensbezogenes Geschäft Goodwill ld. egyoldalúan üzleti vonatkozású ügyletek (ha az ügylet csak az egyik fél számára üzleti vonatkozású) és
 • egyoldalúan üzleti vonatkozású ügyletek (ha az ügylet csak az egyik fél számára üzleti vonatkozású) és a kétoldalú üzleti ügyletek (ha az ügylet mindkét fél számárra üzleti vonatkozású); az osztrák Vállalkozási törvény az egyoldalú üzleti ügyletekre is vonatkozik, hacsak másképp nem rendelkezik.
 • kétoldalú üzleti ügyletek (ha az ügylet mindkét fél számár1a üzleti vonatkozású); az osztrák Vállalkozási törvény az egyoldalú üzleti ügyletekre is vonatkozik, hacsak másképp nem rendelkezik.
Goodwill az egyes eszközök értékeinek összegét meghaladó A vállalati érték azon része, amely a vállalkozás folytatása esetén azt az értéket képviseli, amely meghaladja az egyes eszközök értékeinek összegét (a teljes vállalati érték és az összes eszköz és kötelezettség valós értékének összege közötti különbség); befolyásoló tényezők a vállalkozás ismertsége, vevői struktúra (a vevők száma és hűsége a vállalkozáshoz), piaci elfogadottság, vállalat stb.; ld. Firmenwert, goodwill.
Handelsbilanz kereskedelmi mérleg
A vállalkozás mérlege, amelyet a számvitel elvei szerint kell elkészíteni, és amelyben az eszközöket a tartozásokkal vetik össze; a kereskedelmi mérleg elsősorban a hitelezők védelmére irányul, ezért lehetővé teszi az alulértékelést; a kereskedelmi mérleg az adómérleg alapjául szolgál.
Handelsbrauch kereskedelmi szokásjog
A kereskedelmi élet régóta fennálló, egységes, Ausztriára kiterjedő, általános gyakorlat, amelyet érvényes jognak tekintenek (szokásjog = Gewohnheitsrecht). Az írott jog mindig elsőbbséget élvez a kereskedelmi szokással szemben, ld. még vállalati gyakorlat (Unternehmensbrauch).
Handelsgericht cégbíróság
Elsőfokú bíróság, amely tárgyi joghatósággal rendelkezik különösen az üzleti ügyletekből, az AktG és a GmbHG alapján és a váltóügyletekből eredő jogviták (ha a vitatott összeg meghaladja a 15 000 eurót), valamint - vitatott összegtől függetlenül - a formatervezési minta- és védjegyviták, továbbá a tisztességtelen versenyből eredő jogviták (JN 51. §) tekintetében. Csak Bécsben van külön kereskedelmi bíróság, egyébként az elsőfokú bíróságok (tartományi bíróságok = Landesgericht) járnak el kereskedelmi bíróságként. Az iparjogvédelmi jogok megsértésével kapcsolatos jogvitákra a bécsi kereskedelmi bíróság első fokon kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.
Handelsmakler kereskedelmi bróker
Az a személy (a MaklerG 1. §-a szerinti bróker), aki hivatásszerűen vállalja áruk, értékpapírok, biztosítások vagy javak és más tárgyak (de nem ingatlanok) szállításainak beszerzésétről és értékesítéséről szóló szerződések kötését más személyek nevében anélkül, hogy azok állandó megbízást adnának rá. A kereskedelmi bróker ex lege vállalkozó; a kereskedelmi ügynökkel ellentétben a bróker kizárólag közvetít, de nem köt ügyleteket.
Handelsmarke kereskedelmi védjegy
Védjegy, amellyel egy kereskedelmi vállalat (pl. discounterek és nagy szaküzletláncok) áruit jelölik; a védjegyet elvileg csak a vállalatra lehet bejegyeztetni. A védjegyet elvileg csak a vállalkozással együtt lehet értékesíteni.
Handelsregister cégregiszter ld. cégjegyzék (Firmenbuch)
Handelsvertreter kereskedelmi ügynök
Olyan személy, aki hivatásszerűen és önállóan vállalja az őt állandóan megbízó személyek (vállalkozók) számára, ingóságokra, jogokra vagy munkára (de nem ingatlanokra) vonatkozó kereskedelmi vagy jogügyletek közvetítését vagy megkötését a (másik) vállalkozó nevében és annak számlájára (HVertrG 1. §); a kereskedelmi ügynök ex lege vállalkozó.
Handlungsvollmacht kereskedelmi meghatalmazás
A vállalkozó által a vállalkozási tevékenysége keretében adott bármely meghatalmazás, amely nem közokiratba foglalt meghatalmazás (UGB 54. §). A cégjelzéssel (Prokura) ellentétben a meghatalmazást nem jegyzik be a cégjegyzékbe, ezért azt nem bejegyzett vállalkozók is adhatják; a közokirattal ellentétben a meghatalmazás hatálya nincs törvényben meghatározva (nincs formális meghatalmazás).
Hauptniederlassung főtelephely, székhely
A vállalatirányítás székhelye és gazdasági központja (vö. fióktelep); vállalkozásonként csak egy főtelephely van.
INCOTERMS, International Commercial Terms Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (Internationale Handelskammer) által közzétett szabványosított kereskedelmi adásvételi záradékok katalógusa. Érvényességükhöz szerződéses megállapodás szükséges. A leggyakrabban használt záradékok a következők:
 • ab Werk (a gyárban): Az eladó vállalja, hogy az árut a vevő által történő átvételre készenlétben tartja a gyárában.
 • CIF (cost, insurance, freight = költség, biztosítás, fuvardíj): Az eladó vállalja, hogy az árut saját költségén szállítja és tengeri biztosítást köt rá.
 • C & F (cost & freight = költség és fuvardíj): Az eladó vállalja, hogy az árut saját költségén szállítja.
 • FAS (free alongside ship = a hajó mellé): Az eladó vállalja, hogy az árut a vevő által kijelölt hajó mellett szállítja le, és erről haladéktalanul értesíti a vevőt.
 • FOB (free on board = a fedélzetre): Az eladó vállalja, hogy az árut a vevő által kijelölt hajó fedélzetére szállítja, és erről haladéktalanul értesíti a vevőt.
International Financial Reporting Standards (IFRS) Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabvány
A Nemzetközi Számviteli Szabványok Testülete (International Accounting Standards Board) által a számvitel nemzetközivé tétele érdekében kibocsátott nemzetközi számviteli szabványok. 2002 óta ezeket a szabványokat IFRS-nek (korábban IAS, International Accounting Standards) nevezik.
Inventar leltár
A vállalkozás működéséhez tartozó valamennyi eszköz (vagyon) és tartozás jegyzéke az érték megjelölésével (UGB 191. §).
Inventur leltár
Az eszközök (vagyon) és források nyilvántartása (számlálás, mérés, mérlegelés stb.) és értékelése (UGB 192. § (1) bekezdés). Meg kell különböztetni a mérlegfordulónapi leltár (Stichtagsinventur), a folyó leltár (laufende Inventur) és a leltármintavétel (Stichprobeninventur) formáit.
Jahresabschluss éves mérleg
Számviteli beszámoló az üzleti évről, amelyben a vagyont, a tőkét és a társaság sikerét állapítják meg, és amelyben a társaság vagyonáról és eredményéről megbízható és valós képet kell adni. Mérlegből és eredménykimutatásból áll (UGB 193. § (4) bekezdés). Egyes társaságok esetében bővített mellékletet, vezetőségi beszámolót (Lagebericht) és vállalatirányítási jelentést (Corporate-Governance-Bericht) is el kell készíteni].
Kommissionär bizományos, megbízott
Az a személy, aki kereskedelmi forgalomban saját nevében megbízója (Kommittent) számlájára árut vagy értékpapírt vásárol vagy értékesít (értékpapír-bizomány = Effektenkommission). A bizományos vállalkozó (UGB 383. §); az iparűzés már nem előfeltétel; a megbízó ex lege vállalkozó.
Kontokorrent folyószámla
Megállapodás a vállalkozóval, hogy az üzleti kapcsolatból eredő kölcsönös követeléseket rendszeres időközönként kiegyenlítik. Az ellentétes követeléseket kiegyenlítik (kompenzáció), a többletet egyenlegnek (Saldo) nevezik; utóbbi kiegyenlíthető vagy átvihető (UGB 355. és az azt követő §-ok).
Laden üzlet
Az értékesítés helye, akkor is, ha csak ideiglenesen használják értékesítési célokra.
Ladenvollmacht annak törvényes vélelme, hogy egy ügylet ura alkalmazottai meghatalmazással bírnak fizetések átvételére, melyeket nyugtáznak
Prima facie meghatalmazás; törvényi vélelem, hogy a megbízónak az üzletben vagy azon kívül árukat árusítani jogosult alkalmazottai jogosultak a fizetések elfogadására és nyugtázására is (UGB 56. §).
Ladeschein folyami/belvizi rakjegy, hajóraklevél
Hagyományos, a fuvarozó által kiállított okmány, amely az általa átvett áruknak a fuvarlevélben megnevezett címzett részére vagy annak megrendelésére történő leszállítására vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazza.
Lagebericht vezetői éves üzleti jelentés
Kiegészíti az éves pénzügyi kimutatásokat; bemutatja, hogy a vezetőség hogyan értékeli a vállalat általános képét és a vállalat jövőbeni fejlődését.
Lager raktár
Áruk tárolásának helye.
Lagerempfangsschein közraktári jegy; ld. Lagerschein
Lagerhalter közraktár-fenntartó
Aki átveszi az áruk tárolását és őrzését (UGB 416. §).
Lagerschein közraktári jegy
A raktározó által kiállított biztosíték, amely a raktározott áruknak az engedélyezett birtokos részére történő átadására jogosítja fel a raktározót.
Lagervollmacht közraktári jegy
Prima facie meghatalmazás; törvényi vélelem, hogy egy üzletben vagy nyitott raktárban alkalmazott személy jogosult az értékesítésre és az áruk átvételére, ami általában ilyen üzletekben/ raktárakban történik (UGB 56. §).
Lizenz engedély
A szabadalom jogosultja által a találmány használatára biztosított jog; a jog lehet helyi jellegű, és egyidejűleg több személyt is megillethet (szabadalmi törvény 35. §).
Makler ld. kereskedelmi / polgári bróker (Handelsmakler / Zivilmakler)
Mängelrüge áru kellékhiányának bejelentése ld. Rügeobliegenheit
Marke védjegy
Bármilyen megjelölés: szavak (beleértve a személyneveket) vagy ábrák, betűk, számok, színek, az áruk alakja vagy csomagolása, illetve hangok, feltéve, hogy ezek a megjelölések alkalmasak arra, hogy megkülönböztessék egy vállalkozás kereskedelmi forgalomba szánt áruit vagy szolgáltatásait más vállalkozások hasonló áruitól vagy szolgáltatásaitól (MSchG 1. §). A védjegyjog megszerzéséhez a védjegylajstromba történő bejegyzés szükséges; ld. még: uniós védjegy (Unionsmarke).
Markenrecht márkajog
A védjegyek megszerzését, használatát és elvesztését szabályozó valamennyi norma, valamint a vonatkozó eljárás összessége.
Markenregister védjegylajstrom
A lajstromozott védjegyek nyilvános nyilvántartása, amelyet a Szabadalmi Hivatal vezet; európai szinten az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hálózatának (EUIPN ném. Register für Unionsmarken) adatbázisa.
Monopol monopólium
A versenynek nem kitett vállalat helyzetének megnevezése; bizonyos árucsoportok esetében állami monopólium (pl. dohány).
Muster minta, modell
formatervezési minta; szellemi tulajdonjog, amely kizárólagos jogot biztosít a tulajdonosának egy esztétikai megjelenés (alak, szín, forma) használatára bizonyos áruk esetében; a formatervezési mintaoltalmi törvény szabályozza.
Musterschutzrecht minta(oltalom) joga
A formatervezési minta használatát, használatának időtartamát és átruházhatóságát, valamint a megfelelő eljárást szabályozó valamennyi norma összessége.
Notverkaufsrecht vész-eladási jog
A vevő joga a kölcsönösen üzletszerűen kötött ügyletek esetén a távértékesítéssel vásárolt, kifogásolt áru eladására (UGB 379. § (2) bekezdés). A távértékesítő csak akkor jogosult erre a jogra, ha egyébként az áru megromlásának vagy késés veszélye áll fenn.
Oligopol kevés számú eladó uralma valamely piacon
Olyan kisszámú vállalkozás helyzetére vonatkozó megjelölés, amely együttesen nincs vagy csak jelentéktelen versenynek van kitéve.
Patent szabadalom
Egy hatóság által adott engedély egy új, ipari alkalmazásra alkalmas találmány hasznosítására a technika valamennyi területén, és harmadik személyek kizárására abból.
Patentamt Szabadalmi Hivatal
Bécsi székhelyű közigazgatási hatóság, amely a szabadalmak bejegyzéséért, visszavonásáért, érvénytelenné nyilvánításáért, visszavonásáért és függővé nyilvánításáért, valamint egy műszaki problémával kapcsolatos műszaki színvonalról és a szabadalmaztatható találmány létezéséről szóló írásbeli vélemények kiadásáért felelős. Az európai szabadalmak ügyében a müncheni székhelyű Európai Szabadalmi Hivatal illetékes.
Patentanwalt szabadalmi ügyvivő
A felek hivatásos képviselője iparjogvédelmi ügyekben (szabadalmak, használati minták, védjegyek stb.) a Szabadalmi Hivatal, a Legfelsőbb Szabadalmi és Védjegy Szenátus és az illetékes közigazgatási hatóságok előtt. A szabadalmi ügyvivőként történő kinevezéshez műszaki vagy matematikai/tudományos végzettség, többéves gyakorlat, sikeres szakvizsga és a szabadalmi ügyvivők jegyzékébe való bejegyzés szükséges.
Patentinhaber szabadalmi jogosult
Az a személy, akinek javára szabadalmat jegyeztek be; jogi személyek is lehetnek szabadalom jogosultjai.
Patentregister szabadalmi lajstrom
A Szabadalmi Hivatal által vezetett nyilvános nyilvántartás a bejegyzett szabadalmakról.
Personenfirma ld. cégnév (Firma)
Prokura cégjegyzési jogosultság
A társasági jog szerinti, jogügylettel létrehozott különleges formális meghatalmazás, amely a jogosultat feljogosítja minden olyan típusú bírósági és bíróságon kívüli ügylet és jogcselekmény elvégzésére, amelyet a társaság működése maga után von, és amelynek hatályát törvény határozza meg (tehát formális meghatalmazás, UGB 49. §). A meghatalmazást be kell jegyezni a cégjegyzékbe. Következő formáit különböztetik meg:
 • egyéni meghatalmazás (Einzelprokura): a meghatalmazás feljogosítja az aláírásra jogosultat, hogy egyedül járjon el.
 • közös meghatalmazás (Gesamtprokura): a meghatalmazás feljogosítja az ügyvivőt arra, hogy egy másik személlyel (pl. ügyvezetővel vagy egy másik ügyvivővel) közösen járjon el (UGB 48. § (2) bekezdés).
A meghatalmazottat cégjegyzésre jogosultnak (Prokurist) nevezik, és a cég nevében a saját nevével és általában a "ppa" vagy "pa" kiegészítéssel írja alá a céget. A meghatalmazás nem ruházható át, és csak a cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozóknak adható.
A meghatalmazás egy speciális formája a fióktelepi meghatalmazás, amely a saját cégnévvel rendelkező fióktelepre és csak a több fióktelep közül egynek a működésére vonatkozik (UGB 50. § (3)).
Prokurist cégjegyzésre jogosult
Provision jutalék
A kereskedelmi ügynökök, kereskedelmi brókerek stb. teljesítménytől függő, általában a forgalom, a nyereség vagy az érték százalékában kifejezett díjazásának megnevezése; ld. még brókertevékenység.
Rechtsschutz, gewerblicher Azon normák összessége, amelyek a szellemi és műszaki alkotások és ipari termékek jogosultjait védik a jogellenes beavatkozással és felhasználással szemben, Megkülönböztetendő:
 • szellemi tulajdonjog (elsősorban a szabadalmi törvény (PatG), a védjegyoltalmi törvény (MSchG), a formatervezési mintaoltalmi törvény (MustSchG) és a szerzői jogi törvény (UrhG) szabályozza); és
 • versenyjog (különösen a tisztességtelen versenyről szóló törvény (UWG), kartelltörvény (KartG)).
Registergericht A cégjegyzék és a szövetkezeti nyilvántartás vezetésére helyi és tárgyi illetékességgel rendelkező elsőfokú bíróság.
Rügeobliegenheit A vállalkozó kötelezettsége, hogy a kölcsönösen üzletszerűen kötött ügylet esetén az eladó által történő átadást követő ésszerű időn belül megvizsgálja a megvásárolt árut, és a talált hibákról értesítse az eladót (hibabejelentés); ha a hibabejelentés elmarad, az árut elfogadottnak kell tekinteni, és a vevő elveszíti szavatossági igényeit (UGB 377. §).
Sachfirma ld.  a céget
Schlussnote Sachfirma
A bróker által az ügylet megkötése után kiállított dokumentum, amely az ügylet tartalmáról és a szerződő felekről szól; a * szerződési jegyzéket általában a szerződő feleknek kell átadni.
Selbsteintrittsrecht belépési jog
A bizományos joga, hogy bizonyos esetekben maga adja át a megvásárolni kívánt árut, mint eladó, vagy maga vegye át az eladni kívánt árut, mint vevő; a szállítmányozó joga, hogy maga végezze el az áru szállítását. belépési jog
Selbsthilfeverkauf szükségeladás
Az eladó jogosultsága arra, hogy az árut vagy nyilvános árverésen értékesítse, vagy előzetes figyelmeztetés után a vevő számlájára magánjogi szerződéssel értékesítse; az önsegélyező értékesítés előfeltétele a hitelezői mulasztás (az elfogadás elmaradása, UGB 373. §); az önsegélyező értékesítésre legkorábban a teljesítési napon kerülhet sor, és az eladó számára adósságmentesítő hatással bír.
Share Deal        részvényügylet
Egy társaság megvásárlása a részvények (pl. egy GmbH részvényei részvényügylet vagy üzletrészei) átvételével - vö. asset deal (a társaság eszközeinek megvásárlása).
Spediteur szállítmányozó
Az a személy, aki saját nevében, más személy számlájára áruszállítmányokat fuvarozó vagy tengerjáró hajó bérlője által közvetít (UGB 407. és további §-ok); a szakmaiság már nem előfeltétel; a szállítmányozó ex lege vállalkozónak minősül.
Spezifikationskauf specifikációs vétel
Ingóságok adásvételi szerződése, amelyben a vevő fenntartja a jogot a forma, a mérték stb. meghatározására.
Umlaufvermögen forgóvagyon
Az üzleti tevékenységhez nem tartósan hozzárendelt eszközök (vö. befektetett eszközök), pl. készpénz, készletek, követelések, banki hitelek, forgóeszközként tartott értékpapírok (amelyeket nem kell hosszútávon tartani).
Unionsmarke Uniós védjegy
Az Európai Védjegylajstromba bejegyzett védjegy (az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatalánál (EUIPO) történő lajstromozási eljárás); egységes oltalom az EU valamennyi tagállamában.
Unternehmensbrauch vállalkozói szokásjog ld. még kereskedelmi szokásjog = Handelsbrauch
Unternehmensrecht vállalkozói jog
A társaságok jogviszonyait mint speciális magánjogot szabályozó valamennyi norma, amelyeket az általános társasági jog, a cégnyilvántartási jog, a társasági jog, az értékpapírjog, az iparjogvédelmi jog, a bank-, tőzsde- és tőkepiaci jog, a biztosítási jog és a közlekedési jog (ideértve a hajózási jogot is) tartalmaz.
Unternehmer vállalkozó
Természetes vagy jogi személy, aki vállalkozást működtet, aholis vállalkozásnak minősül minden önálló gazdasági tevékenységet folytató állandó szervezet, még akkor is, ha az nem nyereségorientált. A Vállalkozási törvénykönyv (UGB) további vállalkozási formákat is meghatároz, nevezetesen:
 • vállalkozó a jogi forma alapján (KG, GmbH, AG stb.)
 • vállalkozó a cégjegyzékbe való bejegyzés alapján és
 • vállalkozó a saját megjelenése alapján (törvényben nem szabályozott, de az ítélkezési gyakorlat és az oktatás elismeri)
Urheberrecht szerzői jog
Azon normák összessége, amelyek az irodalmi vagy művészeti alkotás szerzőjének jogait szabályozzák, különös tekintettel a mű hasznosítására és védelmére.
Usance ld. kereskedelmi szokásjog (Handelsbrauch)
Verkaufskommission eladási bizomány
Olyan szerződés, amelyben a bizományos (Kommissionär) a megbízó (Kommittenten) nevében egy harmadik félnek értékesíti a bizományi árut (Kommissionsgut).
Versicherungsmakler biztosítási szerződéseket közvetítő kereskedelmi alkusz
Warenlager áruraktár ld. raktár (Lager)
unlauterer Wettbewerb tisztességtelen verseny
A tisztességtelen verseny elleni szövetségi törvény (UWG) és a kiegészítő törvények (pl. kartelltörvény - KartellG) által meghatározott, az üzleti tevékenység során elkövetett, a jó erkölcsbe ütköző, versenycélú cselekmények.
Zivilmakler polgári kereskedelmi alkusz
Az a személy, aki állandó megbízás nélkül közvetít más személy számára a kereskedelmi tevékenységen kívüli tárgyakra vonatkozó ügyleteket.
Zurückbehaltungsrecht visszatartási jog
A kereskedő azon joga, hogy egy másik kereskedő akaratából a birtokába került ingó vagyontárgyakat és értékpapírokat visszatartsa, mert vele szemben üzleti ügyletből eredő követelések állnak fenn (UGB 369. §); lásd visszatartási jog.
Zweigniederlassung fióktelep
Egy társaságnak a fő telephelytől térben elkülönült, hosszabb időre létrehozott, szervezetileg nagyrészt önálló, a fiókteleptől térben elkülönült, szervezeti szempontból független alegysége, amely nem rendelkezik saját jogi személyiséggel. A fióktelepnek saját képviselői vannak, de a fő telephely utasításainak vannak alárendelve. A fióktelephez fő telephely szükséges, és be kell jegyeztetni a cégjegyzékbe.

Alkalmazott jogi normák

angol zászló német zászló