Német-magyar jogi értelmező szótár

Ez a német-magyar jogi értelmező szótár az ügyfeleink számára legfontosabb 15 jogág kifejezéseit tartalmazza, ahogy azok az osztrák jogszabályokban foglaltattak 2021 februárjában (jogi normák ld. alább), de "haszonnal forgatható" németországi jogi szövegek értelmezéséhez is.

I. SZEMÉLYI JOG VI. KERESKEDELMI JOG XI. PEREN KÍVÜLI ELJÁRÁS
II. CSALÁDJOG VII. TÁRSASÁGI JOG XII. BÜNTETŐJOG
III. ÖRÖKLÉSI JOG VIII. MUNKAJOG XIII. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG
IV. DOLOGI JOG IX. SZOCIÁLIS JOG XIV. IDEGENJOG
V. KÖTELMI JOG X. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG XV. ADATVÉDELMI JOG
KERESÉS VALAMENNYI JOGÁGBAN:

V. Kötelmi, általános szerződési és kártérítési jog

Ablaufshemmung elévülési idő folyamatának nyugvása; ld. Hemmung
Ablöse A bérlő által a bérbeadó vagy egy későbbi bérlő által egy ingatlanra ténylegesen fordított kiadások ellentételezése; ezeknek az elmúlt 20 évben egy ingatlanba történt, a lakást javító és a bérleti jogviszony időtartamán túl is hasznosítható beruházásoknak kell lenniük; a pusztán bérleti jog megszerzéséért járó kifizetésként történő átruházás viszont tilos (MRG 27. §).
Abschlussfreiheit jogügyletkötési szabadság
A magánjogban az egyén szabadsága annak eldöntésére, hogy köt-e és kivel köt jogügyleteket; a magánautonómiából következik; a szerződéskötés szabadságát kivételesen megszakítja a szerződéskötési kötelezettség (Kontrahierungszwang).
Abschlusszwang ld. szerződéskötés kényszere, Kontrahierungszwang
Abtretung átengedés, átruházás, engedményezés (Zession)
Adäquanztheorie okozatossági elmélet
Elmélet, amely szerint egy kárt okozó esemény egy adott személynek tulajdonítható; csak olyan cselekményeket kell a bekövetkezett kár okozójának tekinteni, amelyek tipikusan alkalmasak a kár előidézésére; ezért az egészen szokatlan vagy valószínűtlen esetek kizárásra kerülnek.
AGB ld. Általános Szerződési Feltételek (Allgemeine Geschäftsbedingungen)
aliud-Lieferung Az ígérttől eltérő dolog leszállítása; jogkövetkezménye a teljesítés elmaradása és a kötelezett mulasztása; megkülönböztetendő az aliud szállítástól a hibás dolog leszállítása (Lieferung einer mangelhaften Sache), amely rossz teljesítéshez és szavatossághoz vezet; ld. Anderslieferung
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Általános Szerződési Feltételek
Előre megfogalmazott szerződési feltételek nagyszámú szerződéshez, amelyeket az egyik szerződő fél (az ÁSZF használója) a szerződés megkötésekor a másik félre kényszerít; a vállalkozók által egységesített szerződéses tartalom a hasonló ügyletek megkötésének egységesítése érdekében; az általános szerződési feltételek érvényességéről a szerződő feleknek meg kell állapodniuk; az ÁSZF-et elsősorban nagyvállalatok, például bankok, biztosítótársaságok vagy szállítmányozók használják.
Alternativermächtigung vagylagos felhatalmazás arra, hogy az kötelezett a követelt szolgáltatással vagy a törvényben rögzített egyéb dologgal teljesítsen; ld. facultas alternativa
Alternativobligation vagylagos kötelem (Wahlschuld)
A jogosult vagy az kötelezett joga, hogy több teljesítés közül válasszon (ABGB 906. §); a választást harmadik személyekre is lehet bízni; a választási jog gyakorlása esetén a választható tartozás különleges tartozássá (Speziesschuld) válik.
rechtmäßiges Alternativverhalten méltányos alternatív magatartás
Kártérítési jogi kifogás, amely szerint a jogellenesen cselekvő elkövető nem felel, ha a kár jogszerű magatartás esetén is bekövetkezett volna.
Amortisation Adósság egyenlő részletekben történő visszafizetése.
Amtshaftung állam felelőssége tisztviselőjéért
Kártérítési kötelezettség, ha szuverén módon eljáró szervek által okozott károkért; ha valakit jogellenesen és vétkesen személyében vagy vagyonában a jogszabályok végrehajtása során meg, az a jogi személy felelős, amelynek a szerv tulajdonítható (pl. szövetségi kormány, tartományok vagy önkormányzatok); a közfelelősségről szóló törvény (AHG) szabályozza.
Anerkenntnis, deklaratives ld. elismervény (Anerkenntnis)
Anerkenntnis, konstitutives ld. elismervény (Anerkenntnis)
an Zahlungs statt A kötelezettség teljes körű teljesítése az eredetileg esedékes szolgáltatástól eltérő, megállapodás szerinti teljesítéssel; az eredeti követelésre való hivatkozás ekkortól nem lehetséges (ABGB 1414. §).
Analogie analógia
Jogszabályi rendelkezések alkalmazása hasonló körülményekre; joghézag kiküszöbölése egy jogszabályi rendelkezés olyan körülményre való kiterjesztésével, amely annak betűje szerint nem tartozik bele (ABGB 7. §).
Anderslieferung más dolog leszállítása ld. aliud szállítás
Anerkenntnis
 1. nyilatkozatos elismerés (deklaratives ~): a kötelezett nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy a jogosult joga fennáll, jogkövetkezmények előidézése nélkül.
 2. konstitutív elismerés (konstitutives ~): a kötelezett szándéknyilatkozata arról, hogy a jogosult állítólagos joga fennáll; ez önálló kötelmi alapot teremt.
Anfechtung A szerződés visszamenőleges felbontása a szerződéskötési jog gyakorlása révén, pl. tévedés esetén (ABGB 871. §); a szerződés visszamenőleges hatályú felmondásához vezet.
Angebot ajánlat
Kötelező érvényű ajánlat szerződés megkötésére bizonyos tartalommal, ld. ajánlat.
Angeld foglaló, felpénz
A szerződés megkötésekor a teljesítés biztosítására átadott összeg; a teljesítés elmaradása esetén a kedvezményezett megtarthatja a foglalót, de a saját nem teljesítése esetén a kétszeresét kell megfizetnie; a foglaló a szerződés megkötésének megerősítésére szolgál (ABGB 908., 910. §).
Angewiesener ld. Anweisung
Anlageschaden Olyan hátrány, amelyet egy cselekmény váltott ki, de e cselekmény nélkül később is bekövetkezett volna más okból; a beruházási kár esetében a károkozó csak azért a kárért felel, amely a kár bekövetkezésének időbeli előretörése miatt következett be.
Annahme Az ajánlat címzettjének szándéknyilatkozata az ajánlat elfogadására; a kellő időben érkezett elfogadás a szerződés megkötését eredményezi.
Annahmeverzug elfogadási késedelem; ld. Verzug
Anscheinsbeweis ld. prima-facie-bizonyíték (Prima-facie-Beweis)
Anscheinsvollmacht magatartásból eredő meghatalmazás
Meghatalmazás, amelynek keletkezése nem a képviselt fél jogi szándéknyilatkozatához, hanem csak a képviselt fél magatartásához kötődik; ebből a magatartásból levonható a következtetés, hogy a képviselt fél meghatalmazást adott; e prima-facie eset alapján a harmadik személynek a meghatalmazásba vetett bizalma védett; a prima facie meghatalmazás az ABGB 1026. és azt követő §-okból, az UGB 56 §-ából és a KSchG 10 §-ából ered.
Anspruch jogosultság
Alanyi jog, amely magában foglalja azt a hatalmat, hogy egy másik személyt valaminek a megtételére vagy mellőzésére kötelezzen; a követelés keresetlevéllel és végrehajtással érvényesíthető.
Anweisender utasító, rendelkező ld. utasítás, rendelkezés (Anweisung)
Anweisung utasítás, rendelkezés
Kötelmi kapcsolat három személy között (megbízó fél, megbízott fél, megbízás címzettje). A megbízás címzettje (Anweisungsempfänger) jogosult arra, hogy a megbízott féltől (Angewiesener) szolgáltatást vegyen igénybe, és a megbízó fél (Anweisender) felhatalmazza a megbízott felet arra, hogy a megbízó fél költségére szolgáltatást nyújtson a megbízás címzettjének (ABGB 1400. és azt követő §-ok).
Anweisungsempfänger megbízás címzettje; ld. utasítás, rendelkezés (Anweisung)
Arglist csalárdság; ld. fondorlat (List)
Aufkündigung felmondás
Határozatlan idejű szerződéses jogviszonyt (pl. bérleti szerződés) megszüntető szándéknyilatkozat.
Auflage meghagyás, kötelezés
Végintézkedéshez vagy ingyenes jogügylethez csatolt járulékos rendelkezés, amely a kedvezményezettet cselekvésre kötelezi (ABGB 709. és azt követő §-ok).
Aufrechnung felszámítás; ld. kompenzáció (Kompensation)
Aufrechnungsverbot felszámítás tilalma; ld. kompenzáció tilalmát (Kompensationsverbot)
Auftrag megbízás, megrendelés
A megbízó és a megbízott közötti szerződés, amely a megbízó számlájára a megbízott által végzett jogügyletek vagy jogcselekmények teljesítésére vonatkozik (ABGB 1002. és azt követő §-ok); ha azonban tényszerű tevékenységeket kell végezni, akkor ez nem szerződés, hanem munkaszerződés vagy szolgáltatási szerződés (Werkvertrag); ld. Mandat (megbízás).
frustrierte Aufwendungen A károsultnál felmerült és a kár miatt haszontalanná vált költségek; a károkozó nem a költségeket, hanem azok haszontalanságát okozta; a kártérítés esedékessége attól függ, hogy a kár még a jogellenességgel összefüggésben áll-e; a túlzott felelősségrevonás kerülendő.
Ausfallsbürge kártalanító kezes; ld. kártalanító kezesség (Ausfallsbürgschaft)
Ausfallsbürgschaft kártalanító kezesség
Kezesség, amelynek értelmében a kezes (kártalanító kezes) csak akkor kötelezhető fizetésre, ha a főadós elleni végrehajtás sikertelen (ABGB 1356. §); ld. Schadlosbürgschaft.
Auslegung értelmezés; ld. interpretáció (Interpretation)
Auslobung díjkitűzés
Személyek meghatározatlan körének címzett, egy szolgáltatás vagy siker teljesítéséért járó jutalom ígérete, amely nyilvános bejelentéssel válik a kitűzőre nézve kötelezővé (ABGB 860. §); aki a szolgáltatást teljesíti, jogot szerez a jutalomra.
Austausch csere
Elsődleges szavatossági jogorvoslat, amely egy másik, ugyanabba az osztályba tartozó dolog újbóli átadásában áll (ABGB 932. § (2) bekezdés); ezért csere csak általános tartozás esetén áll fenn, különleges tartozás esetén nem; a csere alternatívájaként az átvevő javítást követelhet.
Austauschanspruch A jogosult követelése a kötelezettnek felróható utólagos szerződés-teljesítési képtelenség esetén, hogy saját teljesítést nyújtson, és az elmaradt teljesítésért kártérítést követeljen a kötelezettől. A jogosultnak ez a követelése a különbözeti követelés (Differenzanspruch) alternatívájaként áll fenn (ABGB 920. §; ld. ott).
Auswahlverschulden gondatlan kiválasztás felelőssége
A kártérítési jog szerinti vétkesség, ha a felelős fél nem maga okozta a kárt, hanem gondatlanul választott ki egy alkalmatlan személyt, aki a kárt okozta. Aki jogosult a helyettesítésre, az a megfelelő személy kiválasztásával teljesítette a kötelezettségét, ezért a harmadik személy nem teljesítési vagy beszerzési segítő. A kiválasztást végző személynek azonban a harmadik személy kiválasztásakor gondosan kell eljárnia; csak a kiválasztás hibájáért felel; vö. culpa in eligendo.
Auswärtsgeschäft kifelé irányuló ügylet
A kereskedő üzlethelyiségén kívül kötött fogyasztói ügylet (vö. FAGG 1. § (1) bekezdés, 3. § (2) bekezdés); a kereskedőnek átfogó tájékoztatási kötelezettsége van a kifelé irányuló ügylet esetén. A fogyasztónak 14 napos elállási joga van; vö. még a Távértékesítésről, valamint a táv- és kifelé irányuló ügyletekről szóló törvény (FAGG).
Bausch und Bogen ld. reménybeli vétel (Hoffnungskauf)
auflösende/aufschiebende Bedingung megszüntető/késleltető feltétel
 1. egy jogügylethez kapcsolódó mellékmegállapodás, amely a joghatást egy jövőbeli eseménytől teszi függővé; ld. még bontó feltétel (Resolutivbedingung) és felfüggesztő feltétel (Suspensivbedingung).
 2. az öröklési jogban (az ABGB 696. és azt követő §-ai): a végrendelet azon korlátozása, amellyel egy jog keletkezését vagy megszűnését egy bizonytalan eseménytől teszik függővé.
Befristung határidő kitűzése
Egy jogviszony megállapodás szerinti időbeli korlátozása, így a jog egy bizonyos időpontban kezdődik vagy ér véget.
Begleitschaden járulékos kár
A kötelezett által a szerződéses partnernek a teljesítés során gondatlan magatartással (a védelmi és gondossági kötelezettségek megszegésével) okozott kár. A hiba által okozott következményes kárral (Mangelfolgeschaden) ellentétben a kárt tehát nem a hibás teljesítés okozza. A járulékos károkat az általános szerződéses kártérítési jog alapján kell megtéríteni.
Bereicherungsrecht gazdagodási jog
Azon normák összessége, amelyekkel a jogalap nélküli vagyonátruházás vétkességtől függetlenül visszafordítható (ABGB 1041, 1431. és azt követő §-ok). A veszteséget elszenvedett személynek kötelmi jogi igénye van a jogalap nélkül meggazdagodott személlyel szemben. A gazdagodási jog, akárcsak a kártérítési jog (Schadenersatzrecht) és a megbízás nélküli üzletvezetés jogi kötelmi viszonyt alapoz meg.
Besorgungsgehilfe ügyellátásra kirendelt segéd
A megbízó által a tevékenység végzéséhez igénybe vett segítő. A megbízó csak akkor felel a segítő által okozott kárért, ha a megbízó alkalmatlan vagy tudvalevően veszélyes személyt vesz igénybe (ABGB 1315. §; megkülönböztetendő a teljesítésnél igénybe vett segédtől (Erfüllungsgehilfe)).
Bestandgeberpfandrecht A bérbeadó törvényes zálogjoga a bérlő által hozott tárgyakon (ABGB 1101. §). A bérbeadó megakadályozhatja az elszállítást; ld. még: haszonbérbeadó joga a bevitt dolognak a haszonbérbevő által történő elvitele megakadályozására (Perklusionsrecht).
Bestandvertrag Konszenzuális szerződés, amellyel valaki egy nem fogyasztási célú tárgyat meghatározott időre és ellenérték (kamat) ellenében használatba kap (ABGB 1090. és azt követő §-ok); megkülönböztetnek bérleti szerződést (Mietvertrag) és lízingszerződést (Pachtvertrag) attól függően, hogy a tárgyat csak használatra vagy hasznosításra is adják.
Betreibungskosten behajtási költségek
A pénztartozások bíróságon kívüli behajtása során felmerült költségek, pl. felszólítási díjak, ügyvédi díjak, behajtási költségek.
Betriebsgefahr járműüzemeltetés felelőssége
A vasúti és gépjármű-felelősségről szóló törvény (EKHG) szerinti gépjármű- és vasúti közlekedés esetén viselt felelősség. A gépjármű üzembentartója vagy a vasútüzemeltető társaság vétkességtől függetlenül felel. Megkülönböztetendő:
 1. közönséges működési kockázat (gewöhnliche Betriebsgefahr): a kockázat egy nagy tömeg nagy sebességgel történő mozgatásában rejlik; a gépjármű (vasút) bármilyen üzemeltetéséért szigorú felelősség terheli
 2. rendkívüli működési kockázat (außergewöhnliche Betriebsgefahr): akkor áll fenn, ha a szokásos működési kockázathoz további veszélyelem járul (EKHG 9. §)
Betriebsunternehmer A vasúti és gépjármű-felelősségbiztosítási törvény (EKHG) szerinti vasútüzemeltető; a vasút üzemeltetése során okozott károkért felel.
Bevollmächtigung meghatalmazás
Képviseleti meghatalmazást adó jogügylet; nem szerződés, hanem a meghatalmazást adó egyoldalú, átvételi kötelezettséggel járó, alapvetően formamentes akaratnyilatkozata; a meghatalmazásból eredő engedélyt meghatalmazásnak (Vollmacht) vagy képviseleti meghatalmazásnak (Vertretungsmacht) nevezzük.
Bevollmächtigungsvertrag meghatalmazási szerződés
Megállapodás, amellyel egy személy egy másik személy nevében egy rá bízott ügyletet vállal (ABGB 1002. §); az ABGB ezzel a kifejezéssel keveri a megbízást és a meghatalmazást (ld. ott), bár e két jogintézménynek nem feltétlenül kell kapcsolódnia egymáshoz.
Beweislast A fél alapvető bizonyítási kötelezettsége az általa állított tény bizonyítása tekintetében.
Beweislastumkehr bizonyítási kötelezettség megfordítása
Eltérés attól az általános bizonyítási szabálytól, hogy a bizonyítást annak a félnek kell teljesítenie, aki a számára kedvező körülményt állítja. Pl. a szerződéses kártérítési felelősség esetében a károkozónak kell bizonyítania, hogy őt nem terheli vétkesség.
Bittleihe haszonkölcsön tetszőleges visszavonásig; ld. Precarium
Bonitätsprüfung A hitelező által az igénylő hitelképességének ellenőrzése a VKrG 7. §-a és a HIKrG (Jelzálog- és ingatlanhitelről szóló törvény) 9. §-a szerint.
Bote, Erklärungsbote, Übermittlungsbote, Empfangsbote küldött
Más szándéknyilatkozatának átadója (Erklärungsbote ill. Übermittlungsbote) vagy más szándéknyilatkozatának címzettje (Empfangsbote).
Bringschuld elvivendő teljesítés
A kötelezett által a jogosult székhelyén (fióktelepén) teljesítendő teljesítés; a szállítás kockázatát a kötelezett viseli; megkülönböztetendő: elhozási kötelezettség (Holschuld). A jogszabály pénztartozásokon kívül nem elvivendő teljesítéseket, hanem elhozási kötelezettséget rendel el.
Bürge kezes; ld. kezesség (Bürgschaft)
Bürge und Zahler kezes és fizető
Kezes, aki nem csak mellékesen (azaz csak akkor, ha a főkötelezett már nem teljesíti kötelezettségét), hanem mellette is felel. A hitelező tehát választhat, hogy a főadósnál vagy a kezesnél kér-e fizetést, míg egyébként csak akkor fordulhat a kezeshez, ha már sikertelenül emlékeztette a főadósát.
Bürgschaft kezesség
Egy személy (a kezes) kötelezettsége a hitelezővel (jogosulttal) szemben, hogy a főadós (főkötelezett) teljesítéséért kezességet vállaljon; a kockázat miatt a kezességvállalásnak írásban kell történnie (ABGB 1346. § (2) bekezdés). A kezességvállalás fennállása a főkötelezettől függ (járulékosság, Akzessorietät). A kezesség másodlagos, mert a hitelező csak előzetes figyelmeztetés után veheti igénybe a kezest (kivétel: kezes és fizető, Bürge und Zahler). Ha a kezest igénybe veszik, a főadósnál követelhet; fogyasztói kezességvállalás és hozzátartozói kezességvállalás esetén a hitelezőnek különleges kötelezettségei vannak a kezessel szemben.
clausula rebus sic stantibus a dolgok jelenlegi állására vonatkozó záradék
Változatlan körülményektől függő szerződéskötés; a szerződő felek kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezése, hogy bizonyos körülményeket a szerződés alapjává tesznek (ld. körülményeket tartalmazó záradék, Umstandsklausel). A szerződés megszűnik, ha az alapvető, elvárt körülmények nem következnek be, vagy a biztosnak vélt körülmények utólag megszűnnek; ld. még jogügyleti alap (Geschäftsgrundlage).
conditio sine qua non feltételek (okok) egyenértékűségének tana
Szükséges feltétel, amely nélkül egy esemény nem ok-okozati összefüggésben van a sikerrel; ld. még ok-okozati összefüggés (Kausalität).
culpa in contrahendo szerződéskötés körüli vétkesség
A szerződéskötést megelőző kötelezettségek (tájékoztatási kötelezettség, védelmi kötelezettség és gondossági kötelezettség) vétkes megszegése, amely kártérítési kötelezettséget von maga után.
culpa in eligendo teljesítési segédekért való felelősség; ld. a gondatlan kiválasztás felelőssége (Auswahlverschulden)
Darlehen szolgálati szerződés
Valódi szerződés, amellyel egy fogyasztható dolgot (pl. lisztet, cukrot, pénzt) átadnak valakinek azzal a feltétellel, hogy bizonyos idő elteltével ugyanolyan fajta és minőségű mennyiséget kapjanak vissza (ABGB 983. §); a pénzre vonatkozó kölcsönszerződést hitelszerződésnek nevezik (Kreditvertrag).
partiarisches Darlehen kölcsön, melynél csekély kamat mellett hozamalkotórész is szerepel
Olyan hitel, amelyben az alacsony kamatláb mellett hozamkomponensben is megállapodnak.
Dauerschuldverhältnis ismételten visszatérő teljesítésre alapult kötelmi viszony
Olyan kötelezettség, amely hosszabb időre szól (pl. bérleti díj, lízing, szolgáltatási szerződés, letéti őrzés, kölcsön); megkülönböztetendő a célkötelezettségtől (Zielschuldverhältnis).
Deliktshaftung deliktuális felelősség, károsító jogellenes kötelességszegéséből levezetett felelősség, ex delicto-felelősség
A károkozó jogellenesen jár el, ha mindenkivel szemben fennálló kötelezettségeket sért meg; az ebből eredő felelősséget deliktuális felelősségnek nevezzük; megkülönböztetendő a szerződéses felelősségtől (Vertragshaftung).
Depotgeschäft letéti ügylet
Különleges letétkezelési megállapodás, amelynek keretében a bankok díj ellenében átveszik az értékpapírok letétkezelését és adminisztrációját.
Dienstleistungsvertrag szolgáltatási szerződés
Olyan szerződés, amelynek alapján az egyik fél kötelezettséget vállal; ide tartozik a vállalkozási szerződés (Werkvertrag), a szolgálati szerződés (Dienstvertrag), a megbízási és a megőrzési szerződés (Auftrag und Verwahrungsvertrag).
Dienstvertrag szolgálati szerződés
Konszenzuális szerződés, amellyel egy személy vállalja, hogy a munkáltató irányítása alatt és eszközeivel, a munkáltató vállalkozásának gazdasági alárendeltségében és abba integrálva, alapvetően díjazás ellenében munkát végez (ABGB 1151. és azt követő §-ok).
Differenzanspruch jogosultság különbözetre
A jogosult jogosultsága a kötelezettnek felróható utólagos lehetetlenné válás esetén, hogy elálljon a szerződéstől és követelje a teljesítési kamatot (ABGB 921. §). A jogosultnak ez a joga a cserejog (Austauschanspruch) alternatívájaként áll fenn (ABGB 920. §; ld. ott); ugyanezek az elvek érvényesek az elállás után is, a kötelezett vétkes mulasztása esetén.
Dissens egyet-nem-értés
Az akarat egyezésének hiánya; az ajánlat és az elfogadás nem-egyezése, a megállapodás hiányossága vagy kétértelműsége. Egyet-nem-értés esetén nem jön létre szerződés; megkülönböztetendő a konszenzustól (Konsens).
Doppelverkauf kétszeres eladás ld. többszörös eladás (Mehrfachverkauf)
Doppelvertretung kettős képviselet ld. önszerződés (Insichgeschäft)
Eigenbedarf személyes szükséglet
A bérleti jog szerinti nyomós ok a bérleti törvény hatálya alá tartozó bérleti szerződés felmondására a bérbeadó által, ha az ingatlanra sürgősen szüksége van saját maga vagy egyes közeli hozzátartozói számára.
Eigenschaftsirrtum tévedés tulajdonsággal kapcsolatban ld. tévedés (Irrtum)
Eigentumsvorbehalt tulajdon(jog)fenntartás
Egy ingóság eladója és vevője közötti megállapodás arról, hogy a tárgy tulajdonjoga a vételár teljes kifizetéséig nem száll át a vevőre. A tulajdonjog-fenntartás az eladó számára biztosítékot nyújt a vételár megfizetésére, mivel a tárgy az ő tulajdonában marad, a vevő fizetésképtelensége esetén elkülönítési joga van, és a tárgyat visszakövetelheti a vevőtől, ha a fizetés nem történik meg időben.
Eingriffshaftung felelősség más tulajdonának jogszerű használatáért
A beavatkozás megengedett, de kártérítési felelősséghez vezet, pl. indokolt szükségállapotban bekövetkezett kár esetén (ABGB 1306a §); ld. szükségállapot (Notstand).
Eintrittsrecht belépési jog
A bérleti jogban: Olyan személy (bizonyos rokonok, házastárs, élettárs) joga, aki már az elhunyt bérlővel egy háztartásban élt, és sürgős szükséglete van arra, hogy ott lakjon, a bérleti szerződést a bérbeadó hozzájárulása nélkül átveheti (MRG 12. § és azt követő §-ok).
Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz (EKHG) Vasúti és gépjármű-felelősségbiztosítási törvény
Törvény, amely szabályozza a gépjármű tulajdonosának és a vasút üzemeltetőjének felelősségét az üzemeltetés során bekövetkező balesetek által okozott személyi sérülésekért és vagyoni károkért. A felelősség jogellenes és vétkes magatartás hiányában is fennáll; szigorú felelősségről van szó; emellett az ABGB alapján vétkességi felelősség (Verschuldenshaftung) is fennállhat.
Entgeltlichkeit fizetősség
Az ellenérték fejében kötött szerződések esetében a felek szándéka az, hogy a teljesítést ellenszolgáltatással kell ellentételezni (ABGB 917. §); pl. adásvételi, csere- vagy bérleti szerződés (Kauf-, Tausch-, Bestandvertrag). Ettől megkülönböztetendő az olyan ingyenes szerződés, mint az adományozás (Schenkung) vagy a kölcsön (Leihe).
Entschädigungsbürge kártalanító kezes
Az a személy, aki egy kezessel szemben kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelező (jogosult) igénybevétele esetén mentesíti őt (ABGB 1348. §).
unabwendbares Ereignis elháríthatatlan esemény
A vasúti és gépjármű-felelősségbiztosítási törvény (EKHG) központi tényállási eleme; az üzembentartó (üzemeltető társaság) nem felel, ha a kárt elháríthatatlan esemény okozta; elháríthatatlan az esemény különösen akkor, ha az a károsult, egy harmadik személy vagy egy állat magatartásán alapul, és minden lehetséges gondosság betartása ellenére sem volt megelőzhető (EKHG 9. §).
Erfüllung teljesítés
A kötelezett szolgáltatás teljesítése.
Erfüllungsgehilfe teljesítésnél igénybe vett segéd
A megbízó által szerződés vagy szerződéskötést megelőző kötelezettség teljesítéséhez igénybe vett személy; a megbízó felel a teljesítéssel összefüggésben a teljesítési megbízott által okozott minden kárért (ABGB 1313a. §).
Erfüllungsinteresse teljesítési előny
Az az előny, amelyet a szerződő fél a szerződés megfelelő teljesítése esetén szerzett volna (pozitív szerződéses érdek is). A szerződő partner (jogosult) abba a helyzetbe kerül, amelyben akkor lett volna, ha szerződésnek megfelelően teljesítettek volna. Ezért kártérítést kell fizetnie a teljesítés elmaradásáért (ld. még Nichterfüllungsschaden).
Erfüllungsort teljesítés helye
Az a hely, ahol a kötelezettnek teljesítenie kell; a teljesítés helye a szerződésből, az ügylet jellegéből vagy a jogból következik (ABGB 905. §); ld. Leistungsort.
Erfüllungsübernahme teljesítés átvállalása
Megállapodás a kötelezett és egy harmadik személy között, aki vállalja, hogy a kötelezett helyett teljesít egy esedékes szolgáltatást; a jogosult nem szerez jogokat a harmadik személlyel szemben (ABGB 1404. §).
Erhaltungspflicht használhatóság fenntartásának kötelessége
A bérbeadó kötelezettsége, hogy a dolgot használható állapotban tartsa, és ne zavarja a bérlőt jogának gyakorlásában (ABGB 1096. §); a fenntartási kötelezettség megszegése ex lege mentesíti a bérlőt a kamatfizetés alól, vagy csökkenti azt.
Erklärungsirrtum tévedés a nyilatkozat tartalmában; ld. tévedés (Irrtum)
Ermächtigung felhatalmazás
Egyoldalú jogügylet, amellyel egy személyt felhatalmaznak, de nem köteleznek arra, hogy egy másik személy nevében eljárjon.
Ersetzungsbefugnis helyettesítő igénybevételéhez való jog; ld. facultas alternativa
essentialia negotii elengedhetetlen alkotóelemek
Fontos szerződési pontok, amelyeket a feleknek szabályozniuk kell ahhoz, hogy a szerződés egyáltalán létrejöjjön; a másodlagos pontokat viszont kiegészítheti a diszpozitív jog (dispositives Recht); pl. adásvételi szerződés esetén meg kell állapodni az áruban és az árban.
facultas alternativa vagylagos felhatalmazottság (alternatív felhatalmazás, helyettesítési jog, megoldási jog)
A kötelezett (adós) szerződésben rögzített joga, hogy a tartozás kiegyenlítése érdekében a megállapított teljesítés helyett más teljesítést nyújtson; pl. visszafizetés vagy a teljes értékre történő többletfizetés felén túli sérelem (laesio enormis) esetén). A jogosultat (hitelezőt) ez a választási jog nem illeti meg.
Fallfrist mulasztás pótlásának kizárása; ld. kizárás (Präklusion)
Fälligkeit esedékesség
Az az időpont, amikor a teljesítésnek meg kell történnie; az esedékesség a késedelem előfeltétele.
falsa procuratio álképviselet; ld. falsus procurator
falsus procurator álképviselő
Képviseleti jogkör nélküli képviselő; valaki más nevében jár el anélkül, hogy erre felhatalmazást kapott volna, vagy a kapott felhatalmazást túllépve (ABGB 1016. §) (ld. Scheinvertreter). A képviseleti aktus a látszólag képviselt személy javára nem hatályos, mert hiányzik a képviseleti jogkör; a vétkesen eljáró falsus procurator köteles a bizalmi érdeket megtéríteni, ha szándékosan vagy gondatlanságból elmulasztotta közölni a képviseleti jogkör hiányát (ABGB 1019. §).
entschuldbare Fehlleistung megbocsátható hibás teljesítés
A gondatlanság legcsekélyebb foka, amely azonban már az általános kártérítési jog alapján is felelősségre vonást eredményez; a munkavállalók és a végrehajtó szervek a munkavállalói felelősségről szóló törvény (DHG) ill. a végrehajtó szervek felelősségéről szóló törvény (OrgHG) alapján nem tartoznak felelősséggel a munkáltatójukkal szemben a megbocsátható hibákért.
Fernabsatzgeschäft távértékesítés
Kizárólag távközlő eszközzel (pl. internet, e-mail, telefon) kötött fogyasztói ügylet, ha a vállalkozó távértékesítésre szervezett forgalmazási vagy szolgáltatási rendszert használ. A távértékesítés a vállalkozó átfogó tájékoztatási kötelezettségét és a fogyasztó 14 napos elállási jogát vonja maga után; vö. még kifelé irányuló ügylet (Auswärtsgeschäft) és Távolsági és külföldre irányuló ügyletekről szóló törvény.
Fern- und Auswärtsgeschäfte- Gesetz (FAGG) Távolsági és külföldre irányuló ügyletekről szóló törvény
Az EU fogyasztóvédelmi irányelvét végrehajtó törvény, amely a fogyasztókat védi a távollévők között és a távértékesítéssel kötött ügyletek során; ezt a védelmet a kereskedő széles körű tájékoztatási kötelezettségei és a fogyasztó elállási jogai biztosítják.
Fixgeschäft határidős ügylet
Olyan szerződés, amelyben kifejezetten vagy hallgatólagosan kikötötték, hogy a teljesítés csak egy bizonyos időpontban történhet, és a jogosult egy másik időpontban megtagadja a teljesítést (ABGB 919. §); pl. karácsonyfa szállítása december 24-én.
Forderungsabtretung követelésről való lemondás ld. engedményezés
Fortlaufshemmung határidő folyamatának nyugvása; ld. Hemmung
Freizeichnung szavatosság kizárása
A felelősség részleges vagy teljes szerződéses kizárása, amely azonban csak korlátozott mértékben megengedett.
Frist határidő
Jogilag jelentős időtartam, amelyen belül a jogcselekményeket el kell végezni vagy azoktól tartózkodni kell.
Garantie garancia, szavatosság, jótállás
Egyoldalúan kötelező erejű nyilatkozat, amellyel egy személy vállalja, hogy garantálja egy intézkedés sikerét vagy egy szerződés teljesítését.
Garantievertrag garanciaszerződés
 1. Valódi garanciaszerződés (echter ~): az eredeti kötelmi viszonytól független kötelezettség keletkezése (banki ügyletként: bankgarancia-szerződés).
 2. Nem valódi szavatossági szerződés (unechter ~): egy dolog bizonyos minőségének biztosítása a dolog eladásakor, amelynek hiánya esetén az eladó vétkességtől függetlenül felel (ABGB 880a §).
Gattungssache fajlagosan meghatározott dolog ld. Gattungsschuld
Gattungsschuld A felek megállapodása, amely általános jellemzők (általános dolog) szerint határozza meg a teljesítésre kötelezettet (pl. 11 alma); kétség esetén (kifejezetten a társasági jogban) a teljesítést átlagos típusúnak és minőségűnek kell tekinteni.
Gefährdungshaftung objektív felelősség
A vétkességért való felelősséggel ellentétben a felelősséget már a magatartás objektív veszélyessége miatt is előírják; aki egy megengedett, de veszélyes tevékenységből hasznot húz, annak kártérítési felelősséget kell vállalnia, ha a veszély megvalósul; pl. az EKHG-ben (Vasúti és gépjármű-felelősségbiztosítási törvény) vagy a PHG-ben (Termékfelelősségi törvény).
Gehilfenhaftung megbízó felelőssége segéde cselekedetéért
A megbízó felelőssége a segítői cselekményeiért; az ügynök és a helyettesítő ügynök megkülönböztetése.
Gesamthandgläubigerschaft ld. egyetemleges kötelem (Gesamthandschuldverhältnis)
Gesamthandschuld(verhältnis) Olyan tartozási jogviszony, amelyben több kötelezett csak közösen teljesíthet egy kötelmet (pl. zenei duó egy fellépést), vagy ha több személynek osztatlan teljesítményt kell nyújtani (egyetemleges hitelező).
Gesamtschuld(verhältnis) egyetemleges kötelem
Olyan tartozási viszony, amelyben a hitelező (jogosult) minden egyes adóssal (kötelezettel) szemben követelést támaszthat (ABGB 891. §), ld. egyetemleges tartozás(-i viszony), Solidarschuld(verhältnis). Ha az egyik személy teljesít, a többiek is mentesülnek; a teljesítő adós visszkeresetet indíthat a társadósokkal szemben.
Geschäftsbedingungen ld. Általános szerződési feltételek (Allgemeine Geschäftsbedingungen)
Geschäftsführung ohne Auftrag megbízás nélküli üzletvezetés
Saját hatáskörben, más üzletszerzésének szándékával történő cselekvés, amelynek minden következményéért felelősséggel tartozik (ABGB 1035. §).
Geschäftsgrundlage jogügyleti alap
Az üzleti partnerek általi ügyletre jellemző és a szerződéskötés időpontjában fennálló körülmények elképzelése; e körülmények megszűnése vagy alapvető megváltozása a szerződés felbontására jogosít; ld. clausula rebus sic stantibus.
Geschäftsirrtum jogügyleti tévedés; ld. tévedés
Gewährleistung szavatosság
A kötelezett jogi kötelezettsége, hogy a teljesítésével kapcsolatos lényeges hibákért és joghibákért feleljen (ABGB 920. és azt követő §-ok). A szavatosság kiterjed a teljesítés kifejezetten kikötött vagy általában feltételezett tulajdonságaira, valamint arra, hogy a teljesítés az ügylet jellegének vagy a kötött megállapodásnak megfelelően használható és hasznosítható. Szavatossági igényt ingó dolog esetén a teljesítéstől számított két éven belül, ingatlan dolog esetén három éven belül kell érvényesíteni; a szavatosság elvileg csak az ellenérték fejében kötött jogügyletek esetében áll fenn.
höhere Gewalt előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály
Külső, előre nem látható, elkerülhetetlen esemény; ld. vis maior.
entgangener Gewinn elmaradt haszon
Olyan vagyoni kár, amelyben nem csak egy már meglévő jogvagyon sérül, hanem egy jövőbeli szerzési esély is megsemmisül. Az ítélkezési gyakorlat szerint a viszonylag biztos szerzési esélyek sérülése nem nyereségkiesés, hanem pozitív kár. A nyereségkiesés a polgári jogban súlyos gondatlanság esetén (ABGB 1323. és azt követő §-ok), a kölcsönös üzletszerű ügyletek esetében könnyű gondatlanság esetén is megtérítendő.
Gläubiger Szerződéses vagy jogszabályi kötelezettség alapján jogosult fél.
Globalzession teljes engedményezés
A követelések többségének jogszerű engedményezése, amelyeket kellően meg kell határozni ahhoz, hogy a globális engedményezés joghatályos legyen.
Glücksvertrag szerencseszerződés
Olyan szerződések jogi megnevezése, amelyekben bizonytalan előnyökben állapodnak meg; ide tartozik a fogadás, a szerencsejáték, a lottó, a reménybeli vétel (Hoffnungskauf), az életjáradék (Leibrente), a biztosítási szerződés (Versicherungsvertrag) stb.
Haftung vagyoni felelősség
 1. a jogi, szerződéses és tényleges kötelmi viszonyokért való felelősségvállalás kötelezettsége
 2. a károkozó kártérítési felelőssége
Haftung ex contractu szerződési szavatosság ld. Vertragshaftung
Haftung ex delicto károsító jogellenes kötelességszegéséből levezetett felelősség ld. Deliktshaftung
Haftungsausschluss szavatosság kizárása; ld. Freizeichnung
Halter üzemeltető
Az a személy, aki egy dolgot saját számlájára és kockázatára üzemeltet; pl. a Vasúti és gépjármű-felelősségbiztosítási törvényben (EKHG) a gépjármű tulajdonosa, az úttulajdonos felelőssége (ABGB 1319a. §), az építési felelősség (ABGB 1319. §) vagy az állattartási felelősség (ABGB 1320. §) esetében.
Hauptmiete főbérlet
Bérleti szerződés egy ingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezője vagy társasházi lakástulajdonos és egy bérlő között (MRG 2. §); megkülönböztetendő az albérlettől (Untermiete).
Haustürgeschäft házhoz menő / házaló értékesítés
A fogyasztó és a kereskedő között sem a kereskedő üzlethelyiségében, sem vásáron vagy piacon lévő standon kötött szerződés. A fogyasztó a fogyasztóvédelmi törvény 3. § (1) bekezdése alapján 14 napon belül alakszerűség nélkül elállhat a szerződéstől; e rendelkezés célja a fogyasztóvédelem; az FAGG szerinti elállási jogok elsőbbséget élveznek a fogyasztóvédelmi törvény 3. § (1) bekezdése szerinti elállási joggal szemben.
Heilungskosten gyógyítási költségek
Testi sérülés esetén a károsultnak a károkozóval szemben többek között az orvosi költségek megtérítésére van jogosultsága (vö. ABGB 1325. §).
Hemmung határidő folyamatának nyugvása
Az elévülési idő kezdetének vagy folytatásának elhalasztása; vö. elévülési idő (Verjährung).
1. Az elévülés felfüggesztése (Ablaufshemmung) a felfüggesztés okának megszűnéséig vagy jogszabályban meghatározott türelmi idő lejártáig, pl. egyezségi tárgyalások esetén.
2. A folytatódás felfüggesztése (Fortlaufshemmung): az elévülés felfüggesztése a felfüggesztési ok fennállása alatt, úgy, hogy a fennmaradó elévülési időnek a felfüggesztési ok megszűnése után is el kell telnie; pl. a követelés halasztása esetén.
Hersteller gyártó
A termékfelelősségről szóló törvény (PHG) szerinti vállalkozó, aki terméket gyártott és forgalomba hozott (PHG 3. §).
Hoffnungskauf reménybeli vétel
Szerencseszerződés, amelyben a vevő átveszi egy tárgy jövőbeli használatát nagykereskedésben; a vevő kockáztatja, hogy rosszabb minőséget vagy semmit sem szerez, de minden hozamra jogosult (ABGB 1276. §).
Holschuld elhozási kötelezettség
Kötelmi viszony, amelyben a kötelezettnek alapvetően a lakóhelyén vagy a vállalkozásának székhelyén kell a tartozását a jogosult számára rendelkezésre bocsátania.
Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz (HIKrG) Jelzálog- és ingatlanhitelről szóló törvény
A fogyasztói hitelmegállapodásokra alkalmazandó törvény,
 1. amelyben biztosítéki zálogjogot állapítanak meg egy ingatlanra vagy egy arra épített ideiglenes felépítményre (Superädifikat), vagy
 2. amelyek ingatlanvásárlásra irányulnak; a Jelzálog- és ingatlanhitelről szóló törvény (HIKrG) alkalmazási körét tekintve a Fogyasztói hitelről szóló törvény (VKrG) helyébe lép; tartalmát tekintve a HIKrG a vállalkozót átfogó tájékoztatásra és az ügyfél hitelképességének ellenőrzésére kötelezi, továbbá jogot biztosít a fogyasztónak a hitel előtörlesztésére; továbbá kétnapos elállási jog áll fenn.
Importeur importőr
Az a személy, aki a termékfelelősségről szóló törvény (PHG) értelmében terméket importál az Európai Gazdasági Térségbe (EGT), és azt forgalomba hozza (PHG 1. § (1-2) bekezdés). Az importőr a PHG értelmében felelős, ha az EGT-ben nincs gyártó (PHG 10. szakasz).
Inkassovollmacht behajtási meghatalmazás
Egy személy felhatalmazása egy harmadik fél követelésének behajtására.
Inkassozession behajtás átruházása
Követelés engedményezése (Zession) a követelésnek az engedményező (Zessionär) nevében, de az engedményező (Zedent) számlájára történő behajtása céljából.
Insichgeschäft önszerződő ügylet
Olyan jogügylet, amelyben a képviselő szándéknyilatkozatokkal joghatásokat hoz létre a képviselt személy és saját maga számára; általában elfogadhatatlan, mert a személy nincs abban a helyzetben, hogy érzékelje az ellentétes érdekeket. Az önszerződő ügylet két alapvető típusa:
 1. önszerződés (Selbstkontrahieren): a képviselő a képviselt személy nevében saját magával köt szerződést.
 2. kettős képviselet (Doppelvertretung): a képviselő két vagy több általa képviselt személy nevében köt ügyleteket.
Interpretation értelmezés, interpretáció
Törvény, rendelet vagy szerződés valamely rendelkezésének jelentésének meghatározása (ld. még Auslegung). Megkülönböztetjük a törvények értelmezését (Gesetzesauslegung) (ABGB 6 f §) és a szándéknyilatkozatok értelmezését (Auslegung von Willenserklärungen) (ABGB 914 f §).
A törvények értelmezése esetében megkülönböztetjük még a következőket:
1. szóértelmezés (Wortinterpretation): a szavak jelentésének vizsgálata
2. történeti értelmezés (historische Interpretation): a történeti jogalkotó szándékának vizsgálata
3. teleológiai értelmezés (teleologische ~): a szabályozás céljának vizsgálata
4. szisztematikus értelmezés (systematische ~): kutatás az átfogó szabályozás összefüggésében
5. autentikus értelmezés (authentische ~): a jogszabályi rendelkezésnek a jogalkotó általi, saját maga által történő értelmezése; ez maga a jogalkotás (Rechtssetzung).
Irrtum tévedés
A valóság hibás felfogása (vö. ABGB 871. §); különbséget kell tenni a következők között:
1. tévedés a nyilatkozat tartalmában (Erklärungsirrtum): egy személy által tett nyilatkozat olyan módon történő megtétele, hogy a nyilatkozat eltér attól, aminek szánták, vagy hogy ez a személy nem volt tudatában annak, hogy nyilatkozatot tett; ez a hiba magát a nyilatkozatot érinti.
2. jogügyleti tévedés (Geschäftsirrtum): a jogügylet tartalmát érintő tévedés, melynél az ügylet jellege, tárgya vagy az ügyletben részt vevő személye nincs összhangban a nyilatkozó elképzeléseivel.
3. indokbeli tévedés (Motivirrtum): tévedés a jogügylet megkötésének indítékát illetően; sok esetben irreleváns.
4. jogi tévedés (Rechtsirrtum): tévedés egy jogi norma tartalmát és alkalmazhatóságát illetően
5. tévedés a tényállással kapcsolatban (Tatsachenirrtum)
Kategoriemietzins törvényesen megszabott maximális lakbér
Jogilag meghatározott maximális bérleti díj négyzetméterenkénti és havi összege, amely bizonyos lakások után felszámítható, berendezési kategóriák szerint osztályozva (MRG 16. §).
Kauf vásárlás
Konszenzuális szerződés, amellyel egy dolgot pénzösszegért cserébe átruháznak egy másik személyre (ABGB 1053. és azt követő §-ok); a vétel a dolog tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges jogcím (jogalap).
Kausalität okság, okozati összefüggés
Cselekmény és eredmény összefüggése mint a felelősség alapfeltétele. Csak az felel, aki a kárnak szükséges feltételét (conditio sine qua non) teremtette meg, azaz akinek a magatartása nem képzelhető el anélkül, hogy az eredmény megszűnne; ld. okozás (Verursachung).
Kollusion összejátszás
A hatalommal való felruházásra jogosult képviselőjének együttműködése harmadik személlyel azzal a szándékkal, hogy ezáltal a hatalomra jogosultat megkárosítsa.
Kompensation beszámítás, felszámítás, kompenzáció
Kölcsönös kötelezettségek megszüntetése, amelyeknek helyesnek, esedékesnek és azonos jellegűnek kell lenniük. Beszámítási nyilatkozat szükséges; a kompenzáció fizetésnek minősül (ABGB 1438. és azt követő §-ok).
Kompensationsverbot, Aufrechnungsverbot beszámítás tilalma
Szerződéses vagy jogszabályban egységesített beszámítás megengedhetetlensége.
Konsens konszenzus, egyetértés
A felek akaratának egyezése a szerződés megkötésekor; az ajánlat és az elfogadás egybeesése; ellentéte az egyet-nem-értés (Dissens).
Konsensualvertrag konszenzuális szerződés
Két- vagy többoldalú jogügylet, amely kifejezett vagy véglegesen kinyilvánított akarategyezéssel jön létre (pl. adásvétel, bérlet, csere).
Konsumentenschutz fogyasztóvédelem
Fogyasztó és vállalkozó közötti jogviszonyt szabályozó és a fogyasztó védelmét szolgáló valamennyi norma összessége; elsősorban a Fogyasztóvédelmi törvény (Konsumentenschutzgesetz, KSchG) szabályozza.
Konsumtion felemésztés
Egy általános norma érvényességének kizárása egy adott helyzetre egy speciális norma megléte esetén.
Kontrahierungszwang szerződéskötési kötelezettség
Bizonyos személyek jogi kötelezettsége bizonyos típusú szerződések megkötésére; a szerződéskötési kötelezettség különösen olyan társaságok esetében áll fenn, amelyek teljesítésére mindenki rá van utalva (pl. energiaellátó társaságok); ennek ellentéte a szerződéskötés szabadsága (Abschlussfreiheit).
Konventionalstrafe kötbér, pönálé
A szerződő felek megállapodása, hogy a szerződés rossz teljesítése vagy nemteljesítése esetén előre meghatározott összeget fizetnek (ABGB 1336. §); szerződéses kötbér (Vertragsstrafe) is.
Konversion szerződés átértelmezése
A lényeges követelmények hiánya miatt semmis jogügylet átértelmezése olyan másik jogügyletté, amelynek a feltételei teljesülnek.
Kreditvertrag hitelszerződés
Pénzkölcsönszerződés (Darlehensvertrag) (ABGB 988. §); ez egy konszenzuális szerződés, azaz megkötése független a tényleges kifizetéstől; a vállalkozók és a fogyasztók közötti kölcsönszerződéseket részletesebben a Fogyasztói hitelről szóló törvény (VKrG) és a Jelzálog- és ingatlanhitelről szóló törvény (HIKrG) szabályozza.
Kündigung felmondás
Egyoldalú, befogadandó szándéknyilatkozat, amellyel egy szerződéses jogviszonyt megváltoztatnak, általában megszüntetnek. A felmondás általában bizonyos törvényi vagy szerződéses határidőkhöz és időpontokhoz kötött; gyakran formai követelményeknek is meg kell felelni (pl. írásbeliség); a felmondás a folyamatos kötelezettségek megszüntetésére szolgál.
Ladenvollmacht törvényes vélelem, mely szerint egy ügylet ura alkalmazottai, akik jogosultak áruk eladására, meghatalmazással bírnak arra, hogy átvegyék a fizetést és az átvételt nyugtázzák (ABGB 1030. §; vö. még UGB 56. §)
laesio enormis felén túli sérelem
A valós érték több mint felével való csökkenés.
Leasing(vertrag) lízing(szerződés)
Gazdasági javak rendelkezésre bocsátása vagy építése finanszírozási társaságok által, folyamatos használati díj ellenében. A lízingszerződés lejárta után a lízingbevevő elvileg bizonyos áron tulajdonjogot szerezhet a gazdasági javakon.
Legalzession törvényes engedményezés
Követelés törvényes átruházása új jogosultra, új jogügylet megkötésének kényszere nélkül; ld. törvényes engedményezés (gesetzliche Zession).
Leihe haszonkölcsön
Valódi szerződés, amelynek értelmében egy nem fogyasztási célú dolgot egy bizonyos időre ingyenesen átadnak egy személynek (ABGB 971. és azt követő §-ok).
Leistungsgefahr szolgáltatást érintő (kár)veszély
A kötelezett kötelezettsége a teljesítés további megkísérlésére, ha a teljesítendő dolog a teljesítés előtt véletlenül megsemmisül. Általános tartozás esetén a kötelezettnek teljesítenie kell; különleges tartozás esetén elvileg mentesül a teljesítési kötelezettség alól.
Leistungsort teljesítés helye; ld. Erfüllungsort
Leistungsstörung teljesítés zavara
Meglévő kötelezettség teljesítésének hibája; ide tartozik az utólagos lehetetlenné válás (nachträgliche Unmöglichkeit) (ABGB 920., 1447. §), a késedelem (Verzug) (ABGB 918.,1419. §) és a szavatosság (Gewährleistung) (ABGB 922. és azt követő §-ok).
Leistungsverzug teljesítési/szolgáltatási késedelem; ld. Verzug
Leutehaftung megbízó felelőssége segédeiért
Egy személy jogi felelőssége a segítői által okozott kárért.
List fondorlat (a magyar jogi nyelvhasználatban „rosszhiszeműség”)
Szándékos megtévesztés, amellyel a megtévesztett személyt szándékosan akaratnyilvánításra késztetik (ABGB 879. § 1. eset).
Lösungsbefugnis felhatalmazás arra, hogy az adós szolgáltatással vagy a törvényben (szerződésben) rögzített egyéb dologgal teljesítsen; ld. facultas alternativa
Mandat megbízás, meghagyás; ld. Auftrag
Mangel hiány, hiba
A dolog valamely kifejezetten kikötött vagy általában feltételezett tulajdonságának hiánya (dologi hiba) vagy a kikötött jog biztosításának elmaradása (jogcím hiba) (ABGB 922. § (1) bekezdés).
Mangelfolgeschaden hiányból eredő kár
Kár, amely nem a teljesítés hibásságában önmagában rejlik (ld. hibakár), hanem amelyet a hibás teljesítés okozott az átvevő más dolgaiban. A hiba által okozott következményes kár nem térül meg a szavatosság alapján, szerződéses kártérítési igény alapján azonban megtéríthető, ha a megfelelő előfeltételek fennállnak. Megkülönböztetendő a járulékos kártól (ld. Begleitschaden); ld. még pozitív szerződésszegés (positive Vertragsverletzung).
Mangelschaden hiánykár
Magának a teljesítésnek a hibásságából eredő hátrány; a hibásság miatti szavatosságra való hivatkozás helyett az átvevő szavatosság helyett kártérítést követelhet, ha az átadó hibás (ABGB 933a §).
Mäßigungsrecht kötbér mérsékelésének bírói joga
Bírói hatáskör, hogy az érintett személy kérelmére csökkentse a szerződéses kötbért vagy egy munkavállaló vagy szerv kártérítésének összegét; a vállalkozó által vállalt szerződéses kötbért a bíróság szintén csökkentheti.
Mehrfachverkauf többszörös eladás
Több adásvételi szerződés megkötése egy vétel tárgyára az eladó által; az adásvételi szerződések mindegyike érvényes. A tulajdonszerzésre az vonatkozik, hogy az válik tulajdonossá, akinek a vétel tárgyát először adják át, vagy akit először jegyeznek be az ingatlan-nyilvántartásba vevőként. Az adásvételi szerződések megkötésének sorrendje nem lényeges; a többi vevő a teljesítés elmaradása miatt követeléseket érvényesíthet; ld. kettős eladás (Doppelverkauf).
Mentalreservation belső fenntartás
Egy személy a szerződő fél számára fel nem ismerhető fenntartása a szerződéskötéshez vezető szándéknyilatkozat megtételekor. A szellemi fenntartás elvileg irreleváns, de végintézkedés esetén mindig releváns; ld. titkos fenntartás (geheimer Vorbehalt).
Mietrecht bérleti jog
Bérbeadó (Vermieter) és bérlő (Mieter) közötti jogviszonyt szabályozó normák összessége; elsősorban az általános polgári törvénykönyv (ABGB) és a bérleti törvény (MRG) rendelkezései szabályozzák.
Mietvertrag Bérleti szerződés, amelynek értelmében a bérlemény használata további rendelkezések nélkül lehetséges (ABGB 109. és azt követő §-ok).
Mietzins bér
A bérlő által a bérbeadónak a bérlemény átadásáért fizetendő ár.
Missbrauch der Vollmacht meghatalmazással való visszaélés
A meghatalmazott kötelességszegő magatartása a meghatalmazás keretein belül; a meghatalmazott nem lépi túl a meghatalmazást, de kötelességszegő magatartást tanúsít a képviselt féllel való belső viszonyára tekintettel, amikor a harmadik féllel köt ügyletet. A kötelességszegő ügylet érvényes, kivéve, ha összejátszásról van szó (ld. Kollusion), vagy a harmadik fél nem védhető, mert felismerte, hogy a meghatalmazott túllépte a belső határait. A meghatalmazott kártérítési felelősséggel tartozik a képviselt félnek.
Mitverschulden részfelelősség
A károsult fél felelőssége az őt ért kárban való részesedésért (ABGB 1304. §).
Motivirrtum indokbeli tévedés; ld. tévedés (Irrtum)
Nachbürge másodkezes
Kezes, aki egy jogosultnak egy másik kezesért kezeskedik; a későbbi kezes csak akkor vehető igénybe, ha az adós és a másik kezes nem teljesít megfelelően.
Nachfrist póthatáridő
Jogilag előírt határidő, amelyet a jogosultnak a teljesítéssel vagy a hiba elhárításával késedelembe esett kötelezettnek a szerződéstől való elállással fenyegetve kell megszabnia. A kötelezett ezen határidőn belül teljesítheti a vállalását vagy orvosolhatja a hibákat (ABGB 918. és azt követő §-ok).
Nachtrag des Fehlenden hiánypótlás
Törvényes jogosultság a megállapodás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítása esetén (mennyiségi hiba; Quantitätsmangel) a fennmaradó mennyiség utólagos leszállítására (ABGB 932. §).
Naturalobligation természetes kötelezettség
Tökéletlen tartozási jogviszony, amelyben a kötelezett teljesíthet, de a jogosult a teljesítést peres úton nem érvényesítheti. Ha azonban a kötelezett teljesít, a teljesítést peres úton nem követelheti vissza; a leggyakoribb alkalmazási eset az elévült követelések (ABGB 1432. §).
Naturalrestitution természetbeni jóvátétel
Természetbeni kártérítés (pl. az ellopott dolgok visszaszolgáltatása a tolvaj által). A törvény által előírt elsődleges kártérítési forma (ABGB 1323. §).
negotium claudicans részben egyoldalú ügylet
Korlátozottan cselekvőképes személy által kötött jogügylet felfüggesztett érvénytelensége, amely csak a törvényes képviselő utólagos jóváhagyásával válik joghatályossá.
Neuerungsvertrag ld. újítás, (Novation)
Nichterfüllungsschaden nemteljesítésből származó kár
A szerződéses kötelezettség nem-teljesítéséből eredő kár. A hitelezőt / jogosultat abba a helyzetbe kell hozni, amelyben a szerződés megfelelő teljesítése esetén lett volna; ld. még: teljesítési érdek (Erfüllungsinteresse).
Nichtigkeit semmisség
Törvényi tilalomba vagy erkölcsbe ütköző jogügylet törvényi érvénytelensége (ABGB 879. §); megkülönböztetnek abszolút és relatív érvénytelenséget (ld. absolute / relative Nichtigkeit).
absolute Nichtigkeit abszolút semmisség
A jogügylet teljes érvénytelensége; az üzletfelek jognyilatkozatai úgy tekintendők, mintha soha nem is léteztek volna; az érvénytelenségre bárki hivatkozhat, amelyet hivatalból kell betartani. A jogügyletek különösen akkor érvénytelenek, ha közérdek szól érvényességük ellen, pl. abszolút cselekvőképtelen személyekkel kötött szerződések vagy büntetőjogot sértő szerződések esetén.
Notariatsakt közjegyzői okirat
Okirat, amellyel a jogügyleteket közjegyző közreműködésével kötik meg. Az előzetes megállapodások, előszerződések, dotációk jogilag irrelevánsak, ha magára a jogügyletre közjegyzői okiratot írnak elő. A részvénytársaságokra vonatkozó szerződések, az öröklésről való lemondás, az öröklés megvásárlása, a részvénytársasági jog szerinti egyesülési szerződések, valamint az átruházás nélküli ajándékozás különösen közjegyzői okirathoz kötöttek.
Notstand szükségállapot
Más jogi érdekébe való beavatkozás veszély elhárítása érdekében. Az önvédelemtől az a különbség, hogy az önvédelemhez jogtalan támadás szükséges, míg a szükségállapothoz nem. A bírónak az összes körülményt mérlegelve kell értékelnie, hogy a kár megtérül-e és milyen mértékben; megkülönböztetés:
 • mentesítő szükségállapot a szükségesség igazolása
 • mentesítő szükségállapot
entschuldigender Notstand mentesítő szükségállapot
Olyan helyzet, amelyben egy személy pillanatnyi súlyos bajba kerül, amelyet csak egy vétlen harmadik személy jogába való jogellenes beavatkozással lehet elhárítani. Csak a cselekvő személy vétkessége kizárt, de a támadás jogellenessége nem.
rechtfertigender Notstand károsító jogellenes kötelességszegéséből levezetett felelősség
Törvényes szükségcselekmény; a szükségcselekmények akkor törvényesek, ha a cselekvő fél érdekei magasabbra értékelendők, mint a károsult érdekei; egyébként a szükségesség csak a cselekvő fél vétkét zárja ki (ABGB 1306a §).
Ld. szükségállapot, menthető
übergesetzlicher Notstand mentesítő szükséghelyzet
Olyan helyzet, amelyben egy személy pillanatnyi súlyos bajba kerül, amelyet csak egy vétlen harmadik személy jogába való jogellenes beavatkozással lehet elhárítani; csak a cselekvő személy vétkessége kizárt, de a támadás jogellenessége nem.
Notwehr önvédelem
Az önmagában jogellenes cselekmény jogszerű, ha önvédelemből történik. Az önvédelem a megtámadott személy vagy más személy élete, egészsége, testi épsége, szabadsága vagy tulajdona ellen irányuló aktuálisan zajló vagy fenyegető jogtalan támadással szembeni szükséges védekezés; az önvédelem a kártérítési jogban és a büntetőjogban is lehetséges igazolás.
Novation megújítás
A tartozási jogviszony megváltoztatása a követelés jogalapjának vagy fő tárgyának harmadik fél közreműködése nélküli megváltoztatásával (pl. a vételárkövetelés hitelköveteléssé történő átalakítása); az értékpapírok elvileg novációval járnak le, de más megállapodások is köthetők (ABGB 1376. és azt követő §-ok) ld. novációs szerződés (Neuerungsvertrag).
Obligationenrecht kötelmi jog
Az kötelmi viszonyokat szabályozó normák összessége.
Obligo kötelezettség
A kötelezettség és a felelősség közös kifejezése.
Offerte ld. ajánlat (Angebot)
Option opció
Egyoldalú szándéknyilatkozattal meghatározott tartalmú tartozási jogviszony létesítésére felhatalmazó szerződés.
Organhaftung szervek felelőssége testületükkel szemben
A szövetség, a tartomány, a községi szövetség, az önkormányzat, a társadalombiztosítási intézmény vagy bármely más közjogi szervezet vagy intézmény szerveként eljáró személyek felelőssége az általuk közvetlenül okozott vagyoni kárért, amelyet annak a jogi személynek okoztak, akinek szerveként a törvény végrehajtása során vétkes, jogellenes magatartással jártak el (OrgHG 1. §).
Pachtvertrag haszonbérleti szerződés
A bérleményt csak szorgalommal és igyekezettel lehet használni (ABGB 1091. §); egy tárgy használatának korlátozott időtartamra történő átadása ellenérték fejében, a hasznok húzásánaklehetőségével.
pactum de quota litis Osztrák jog szerint semmis megállapodás a jogalkalmazó (ügyvéd, vagyonkezelő, közjegyző) és az általa képviselt személy között, amely szerint a díj a vitatott dolog egy bizonyos részét teheti ki (ABGB 879. §).
Perklusionsrecht haszonbérbeadó joga a bevitt dolognak a haszonbérbevő által történő elvitele megakadályozására
A bérbeadó joga, hogy megakadályozza a bérlő által behozott vagyontárgyak elszállítását; a bérbeadónak a fennálló bérleti díjra vonatkozó törvényes zálogjogának biztosítására szolgál (ld. bérbeadói zálogjog, Bestandgeberpfandrecht). A bérbeadónak három napon belül bírósági lefoglalást kell kérnie (ABGB 1101. §).
Präklusion mulasztás pótlásának kizárása
A jogérvényesítés lehetőségének kizárása a törvényes, bírósági, közigazgatási vagy szerződéses határidő lejárta után; ld. az ügyek határidejét.
Preisgefahr árat érintő veszély
Az ellenérték fejében megszerzett dolog véletlen elvesztésének gazdasági kockázatának viselése
Preisminderung ár mérsékelése
Jogos igény a szolgáltatásért megállapított díjazás csökkentésére, ha a szolgáltatás bizonyos hibákkal rendelkezik (ABGB 932. §).
Prekarium haszonkölcsön tetszőleges visszavonásig, prekárium
Kölcsönszerződés, amelyben sem az időtartam, sem a pontosan meghatározott használati jog nincs szabályozva, és a kölcsönadó bármikor visszakövetelheti a dolgot (ABGB 974. §); ld. Bittleleihe.
Prima-facie-Beweis prima-facie-bizonyíték
Egy könnyen bizonyítható tényből egy általános tapasztalati elv segítségével egy általában azzal összefüggő tényre való következtetés, amely jogkövetkezményeket vált ki; ld. prima facie bizonyíték.
Privatrecht magánjog
A szuverenitással nem rendelkező jogalanyok közötti jogviszonyokat szabályozó normák összessége; ld. polgári jog (Zivilrecht), ellentéte: közjog (öffentliches Recht).
internationales Privatrecht (IPR) nemzetközi magánjog
A külföldi elemmel rendelkező magánjogi jogviszonyokra vonatkozó összes hazai kollíziós szabály összessége; Ausztriában a nemzetközi magánjogi törvény (IPRG) szabályozza. Ma az IPR nagy részét a közvetlenül alkalmazandó uniós rendeletek váltják fel.
Produkthaftungsgesetz (PHG) Termékfelelősségről szóló törvény
A hibás termék által okozott személyi sérülésekért és vagyoni károkért (kivéve magának a terméknek a sérüléséért) való szigorú felelősséget szabályozó törvény. Felelőssége van a gyártónak, a belföldi importőrnek, valamint az olyan beszállítónak is, aki nem tudja megnevezni a belföldi gyártót vagy importőrt vagy a beszállítót (PHG 1. és azt követő §-ok).
Punktation megállapodásról készült aláírt fogalmazvány, pontozat
Írásbeli szerződés, amelyet később egy formális dokumentummal kell helyettesíteni, de már tartalmazza a szerződés lényeges tartalmát. Ha a pontozat nem kerül helyettesítésre, a pontozat alapján követelhető a megállapodás szerinti teljesítés (ABGB 885. §).
Quittung nyugta
írásbeli igazolás a teljesített kifizetésről; minden fizető jogosult nyugta kiállítására (ABGB 1426. §).
Realvertrag reálszerződés
Két- vagy többoldalú szerződés, amelynek megkötéséhez a szerződő fél tényleges teljesítése szükséges; ide tartozik a hitel (Darlehen), a kamatmentes kölcsön (Leihe), a letét (Verwahrung), a zsibáru- vagy eladási megbízási szerződés (Trödelvertrag) és a zálogjog (Pfand).
absolutes Recht Az abszolút jogok olyan jogállások, amelyek mindenkivel szemben védelmet élveznek; pl. dologi jogok (dingliche Rechte), immateriális vagyoni jogok (Immaterialgüterrechte), személyhez fűződő jogok (Persönlichkeitsrechte) vagy az öröklési jog (Erbrecht). Ezeket mindenki köteles tiszteletben tartani. A fogalomnak a kártérítési jog szempontjából van jelentősége; egy abszolút védett jogba való beavatkozás a károkozó magatartás jogellenességét jelzi; nyilvánvaló voltuk miatt a harmadik személyekkel szembeni beavatkozás messzemenően tiltott.
bürgerliches Recht polgári jog ld. magánjog (Privatrecht)
Rechtsgeschäft jogügylet
Egy vagy több, hallgatólagos vagy kifejezett szándéknyilatkozat bizonyos joghatások kiváltására.
Rechtsmangel jogi hiány / hiba ld. hiány / hiba (Mangel)
Rechtsmissbrauch joggal való visszaélés ld. Schikane
Rechtsschutzversicherung jogvédelmi biztosítás
Biztosítási szerződés, amelynek keretében a biztosító rendszeres díj ellenében átvállalja a biztosítási szerződésben meghatározott közigazgatási hatóságok és bíróságok előtti eljárások költségkockázatát; a jogvédelmi biztosítás gyakran az ügyvédi költségeket is fedezi.
Rechtswidrigkeits-zusammenhang jogellenességi összefüggés
A megtérítendő kár elhatárolásának elve; a jogi normát megsértő személy csak azért a kárért felel, amelyet a megsértett norma megelőzni hivatott vagy olyan személyeknek okozott kárért, amelyeket a norma védeni hivatott; ld. a norma védelmi célját (Schutzzweck der Norm).
Resolutivbedingung bontó feltétel
Feltétel, amelynek bekövetkeztével a joghatások megszűnnek (ABGB 696. §).
Retentionsrecht visszatartási jog; ld. Zurückbehaltungsrecht
Reugeld bánatpénz
A szerződéskötéskor megállapított díjazás, amelyet az egyik félnek kell fizetnie a másik számára az elállási jog (Rücktrittsrechts) gyakorlása miatt (ABGB 909. §).
Richtwertmietzins lakbérirányérték
Az 1945 előtt épült és 1994.3.1. után bérbe adott régi lakások maximálisan megengedett lakbére; tartományonként eltér. A maximálisan megengedett lakbér meghatározásához a lakást bizonyos kritériumok (pl. emeleti elhelyezkedés, felszereltség, lakókörnyezet stb.) alapján össze kell hasonlítani a bérleti jog szerinti ún. normalakással (mietrechtliche Normwohnung); jobb minőség esetén az irányértékre felárat, rosszabb esetén levonást kell alkalmazni (vö. MRG 16. §).
Rückbürgschaft visszkezesség
Egy személy kötelezettsége a kezes felé, hogy a kezességvállalásból eredő valamennyi hátrányt megtérítse.
Rückverkaufsrecht visszeladási jog
Az ingatlan vevőjének öröklődő, nem átruházható joga, hogy az eladótól visszavásárlást követeljen (ABGB 1071. §).
Rückversicherung viszontbiztosítás
Olyan biztosítási szerződés, amellyel egy biztosító részben vagy egészben biztosít egy átvállalt biztosítási kockázatot más biztosítóknál.
Sachmangel hiány(osság), hiba; ld. Mangel
Schaden kár
Valakinek a vagyonában, jogaiban vagy személyében okozott hátrány; a kár más személy jogellenes cselekményéből vagy mulasztásából vagy a véletlenből származik (az ABGB 1293. és az azt követő §-ok).
Schadenersatz kártérítés
Valamely személy joga a más személy által jogellenesen és vétkesen neki okozott hátrány megtérítésére; a kártérítés mind a szerződésszegésre, mind a deliktuális cselekményekre kiterjed (az ABGB 1293. és azt követő §-ok).
Schadensminderungspflicht kárenyhítési kötelezettség
A károsult kötelezettsége, hogy a kárt a lehető legkisebbre csökkentse, és ésszerű cselekményekkel és mulasztásokkal ne növelje azt (ABGB 1304. §).
Schadlosbürgschaft kártalanító kezesség; ld. Ausfallsbürgschaft
Scheingeschäft színlelt ügylet
Látszatra megtett szándéknyilatkozat; a szerződő felek a színlelt ügylettel egy másik, valóban szándékolt ügyletet akarnak elfedni, hogy megtévesszék a hatóságot vagy egy harmadik személyt (ABGB 916. §).
Scheinvertreter ld. falsus procurator
Schenkung ajándékozás
Konszenzuális szerződés, amellyel egy tárgyat ingyenesen átruháznak egy személyre; az átruházás nem azonnal történik meg, csak közjegyzői okirattal érvényes. Az ajándékozás elvileg visszavonhatatlan (kivétel: rászorultság, hálátlanság; ABGB 938 és az azt követő §-ok).
Schickschuld elküldési kötelezettség
Kötelmi jogviszony, amelyben a kötelezettnek kötelessége a jogosultnak járó teljesítés megküldése. A teljesítés helye továbbra is a kötelezett telephelye (lakóhelye). Egyéb megállapodás hiányában a pénztartozás is Schickschuld.
Schikane joggal való visszaélés
Jog gyakorlása azzal a kizárólagos céllal, hogy harmadik személyt ezáltal megkárosítsanak. A joggal való visszaélés kártérítési kötelezettséget vonhat maga után (vö. ABGB 1295. §).
Schlechterfüllung hibás teljesítés
Ha a kötelezett teljesített, de nem a megállapodásnak megfelelően, akkor hibás teljesítésről van szó; szerződéses kötelezettségeinek megszegése. A jogosultnak szavatossági jogai vannak (ABGB 922. és az azt követő §-ok).
Schlichtungsstelle egyeztető hivatal
Egyes önkormányzatoknál a bérleti joggal kapcsolatos bizonyos viták elbírálására szolgáló intézmény. Ezekben a vitákban a bírósághoz fordulás csak az önkormányzat három hónapon belüli döntése vagy határozathozatal elmulasztása után lehetséges.
Schmerzensgeld fájdalomdíj
Kártérítés és elégtétel minden testi és lelki fájdalomért és szenvedésért (vö. ABGB 1325. §).
Schuld itt: kötelem, másutt: tartozás, adósság, vétkesség is
Kötelezettség cselekvésre vagy cselekvéstől való tartózkodásra.
Schuldänderung megegyezés mellékmegállapodásainak módosítása
Egy megállapodás kiegészítő rendelkezéseinek módosítása, amelynek során a jogalap és a fő tárgy továbbra is hatályban marad (ABGB 1379. §).
Schuldbeitritt tartozáselvállalás
Egy (csatlakozó) harmadik fél és a hitelező, illetve a (csatlakozó) harmadik fél és az adós közötti teljesítési megállapodás; az adós és a csatlakozó fél elvileg egyetemlegesen felelősek a hitelezővel szemben (ABGB 1406. §), adósságátvállalás is, kumulatív.
Schuldrecht, Obligationenrecht kötelmi jog
Az kötelmi viszonyokat szabályozó valamennyi norma összessége.
Schuldschein kötelezvény, adóslevél
Olyan dokumentum, amelyben az adós megerősíti kötelezettségét. A kötelezvénynek legalább a hitelezőt, az adóst, a tárgyat, az összeget és az esetleges kamatokat kell tartalmaznia. A kötelezvényt a kötelezettség teljesítésekor vissza kell adni az adósnak; nem értékpapír, de megkönnyíti a bizonyítást (vö. ABGB 1428. §).
Schuldübernahme tartozáselvállalás
Magán- vagy magánjogi tartozáselvállalás (private vagy privative Schuldübernahme is); egy harmadik fél és az adós közötti megállapodás arról, hogy az adós helyett a harmadik fél teljesít a hitelezőnek. Ha a hitelező beleegyezik az adósságátvállalásba, csak az új adóssal szemben támaszthat követelést (ABGB 1405. §).
kumulative Schuldübernahme ld. adósságátvállalás
Schuldverhältnis kötelmi jogviszony
A szerződő felek megállapodásból eredő jogainak és kötelezettségeinek összessége.
Schuldnerverzug adóskésedelem ld. Verzug
Schutzzweck der Norm jogellenességi összefüggés; ld. Rechtswidrigkeitszusammenhang
Selbstkontrahieren önszerződés; ld. Insichgeschäft
Sicherungsabtretung, Sicherungszession biztosítéki engedményezés
Kizárólag követelés biztosítására történő engedményezés.
gute Sitten jó erkölcsök
Azon normák összessége, amelyeket a jog nem kifejezetten normál, de amelyek a jogi érdekek helyes mérlegeléséből következnek; részben a konszenzuális erkölcsi normák is ide tartoznak (vö. erkölcstelenség; Sittenwidrigkeit).
Sittenwidrigkeit erkölcstelenség
Olyan magatartásformák vagy megállapodások gyűjtőfogalma, amelyek ellentétesek a jogközösség igazságérzetével (vö. jó erkölcsök; gute Sitten; ABGB 879. §).
Solidarhaftung egyetemleges felelősség
Több személy felelőssége egy tartozásért (kötelezettségért) jogi vagy szerződéses kötelezettség alapján. A hitelező (jogosult) választása szerint e személyek mindegyike felelhet a teljes tartozásért (ABGB 891. §).
Solidarschuld ld. egyetemleges kötelem
Speziessache, Speziesschuld A felek megállapodása, hogy a fizetendő teljesítményt egyedi jellemzők (Speziessache) alapján határozzák meg (pl. Michelangelo Dávid szobra).
Spiel Szerencsejáték-szerződés, amikor a szerződő felek egy bizonyos árban állapodnak meg egy játék még meg nem határozott kimeneteléért. A szerencsejáték-adósságok alapvetően nem perelhetők (ABGB 1272. §).
direkte / indirekte (mittelbare / unmittelbare) Stellvertretung Egy személy (meghatalmazott) eljárása egy harmadik fél nevében szerződéses vagy jogi rendelkezések alapján; különbséget kell tenni a következők között:
közvetlen (közvetlen) képviselet: a képviselő jelzi, hogy egy harmadik fél nevében jár el, és cselekményeivel közvetlen joghatásokat vált ki a képviselt fél számára;
- közvetett képviselet: a képviselő nem jelzi, hogy egy harmadik fél nevében jár el, hanem a harmadik fél utasítja, hogy a nevében járjon el; a közvetett képviselő maga is szerződő féllé válik, de a harmadik féllel szemben köteles az ügyletből eredő valamennyi jogot és kötelezettséget a harmadik félre átruházni; ld. képviselet.
Stundung halasztás
Az adósság lejáratának megállapodás szerinti elhalasztása.
Sukzessivlieferungsvertrag folytatólagos szállítási szerződés
Olyan szerződés, amelyben a kezdettől fogva meghatározott végteljesítést egyes, egymástól függő részteljesítményekben kell teljesíteni (pl. sörszállítási szerződés).
Suspensivbedingung felfüggesztő feltétel
Feltétel, amelynek bekövetkezése esetén egy jogügylet hatályossá válik; ld. aufschiebende Bedingung.
Synallagma kölcsönösség, viszonosság jogügyletnél
A két- vagy többoldalú jogügyletből eredő jogok és kötelezettségek kölcsönös összekapcsolásának kifejezése, amely során a jogosult és a kötelezett számára elsődleges és másodlagos kötelezettségek állnak fenn.
Tausch csere
Konszenzuális szerződés, amelynek értelmében egy dolgot egy másik személynek adnak egy másik dologért cserébe (ABGB 1045. §).
Teilkündigung részfelmondás
A bérlemény egy részének saját szükséglet miatti felmondása, ha a fennmaradó rész a bérlő számára külön használható vagy aránytalan nehézség nélkül külön használhatóvá tehető (MRG 31. §).
Termingeschäft határidős adásvétel
Konszenzuális szerződés, amelynek teljesítésére a szerződés megkötésekor egy bizonyos időpontban állapodtak meg.
Terminsverlust határidő be nem tartásával járó hátrány
Részletekben fizetendő tartozás esetén a hitelező megállapodás szerinti jogosultsága az összes hátralévő részlet esedékessé tételére, ha az adós valamely részletfizetéssel késedelembe esik; a fogyasztóvédelmi törvény csak bizonyos feltételek mellett engedi meg a határidő be nem tartásával járó hátrányt (KSchG 13. §).
Tilgung törlesztés
A kölcsön vagy hitel nyújtásakor a tőke visszafizetésére vonatkozó általános kifejezés.
Treugeber vagyonrendelő
A személy jogokat ruház át egy másik személyre (vagyonkezelő), amelyeket az saját nevében, de e megállapodás hatálya alatt gyakorol.
Treuhand(vereinbarung) letéti megállapodás
Olyan szerződés, amellyel egy személy egy másik személyre (vagyonkezelő: Treuhänder) olyan jogokat ruház át, amelyeket a vagyonkezelő saját nevében, de e megállapodás alapján gyakorolhat.
Treuhänder vagyonkezelő
Átveszi azokat a jogokat, amelyeket saját nevében, de a vagyonkezelési szerződés alapján gyakorol.
Trödelvertrag zsibáruszerződés
Valódi szerződés, amikor egy ingóságot tulajdonosa átad egy másik személynek (zsibárus: Trödler) azzal a megállapodással, hogy az egy bizonyos határidőn belül kifizeti a megállapodás szerinti vételárat, vagy visszaadja a dolgot (ABGB 1086. és a következő §-ok).
Umdeutung átértelmezés; ld. átalakítás: Konversion
Umgehungsgeschäft törvényt kijátszó jogügylet
Olyan megállapodás, amellyel egy tervezett szabálytalan ügyletet egy másik, szabályos ügylet megkötésével kívánnak elérni; ez az önmagában megengedett ügylet ezáltal szintén lehet, hogy nem megengedett.
Umstandsklausel ld. clausula rebus sic stantibus
anfängliche Unmöglichkeit, ursprüngliche Unmöglichkeit kezdeti lehetetlenség
Ha már az ügylet megkötésének időpontjában egyértelmű, hogy az ígért szolgáltatás teljesítése lehetetlen, akkor kezdeti (eredeti) lehetetlenségről beszélünk. Különbséget kell tenni két fogalom között:
1. Teljes lehetetlenség (geradezu Unmögliches): jogilag lehetetlen és tényszerűen abszurd dolgok nem válhatnak szerződés tárgyává (ABGB 878. §); jogkövetkezmény a megállapodás teljes semmissége.
2. Egyszerű kezdeti lehetetlenség (anfängliche Unmöglichkeit): ha a teljesítményt kezdettől fogva teljesíthetetlen volt, de nem a teljes lehetetlenség esete.
Unterbrechung der Verjährung Az elévülési idő újrakezdése a kötelezett elismerése vagy a jogosult panasza által (ABGB 1497. §).
Untermiete albérlet
Bérleti szerződés, amelyben az albérlő maga is csak szerződéssel biztosított joggal rendelkezik a leltári tárgy (Bestandsache) használatára, általában maga is bérlő; a bérbeadó és az albérlő között nincs szerződéses kapcsolat (MRG 2. §).
entgangene Urlaubsfreude elszalasztott üdülés
Az utazás-szervezői szerződésben az utazó igénye ésszerű kártérítésre, ha az utazásszervező vétkesen nem nyújtotta a szerződésben vállalt szolgáltatás jelentős részét (KSchG 31e. § (3) bekezdés); ez azért különleges, mert az osztrák jogban a nem vagyoni kártérítés csak akkor jár, ha azt kifejezetten elrendelik.
Verbesserungsanspruch jogosult törvényes joga hiányos, hibás teljesítés javítására
A jogosult jogi igénye a kötelezett által hibásan teljesített szolgáltatás javítására (ABGB 932. §).
Verbraucher fogyasztó ld. fogyasztói ügylet (Verbrauchergeschäft)
Verbrauchergeschäft fogyasztói jogügylet
Jogügylet, amelyben egyrészt olyan vállalkozó (Unternehmer) vesz részt, akinek az ügylet a vállalkozása működésének részét képezi, másrészt olyan személy, akire ez nem vonatkozik (fogyasztó = Verbraucher); az ilyen ügyletekre a Fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései vonatkoznak (KSchG 1. §).
Verbraucherkreditgesetz
(VKrG)
Fogyasztói hitelről szóló törvény
A bankok által a fogyasztóknak nyújtott hitelekre vonatkozó különleges rendelkezéseket tartalmazó törvény; a fogyasztók védelmét szolgálja, és a vállalkozót átfogó tájékoztatásra és hitelképesség-ellenőrzésre kötelezi, miközben a fogyasztónak elállási jogot biztosít.
Verdienstentgang keresetkiesés
Testsérülés esetén a károsultnak a károkozóval szemben többek között a múltbeli és jövőbeli keresetkiesés megtérítéséhez van joga (ABGB 1325. §).
Verjährung elévülés
A törvényben meghatározott időtartam alatt nem gyakorolt jog elvesztése (ABGB 1451. §).
Verkürzung über die Hälfte des wahren Werts felén túli sérelem
A kétoldalúan kötelező erejű ügyletben részt vevő szerződő fél joga, hogy az ügylet érvénytelenítését és a korábbi állapot helyreállítását követelje, ha a szerződő fél a szerződés megkötésének időpontjában a teljesítmények objektív értékével mérve maga sem kapta meg a másik félnek adott összeg felét sem. Ez egy alakító jog (Gestaltungsrecht); a másik fél úgy háríthatja el ezeket a következményeket, hogy a már teljesített teljesítménye értéke és az ellenszolgáltatás értéke közötti különbséget kiegyenlíti; ezért a megtámadás ellenfele facultas alternativa-val rendelkezik (ABGB 934. §); a laesio enormisról való előzetes lemondás csak akkor megengedett, ha arról a vállalkozó mond le (UGB 351. §); ld. laesio enormis.
Versendungskauf helykülönbségi vétel
Olyan adásvételi szerződés, amelyben az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az eladás tárgyát a teljesítés helyétől eltérő helyre szállítja (ABGB 429. §).
Versicherer biztosító
Részvénytársaság vagy kölcsönös biztosító egyesület, amely fizetés ellenében biztosítást nyújt bizonyos kockázatokra, és amelyet a hatóságok engedélyeztek.
Versicherungsfall biztosítási esemény
Konkrét esemény, amely a biztosítónak a biztosítási szerződésben megállapított kártérítési kötelezettségét keletkezteti.
Versicherungspolizze biztosítási kötvény
A biztosító által kiállított és aláírt, a biztosítási szerződésről szóló dokumentum, amelyet a biztosítottnak kell átadni; ld. még biztosítási igazolás
Versicherungsschein biztosítási kötvény ld. még Versicherungspolizze
Versicherungssumme biztosítási összeg
A biztosítási szerződésben meghatározott pénzösszeg, amely meghatározza a biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határát egy adott biztosítási esemény esetén.
Versicherungsvertrag biztosítási szerződés
Nem hivatalos, konszenzuális szerződés, amellyel a biztosító díjfizetés ellenében vállalja, hogy megtéríti a más személyt önhibáján kívül ért kárt (ABGB 1288. §).
Verspätungsschaden A jogosultat a kötelezett késedelmes teljesítése miatt ért hátrány; a jogosult a teljesítés mellett a késedelemmel okozott kár megtérítését is követelheti (ABGB 918. §).
Vertrag szerződés
Legalább két személy egybehangzó szándéknyilatkozata joghatások kiváltásához (ABGB 861. §).
Vertragshaftung (Felelősség ex contractu) Ebben az esetben a károkozó cselekmény jogellenessége szerződéses kötelezettség megszegéséből ered, azaz olyan kötelezettségből, amely csak a másik féllel szemben áll fenn; megkülönböztetendő a deliktuális felelősségtől (ld. ott).
negatives Vertragsinteresse negatív érdek ld. bizalmi kár (Vertrauensschaden)
positives Vertragsinteresse pozitív érdek ld. teljesítési érdek (Erfüllungsinteresse); ld. még nemteljesítési kárt is (Nichterfüllungsschaden)
Vertragsstrafe szerződéses kötbér ld. Konventionalstrafe
positive Vertragsverletzung A pozitív szerződésszegésből eredő károkat járulékos károknak (Begleitschaden) és következményes károknak (Mangelfolgeschaden) nevezik (ld. ott).
Vertragszwang szerződéskötési kötelezettség ld. Kontrahierungszwang
Vertrauensschaden bizalmi kár
A jogügylet jogi érvényességébe vagy egy megtévesztő nyilatkozat helyességébe vetett bizalom következtében egy személyt ért pénzügyi veszteség (pl. szerződéskötési költségek, utazási költségek); negatív szerződéses kamat is.
Vertretung képviselet ld. Stellvertretung
Vertretungsmacht képviseleti meghatalmazás ld. meghatalmazás
Verursachung okozás ld. az ok-okozati összefüggést
Verwahrungsvertrag letétkezelési szerződés
Valódi szerződés, amellyel egy személy átveszi egy másik személy dolgának gondozását (ABGB 857. §).
Verwendungsanspruch Annak a személynek megtérítéshez való joga, akinek a dolgát jogalap nélkül más személy javára használták (ABGB 1041. §)
Verwirkung Jogvesztés a jogosult tétlensége miatt, úgy, hogy az e jogviszony alapján kötelezett személynek már nem kell számolnia e jog érvényesítésével. A jogvesztést az osztrák jog csak annyiban ismeri el, amennyiben a jogosult magatartásában lemondás látható.
Verzicht lemondás vmiről
A jogosult kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozata, hogy lemond egy bizonyos jogról, és a kötelezett hozzájárul ehhez; a lemondás a jog elvesztéséhez vezet.
Verzug késedelem
 • Kötelezetti / teljesítési késedelem (Schuldner- / Leistungsverzug): a kötelezett teljesítés késedelmes vagy nem megfelelő felajánlása;
 • Jogosulti / átvételi késedelem (Gläubiger- / Annahmeverzug): a kötelezett által szabályszerűen felajánlott teljesítés nem megfelelő elfogadása.
Verzugszinsen késedelmi kamat
A pénzkövetelés jogosultja által késedelmes fizetés esetén követelhető, törvényileg szabályozott díjazás; a késedelmi kamat az általános polgári jog szerint évi 4%. (ABGB 1333. § (1) bek. az 1000. § (1) bekezdésével összefüggésben), vállalkozók között azonban az alapkamatlábat meghaladó 9,2% (UGB 456. §). A kártérítési jog elvei szerint más kamatlábak is megállapíthatók vagy követelhetők (ABGB 1333. és a következő §-ok).
Vinkulierung lekötés, zárolás
Egy jogosult (pl. biztosított = Versicherungsnehmer), egy kötelezett (pl. biztosító = Versicherer) és egy harmadik fél (pl. a kötelezett hitelezője) közötti megállapodás arról, hogy a kötelezettnek csak a harmadik fél hozzájárulásával teljesít kifizetéseket.
vis maior előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály ld. még höhere Gewalt
Vollmacht meghatalmazás
1. A külsőleg megjelenő felhatalmazás arra, hogy harmadik fél nevében szándéknyilatkozatokat tegyen és fogadjon el.
2. A meghatalmazás bizonyítékaként kiállított okirat; ld. képviseleti jogkör (Vertretungsmacht).
geheimer Vorbehalt belső fenntartás ld. még Mentalreservation
Vorkaufsrecht elővásárlási jog
Egy személy személyes (nem öröklődő, nem átruházható) joga arra, hogy egy tárgyat neki kínáljanak fel elsőként eladásra (ABGB 1072. és a következő §-ok).
Vorvertrag előszerződés
Szerződés, amellyel a felek megállapodnak abban, hogy egy meghatározott időpontban egy másik, meghatározott tartalmú szerződést kötnek (főszerződés = Hauptvertrag). Az előszerződés alapján csak a megkötés, de nem a főszerződés teljesítése iránt lehet keresetet indítani (ABGB 936. §).
Wahlschuld vagylagos kötelem ld. még alternatív kötelem (Alternativobligation)
Warnpflicht figyelmeztetési kötelesség
A vállalkozó azon kötelezettsége, hogy figyelmeztesse a megrendelőt a munka meghiúsulására a megrendelő által biztosított anyag nyilvánvaló alkalmatlansága vagy a megrendelő nyilvánvalóan helytelen utasításai miatt. Ha a vállalkozó megszegi a figyelmeztetési kötelezettséget, felelős a kárért (ABGB 1168a §).
Werkvertrag vállalkozási szerződés
Konszenzuális szerződés, amellyel egy személy vállalja, hogy ellenszolgáltatás fejében munkát végez vagy eredményt ér el (ABGB 1151. §).
Wertsicherungsklausel értékbiztosítási / értékállandósági záradék
Megállapodás arról, hogy egy fizetendő pénzösszeg a vásárlóerő (fogyasztói árindex) alakulásának megfelelően nőhet / csökkenhet.
Wert der besonderen Vorliebe előszereteti érték
Egy tárgy pusztán szubjektív okokból történő, a forgalmi értéket meghaladó értékű felértékelése. Az előszereteti érték csak akkor térül meg, ha a kárt büntetendő cselekmény, gondatlanságból vagy kárörömből okozták (ABGB 1331. §).
Wette fogadás
Megállapodás egy bizonyos árról, amelyet annak kell megkapnia, akinek az állítása egy még bizonytalan esemény bekövetkeztéről helyesnek bizonyul (ABGB 1270. §). Ha az árat nem helyezték letétbe, az ár nem perelhető, de a fizetés sem követelhető vissza.
Wiederkaufsrecht visszavásárlási jog
Megállapodás, amely az ingatlan eladójának jogot biztosít arra, hogy az ingatlant meghatározott áron visszavásárolja (ABGB 1068. és azt követő §-ok).
Willenserklärung akaratnyilvánítás
Egy személy kifejezett vagy hallgatólagos magatartása, amelyből egy másik személy arra a szándékra következtethet, hogy bizonyos jogkövetkezményeket kíván előidézni, és e jogkövetkezmények ezáltal előidéződnek. Az akaratnyilvánítás állhat cselekményből vagy mulasztásból (vö. ABGB 863. §).
Willensmangel akarathiány
Jelentős hiba, amely a szándéknyilatkozatot semmisnek vagy megtámadhatónak minősíti (pl. kényszer, csalárdság, tévedés).
Wissenserklärung Egy személy nyilatkozata olyan tényekről, amelyek jogkövetkezményeket vonhatnak maguk után (pl. hiánypótlási felhívás).
Wucher uzsora
Egy személy könnyelműségének, kényszerhelyzetének, gyenge elméjének, tapasztalatlanságának vagy érzelmi állapotának kihasználása egy másik személy által, aki olyan teljesítményt ígér vagy enged átadni magának vagy harmadik személynek, amelynek értéke feltűnően aránytalan az ellenszolgáltatáshoz képest (ABGB 879. §).
zahlungshalber fizetésül
Az eredetileg járó szolgáltatástól eltérő szolgáltatás engedélyezett teljesítése. Az eredeti követelés csak annyiban szűnik meg, amennyiben a jogosult a teljesített szolgáltatásból ténylegesen kielégítést nyer.
Zedent engedményező; ld. engedményezés = Zession
Zession engedményezés, átengedés, átruházás
Konszenzuális szerződés, amellyel a jogosult (engedményező = Zedent) a kötelezettel (debitor cessus) szemben fennálló követelését ellenérték fejében vagy ingyenesen átruházza egy másik személyre (engedményes = Zessionär). Miután az engedményezésről a debitor cessus értesítést kapott, csak az engedményesnek teljesíthet adósságmentesítő kifizetéseket (ABGB 1392. §); ld. követelés engedményezése (Abtretung, Forderungsabtretung).
gesetzliche Zession törvényes engedményezés ld. még Legalzession
Zessionär engedményes ld. Zession
Zielschuldverhältnis Egyszeri teljesítéssel megszűnő kötelem, pl. vásárlás, csere, ajándékozás; megkülönböztetendő a folyamatos kötelezettségektől (ld. ott).
Zinsen kamatok
Tőke használatáért járó díj.
Zinseszinsen kamatos kamatok
A ki nem fizetett kamatok kamatai.
Zivilrecht polgári jog ld. magánjog = Privatrecht
Zug um Zug kézen-közön, hoci-nesze
A kétoldalúan kötelező erejű szerződésekben az az elv, hogy a teljesítés csak közvetlen ellenszolgáltatás ellenében történhet, hacsak nem másként állapodtak meg (vö. ABGB 1052.,1062. §).
Zurückbehaltungsrecht, Retentionsrecht visszatartási jog
A szerződés alapján előleg fizetésére kötelezett személy joga, hogy a szerződő félnek a szerződéskötéskor nem ismert rossz pénzügyi helyzete miatt az ellenszolgáltatás teljesítéséig vagy biztosításáig visszatartsa az előleget (ABGB 1052. §).

Alkalmazott jogi normák

angol zászló német zászló