Német-magyar jogi értelmező szótár

Ez a német-magyar jogi értelmező szótár az ügyfeleink számára legfontosabb 15 jogág kifejezéseit tartalmazza, ahogy azok az osztrák jogszabályokban foglaltattak 2021 februárjában (jogi normák ld. alább), de "haszonnal forgatható" németországi jogi szövegek értelmezéséhez is.

I. SZEMÉLYI JOG VI. KERESKEDELMI JOG XI. PEREN KÍVÜLI ELJÁRÁS
II. CSALÁDJOG VII. TÁRSASÁGI JOG XII. BÜNTETŐJOG
III. ÖRÖKLÉSI JOG VIII. MUNKAJOG XIII. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG
IV. DOLOGI JOG IX. SZOCIÁLIS JOG XIV. IDEGENJOG
V. KÖTELMI JOG X. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG XV. ADATVÉDELMI JOG
KERESÉS VALAMENNYI JOGÁGBAN:

VIII. Munkajog

Abfertigung alt A régi végkielégítési törvény ("régi végkielégítés") továbbra is alkalmazandó azokra a munkavállalókra, akiknek a munkaviszonya már 2003. január 1-je előtt is fennállt. A "régi végkielégítés" a munkaviszony megszűnése miatt járó kifizetés, amelynek összege a szolgálati évek számától függően növekszik, és legalább három év szolgálati időtől jár.
A munkavállaló azonban nem jogosult a "régi végkielégítésre", ha ő maga mondott fel, ha alapos ok nélkül mond fel (idő előtt), vagy ha az elbocsátásért ő a felelős. A munkavállaló felmondása esetén a végkielégítés általános elvesztése alól azonban vannak kivételek, például ha a munkaviszony legalább tíz éve tart, és a munkavállaló azért mond fel, mert elérte a nyugdíjkorhatárt.
A vállalkozás megszűnése esetén a végkielégítés folyósításának kötelezettsége részben vagy egészben elengedhető, ha a munkáltatótól a rossz gazdasági helyzet miatt nem várható el, hogy a végkielégítést kifizesse (AngG 23. §).
A munkáltató és a munkavállaló megállapodhat a munkavállalónak a "régi végkielégítés" rendszeréből az "új végkielégítés" rendszerébe történő átvezetéséről.
Abfertigung neu Az "új végkielégítés" azokra a munkavállalókra vonatkozik, akiknek a munkaviszonya 2003. január 1-jén vagy azt követően jött létre.
A "régi végkielégítéssel" ellentétben az "új végkielégítés" egy pontosan szabályozott járulékrendszer, amelyben a munkáltató a munkaviszony második hónapjától kezdve köteles a munkavállaló bruttó fizetésének 1,53%-át befizetni egy "vállalati ellátási alapba".
Az "új végkielégítés" a munkaviszony megszűnésének típusától függetlenül jár, azaz a munkavállaló általi felmondás esetén is. A kifizetésre való jogosultság azonban elvileg csak legalább három fizetési évtől kezdődően áll fenn, ha a munkaviszonyt a munkáltató szünteti meg, a munkavállaló önhibáján kívüli elbocsátása, indokolt (idő előtti) felmondása, közös megegyezéssel történő megszüntetése, időeltolódás vagy szülési szabadság. Kivételek: A "végkielégítés új" kifizetésére való jogosultság például a munkavállalónak a törvényes nyugdíjbiztosításból való nyugdíjba vonulása miatt történő felmondása esetén áll fenn.
Az "új végkielégítés" kifizetésére vonatkozó követelés a foglalkoztatói nyugdíjalappal szemben irányul, így a munkáltató gazdasági helyzete az "új végkielégítés" rendszerében irreleváns.
Angestellter alkalmazott
Az a munkavállaló, akit kereskedők, más iparosok vagy velük egyenrangú személyek vállalkozásában elsősorban kereskedelmi vagy magasabb, nem kereskedelmi szolgáltatások vagy irodai munka végzésére alkalmaznak, szabályozott minimális munkaidővel (AngG 1. §).
Arbeiter dolgozó
Olyan munkavállaló, aki túlnyomórészt fizikai munkát végez, és így fizikai munkáját díjazás ellenében nyújtja. A fehérgalléros és a munkás munkavállalók közötti különbségtétel a munkajog szempontjából jelentős, mivel mindkét esetben más jogforrások alkalmazandók. Az AngG rendelkezései nem vonatkoznak a fizikai dolgozókra, hanem a kereskedelem szabályozásáról szóló törvény (GewO) rendelkezései. Különbségek vannak például az elbocsátás jogában.
Arbeitnehmer A munkavállaló olyan személy, aki munkaviszonyban áll, és ezért a munkajog hatálya alá tartozik. A "szolgálatvállaló" (Dienstnehmer) kifejezést a "munkavállaló" kifejezéssel szinonimaként is használják, a "szolgálatadó" (Dienstgeber) kifejezést pedig a munkaadókra.
Arbeitskräfteüberlassung munkaerőkölcsönzés
A munkaerő harmadik fél részére történő rendelkezésre bocsátása. A munkaerő-kölcsönzésről szóló törvény (Arbeitskräfte-überlassungsgesetz, AÜG) a harmadik fél részére történő munkavégzésre (munkaerő-kölcsönzési jogviszony) szerződéses kötelezettséget vállaló felet nevezi átengedőnek (Überlasser), ennek munkáját igénybe vevő felet pedig foglalkoztatónak (Beschäftiger) (AÜG 3. §).
Arbeits- und Sozialgericht Munkaügyi és Szociális Bíróság
Bíróság (tartományi bíróság), amely a munka- és szociális jogi ügyekben illetékes. Bécsben egy elsőfokú bíróságot hoztak létre, amely különleges bíróságként a "Munka- és Szociális Bíróság Bécs" elnevezést viseli (ASGG 2. §). A többi tartományban az adott tartományi bíróság "Munkaügyi és Szociális Bíróság" néven illetékes (ASGG 3. §).
Arbeitsrecht munkajog
A munkavállalók és a munkáltatók közötti jogviszonyokat, valamint a jogi környezetet szabályozó valamennyi norma összessége, különösen a Munka Alkotmányáról szóló törvény (ArbVG), a fizetett alkalmazottakról szóló törvény (AngG) és a munkaidőről szóló törvény (AZG).
Arbeitsvertrag munkaszerződés ld. szolgálati szerződés (Dienstvertrag)
Arbeitszeugnis munkáltatói igazolás ld. Zeugnis
Betriebsrat üzemi bizottság (tagja)
A vállalat valamennyi munkavállalója által egyenlő, közvetlen és titkos szavazással választott kollektív testület, amely a munkavállalók érdekeit képviseli a munkáltatóval szemben; a felügyelőbizottsággal rendelkező vállalatoknál a felügyelőbizottság tagjainak legalább egyharmada az üzemi tanács tagja kell, hogy legyen (ArbVG 110. §).
Betriebsvereinbarung üzemi szerződés
Az üzem tulajdonosa (munkáltató) és az üzemi tanács (a munkavállalók kollektív szerve) közötti írásbeli megállapodás a munkavállalókat érintő, a vállalkozással kapcsolatos kérdésekről (ArbVG 29. §). Az üzemi tanáccsal rendelkező vállalatoknál bizonyos kérdéseket csak üzemi szerződéssel lehet szabályozni a törvényi vagy kollektív szerződéses rendelkezések miatt (szükséges üzemi megállapodások; ArbVG 96. §).
Deputat Természetbeni juttatás a munkavállalóknak, elvileg bér- vagy bérelem; pl. élelmiszer, ruházat stb., ha a munkáltató állítja elő.
Dienstnehmer szolgálatvállaló ld.: munkavállaló (Arbeitnehmer)
freier Dienstnehmer A szabadúszó munkavállalók nem integrálódnak a vállalkozásba, és nincsenek kötve előre meghatározott munkaidőhöz, munkahelyhez vagy utasításokhoz. Rendszerint egy általa választott megfelelő személy is képviselheti; ld. szabad szolgáltatási szerződés (freier Dienstvertrag).
Dienstrecht szolgálati jog
A bírák, szövetségi és tartományi köztisztviselők jogait és kötelességeit szabályozó valamennyi norma összessége: A bírák és ügyészek szolgálatáról szóló törvény [RStDG], A köztisztviselők szolgálatáról szóló törvény [BDG], A szerződéses alkalmazottakról szóló törvény [VBG] stb.
Dienstvertrag szolgálati szerződés, szabad munkaszerződés (Arbeitsvertrag) is
Olyan konszenzusos szerződés, amellyel egy személy vállalja, hogy személyes munkát végez a munkáltató irányítása alatt és eszközeivel a gazdasági besorolás és a munkáltató vállalkozásába való beilleszkedés szerint, elvileg díjazás ellenében (ABGB 1151. §).
Ha a szerződésben nem határoztak meg díjazást, és ingyenességről sem állapodtak meg, akkor úgy kell tekinteni, hogy ésszerű díjazásban állapodtak meg (ABGB 1152. §). A munkaszerződést nem kell írásban vagy szóban megkötni, hanem hallgatólagosan is létrejöhet, ha nincs ésszerű ok kételkedni abban, hogy szerződéses kötelezettséget kívánnak kötni (ABGB 863. §). A munkavállaló a munkáltató utasításainak van alárendelve, és a munkáját személyesen kell elvégeznie.
freier Dienstvertrag szabad szolgálati szerződés
A vállalkozó (= szabadúszó) személyes függősége nélküli, jogszabályban nem szabályozott folyamatos kötelezettség. Szabadúszó szolgáltatási szerződés esetén a szabadúszó munkavállalónak nincs vagy csak nagyon csekély mértékű személyes függősége van; ld. munkavállaló, szabadúszó.
Dienstzettel a munkavállaló jogai és kötelességei írásbeli felsorolása
A munkáltató által a munkaszerződésből eredő lényeges jogokról és kötelezettségekről készített írásbeli nyilvántartás, amelyet a munkavállaló kérésére ki kell adni a munkavállalónak (AngG 6. §, AVRAG 2. §).
Dienstzeugnis ld. bizonyítvány (Zeugnis)
Entgelt járandóság
Magában foglal minden olyan juttatást, amelyet a munkavállaló a munkája rendelkezésre bocsátásáért kap. A jelenlegi alapbéren ("alapbér") kívül a díjazás magában foglalja az egyéb rendszeres rendes és rendkívüli juttatásokat is, mint például a karácsonyi és ünnepi jutalmakat (13. és 14. fizetés), jutalékokat, rendszeres prémiumokat és jubileumi jutalmakat, amelyeket számos kollektív szerződés tartalmaz.
Entlassung elbocsátás
A munkaviszony munkáltató általi idő előtti megszüntetése olyan, a munkavállalónak felróható okból, amely a munkaviszony folytatását a munkáltató számára ésszerűtlenné teszi (AngG 27. §).
Gewerkschaft szakszervezet
A munkavállalók érdekvédelmi szervezete, amely önkéntes tagsággal rendelkezik; kollektív szerződés megkötésére jogosultak lehetnek.
Gratifikation ld. prémium (Remuneration)
Kollektivvertrag kollektív szerződés
A munkáltatók és munkavállalók egyes (kollektív tárgyalásra jogosult) szervei közötti írásbeli megállapodás, amely szabályozza a kollektív szerződésben részes felek közötti jogviszonyt, a munkáltatók és munkavállalók munkaviszonyból eredő kölcsönös jogait és kötelezettségeit és egyéb kérdéseket. Kollektív tárgyalásra jogosultak különösen a szakszervezetek, a kamarák, az Osztrák Iparszövetség.
Konkurrenzklausel versenytilalmi záradék
Megállapodás, amellyel a munkavállalót a munkaviszony megszűnését követő időszakra korlátozzák keresőtevékenységében; a versenytilalmi kikötés csak a munkáltató üzletágára vonatkozhat, nem haladhatja meg az egy évet, és nem vezethet a munkavállaló előmenetelének ésszerűtlen akadályozásához (AngG 36. §).
Konkurrenzverbot versenytilalom
Jogi rendelkezés, amely szerint a munkavállaló a munkáltató beleegyezése nélkül sem saját, sem harmadik fél számlájára nem működtethet önálló kereskedelmi vállalkozást, és nem folytathat kereskedelmi ügyleteket a munkáltató üzletágában (AngG 7. §).
Konventionalstrafe kötbér, pönálé
A munkáltató és a munkavállaló között köthető szerződéses szankció arra az esetre, ha a munkavállaló megsérti például a titoktartási kötelezettséget (Verschwiegenheitspflicht), a versenykorlátozást (Konkurrenzklausel), a versenytilalmat (Konkurrenzverbot) vagy a másodlagos foglalkoztatás tilalmát (Nebenbeschäftigungsverbot). A szerződéses kötbérek azonban a bírósági mérséklési jog hatálya alá tartoznak (AngG 38. §).
Kündigung felmondás
Egyoldalú szándéknyilatkozat, amelyet be kell fogadni, és amellyel a szerződéses jogviszony megváltozik, általában megszűnik. A felmondás általában bizonyos törvényi vagy szerződéses határidőkhöz és időpontokhoz kötött (vö. AngG 20. §), gyakran formai követelményeknek is meg kell felelni (pl. ajánlott levél = eingeschriebener Brief). A felmondás a folyamatos kötelezettségek megszüntetésére szolgál.
Leiharbeitsverhältnis vö. munkaerő-kölcsönzés (Arbeitskräfteüberlassung)
Mindestlohntarif bérminimum
Alacsonyabb bérhatárok megállapítása azon munkavállalói csoportok esetében, amelyekre nem köthető kollektív szerződés, és nem is készült munkaügyi szabályzat (Satzung) (ArbVG 22. §).
Nebenbeschäftigung mellékfoglalkozás
Egy munkavállaló foglalkoztatása egy másik munkáltatónál fennálló munkaviszonya mellett.
Nebenbeschäftigungsverbot mellékfoglalkozás tilalma
Szerződéses megállapodás arról, hogy a jelenlegi munkaviszony alatt a másodlagos munkaviszony / mellékmunkaviszony gyakorlása általában tilos vagy csak a meglévő munkáltató hozzájárulásával megengedett.
Nebentätigkeit kiegészítő tevékenység
A munkavállaló önálló vállalkozói tevékenysége, amelyet a meglévő munkaviszonyban végzett tevékenység mellett végez.
Normalarbeitszeit normál munkaidő
A törvényileg előírt napi rendes munkaidő nem haladhatja meg a 8 órát, a törvényileg előírt heti rendes munkaidő nem haladhatja meg a 40 órát, kivéve, ha az AZG másként nem rendelkezik (AZG 3. §). Egyes kollektív szerződések (KV) rövidebb rendes munkaidőt, pl. 38,5 órát írnak elő az adott KV hatálya alá tartozó munkavállalók számára. A kollektív szerződések alapján azonban a napi legfeljebb 10 órás normál-munkaidő is megengedhető (AZG 4. §).
Probedienstverhältnis próbaidő
A próbaidős munkaviszony legfeljebb 1 hónapos időtartamra köthető ki. A próbaidő alatt a munkaviszonyt a munkáltató vagy a munkavállaló bármikor indoklás nélkül megszüntetheti (AngG 19. § (2) bekezdés).
Remuneration, Gratifikation külön pénzjuttatás, jutalom, prémium
A munkáltató által a munkavállalónak a folyó díjazáson felül, különleges alkalomból történő kifizetés; vannak rendszeresen visszatérő (pl. karácsonyi jutalom, mérlegprémium = Weihnachts-, Bilanzremuneration) és egyszeri jutalmak (pl. hűségprémium = Treueprämie).
Satzung munkaügyi szabályzat
Kiterjesztett hatályú kollektív szerződés, olyan azonos típusú munkaviszonyokra is, amelyeket nem szabályoz kollektív szerződés (ArbVG 18. és azt követő §-ok).
Sonderzahlungen különleges alkalmakkor fizetett juttatások
A sokéves szolgálati időért járó jubileumi jutalmakon kívül a különleges kifizetés fogalma mindenekelőtt a karácsonyi és ünnepi jutalmakat (13. és 14. havi fizetés), valamint a számos kollektív szerződésben szereplő mérlegprémiumokat foglalja magába.
Sozialpartnerschaft szociális partnerség
A munkáltatói és munkavállalói képviselők közötti nem törvényes együttműködés feltételei Ausztriában.
Sozialversicherungsträger társadalombiztosítási intézmények
Egészségbiztosítási pénztárak, általános balesetbiztosítási intézet, nyugdíjbiztosítási pénztárak, melyek önkormányzati szervként jönnek létre, és jogilag vannak kijelölve bizonyos társadalombiztosítási területek ellátására. Utasítási joggal nem rendelkeznek, de az állami hatóságok felügyeleti joggal rendelkeznek.
Urlaubsablöseverbot szabadság pénzre váltásának tilalma
A munkáltató és a munkavállaló közötti olyan megállapodás, amely szerint a munkavállaló pénzbeli vagy egyéb vagyoni juttatást kap a munkáltatótól azért, mert nem vesz ki szabadságot a fennálló munkaviszonya alatt; az osztrák jog szerint jogilag érvénytelen (UrIG 7. §).
Urlaubsentgelt szabadságjárandóság
A szabadság ideje alatt a munkavállaló továbbra is jogosult a rendes díjazásra. A rendszeres díjazás az a díjazás, amely a munkavállalót megillette volna, ha a szabadságot nem vették volna ki, a kollektív szerződések azonban tartalmazhatnak a törvénytől eltérő rendelkezéseket a szabadságjárandóság összegének kiszámítási módját illetően. Az üdülési díjat a szabadság kezdetekor a szabadság teljes időtartamára előre ki kell fizetni (UrIG 6. §).
Urlaubsersatzleistung szabadságpótlék
A munkaviszony végén ki nem vett szabadság időarányos részének készpénzben történő kifizetésére szolgál.
Az időarányos kifizetést az adott szabadságévben a teljes szabadságévhez viszonyított szolgálati idő hossza alapján kell kifizetni. A már felhasznált szabadságot a szabadság arányos részébe kell beszámítani (UrIG 10. § (1) bekezdés). Nem jár szabadságpénz, ha a munkavállaló alapos ok nélkül idő előtt távozik (UrIG 10. § (2) bekezdés).
Urlaubszuschuss más néven: szabadságpénz, szabadságpótlék (Urlaubsgeld, Urlaubsremuneration)
A házmestereknek, mezőgazdasági dolgozóknak vagy más munkavállalóknak a szabadság kivétele alkalmával vagy egy bizonyos időpontban külön kifizetésként kifizetendő pénzösszeg (gyakran 14. havi bérként is említik). Az erre a külön kifizetésre való jogosultságot általában kollektív szerződésben szabályozzák.
Überstunden túlórák
Akkor keletkeznek, ha vagy a heti rendes munkaidő megoszlásából adódó napi rendes munkaidő megengedett határértékeit, vagy a heti rendes munkaidő megengedett határértékeit túllépik (AZG 6. §).
Überstundenzuschlag, Überstundenvergütung túlórapénz
A túlórákért vagy 50%-os pótlékot kell fizetni, vagy időkompenzációval kell kompenzálni, amelynél a túlórapótlékot az időkompenzáció kiszámításánál figyelembe kell venni, vagy külön kell kifizetni (AZG 10. § (1) bekezdés). A kollektív szerződések magasabb (pl. 100%-os) túlórapótlékokat is előírhatnak.
Weihnachtsgeld, Weihnachtszuschuss, Weihnachtsremuneration karácsonyi
13. havi bérnek is nevezik, amelyre a munkavállalók törvényi vagy kollektív szerződéses rendelkezések alapján jogosultak lehetnek.
Weisungsrecht A munkavállaló a munkáltató utasítási jogának hatálya alá tartozik, és e tekintetben a munkáltató ellenőrzése alatt áll.
Wettbewerbsabrede ld. Konkurrenzklause
Wettbewerbsverbot versenytilalom, ld. Konkurrenzverbot
Zeugnis bizonyítvány
Szolgálati vagy munkabizonyítvány (Dienst- bzw Arbeitszeugnis); a munkáltató köteles a munkavállaló kérésére a munkaviszony megszűnésekor a munkaviszony időtartamáról és típusáról írásbeli igazolást adni. Az olyan bejegyzések és megjegyzések a referenciában, amelyek megnehezítik a munkavállaló számára az új munkahely megszerzését, nem megengedettek (AngG 39. §).
 

Alkalmazott jogi normák

angol zászló német zászló