Német-magyar jogi értelmező szótár

Ez a német-magyar jogi értelmező szótár az ügyfeleink számára legfontosabb 15 jogág kifejezéseit tartalmazza, ahogy azok az osztrák jogszabályokban foglaltattak 2021 februárjában (jogi normák ld. alább), de "haszonnal forgatható" németországi jogi szövegek értelmezéséhez is.

I. SZEMÉLYI JOG VI. KERESKEDELMI JOG XI. PEREN KÍVÜLI ELJÁRÁS
II. CSALÁDJOG VII. TÁRSASÁGI JOG XII. BÜNTETŐJOG
III. ÖRÖKLÉSI JOG VIII. MUNKAJOG XIII. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG
IV. DOLOGI JOG IX. SZOCIÁLIS JOG XIV. IDEGENJOG
V. KÖTELMI JOG X. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG XV. ADATVÉDELMI JOG
KERESÉS VALAMENNYI JOGÁGBAN:

VII. Társasági jog

Abschichtung vagyonelkülönítés
A társaság vagyonának felosztása az egyes részvényesek között a társaság megszűnésekor, az alapszabály szerint.
Abschlussprüfung záróvizsgálat
Részvénytársaság vagy más társaság éves beszámolójának könyvvizsgálata, amelyet jogszabály vagy szerződés alapján egy könyvvizsgáló (Wirtschaftstreuhänder) köteles könyvvizsgálói záradék beszerzésére; ld. könyvvizsgálói záradék.
Abwickler társasági felszámoló, likvidátor; ld. felszámolás (Liquidation)
Aktie részvény
A részvényes tulajdonjogát és tagsági jogait a részvénytársaságban megtestesítő értékpapír; megkülönböztetünk bemutatóra szóló részvényeket, névre szóló részvényeket, törzsrészvényeket, elsőbbségi részvényeket, névre szóló részvényeket és névérték nélküli részvényeket.
Aktienbuch névre szóló részvények jegyzéke (könyve)
A részvénytársaság által vezetendő nyilvántartás, amelybe a névre szóló részvényeket az adott részvényes neve (születési ideje), a társaság (cégjegyzék és nyilvántartási szám) és a cím szerint kell bejegyezni.
Aktiengesellschaft (AG) Részvénytársaság, Rt.
Saját jogi személyiséggel rendelkező társaság, amely közjegyzőileg hitelesített alapító okirattal és a cégjegyzékbe való bejegyzéssel jön létre; az alaptőkének legalább 70 000 eurót kell elérnie; a partnerek (részvényesek) a részvényekre osztott alaptőkébe történő befizetésekkel vesznek részt, anélkül, hogy személyesen felelnének a társaság tartozásaiért.
Amtslöschung társaság feloszlatása
Részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság vagy bejegyzett szövetkezet feloszlatása felszámolás nélkül a kereskedelmi kamara, a könyvvizsgáló egyesület vagy az adóhatóság kérésére; ld. felszámolás (Liquidation).
Arbeitsgesellschafter dolgozó tag
Személyi társaság olyan tagja, akinek nem kell apportot (tőkét) bevinnie, de köteles a munkaerejét a társaság rendelkezésére bocsátani.
Aufgriffsrecht üzletrész megvásárlási jog
Egyes tagok társasági szerződésben lefektetett joga a társaságból kilépő tagok társasági üzletrészének megvásárlására, bizonyos feltételek mellett.
Aufsichtsrat felügyelő tanács/bizottság
A törvényben vagy az alapszabályban előírt ellenőrző szerv, amely legalább három természetes személyből áll, akik közül legalább néhányan a társaság alkalmazottai; a részvénytársaságok esetében kötelező, a korlátolt felelősségű társaságok és a szövetkezetek esetében csak bizonyos feltételek mellett kötelező.
Auseinandersetzungsguthaben A társaságból kilépő részvényes által a társaságban lévő részesedése ellenértékeként kapott összeg.
Ausfallshaftung kiesési felelősség
A GmbH részvényeseinek felelőssége, ha a társrészvényesek tőkejuttatásai behajthatatlanok; ld. törzsbetét (Stammeinlage).
Beirat társasági tanácsadó szerv
Egy vállalat tanácsadó testülete; gyakran a felügyelőbizottsághoz hasonlóan szerveződik.
Bestätigungsvermerk hitelesítő záradék részvénytársaságok éves elszámolásához
A könyvvizsgálók írásbeli nyilatkozata arról, hogy a társaság számviteli nyilvántartása, éves beszámolója és éves jelentése megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Depotstimmrecht részvényletét utáni szavazati jog
A bank szavazati joga a letétben tartott részvények tekintetében a közgyűlésen, amelyet csak írásbeli felhatalmazás esetén lehet gyakorolni.
Durchgriffshaftung kiterjesztett felelősség
Kivételesen a részvényesek felelőssége a társaság kötelezettségeiért.
Eigenkapital saját tőke
Egy vállalat eszközei mínusz a kötelezettségek; ez egy olyan számviteli tétel, amely negatív is lehet.
Einbringung Adókedvezményes vagyonátruházás egy társaságra.
Einlagenrückgewähr A társaság fennállása alatt a részvényeseknek teljesített tőkejuttatások (tiltott) visszafizetése; ld. tőkejuttatás
Firma cégnév
A vállalkozó / vállalkozás cégjegyzékbe bejegyzett neve, amely alatt a vállalkozását folytatja és a nevét írja alá.
Firmenbuch cégjegyzék
A tartományi bíróságok által elektronikus adatbázis formájában vezetett nyilvántartás, amelybe a vállalkozások (egyéni vállalkozók, OG, KG, AG, GmbH) alapadatait és jogviszonyait jegyzik be; a nyilvántartás főkönyvből és dokumentumgyűjteményből áll, és nyilvános.
Fusion ld. összeolvadás (Verschmelzung)
Generalversammlung közgyűlés
Egy GmbH vagy szövetkezet közgyűlésének megnevezése; elvileg minden részvényes jogosult részt venni rajta és szavazni.
Genossenschaft (Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft) (kereskedelmi és gazdasági) szövetkezet
Személyek nem zárt taglétszámú, a tagok szerzésének vagy gazdaságának előmozdítása céljából létrehozott egyesülete, amely a cégjegyzékbe való bejegyzéssel jön létre, és ezáltal saját jogi személyiséget szerez.
Geschäftsanteil üzletrész
A GmbH-hoz történő tőke-hozzájárulással járó tagsági jogok és tagsági kötelezettségek összege; ld. tőke-hozzájárulás.
Geschäftsführer ügyvezetés, ügyvezető igazgatóság
Az ügyvezetés a korlátolt felelősségű társaság egy vagy több természetes személyből álló, jogszabályban meghatározott szerve, amely a társaságot a bíróság előtt vagy azon kívül, egyénileg vagy együttesen képviseli; ez a képviseleti jogkör külsőleg nem korlátozható.
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR, GbR) Polgárjogi társaság
Két vagy több személy szerződéses társulása egy közös cél megvalósítása érdekében; az ABGB szabályozza. GesbR csak akkor létezik, ha nem választottak más társasági formát.
Gesellschaft mbH & Co KG ld. Betéti társaság, Bt. (Kommanditgesellschaft)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Korlátolt felelősségű társaság, Kft.
Saját jogi személyiséggel rendelkező társaság, amely közjegyzői okirat és a cégjegyzékbe való bejegyzés útján jön létre; a törzstőkének legalább 35 000 eurónak kell lennie. A társaság tartozásaiért a partnerek elvileg nem felelnek; maga a társaság korlátlanul felel teljes vagyonával; ld. Durchgriffshaftung.
offene Gesellschaft (OG) közkereseti társaság
Gesellschaftsvertrag társasági szerződés, alapszabály
Két vagy több személy közötti szerződés, amellyel polgári vagy társasági jogi társaságot alapítanak, és a társasági jogviszonyokat szabályozzák. Társaságok esetében általában közjegyző közreműködése szükséges.
Grundkapital alaptőke
A részvénytársaság alapszabályában a részvényesek által fizetendő, euróban meghatározott összeg, amely az alapításkor a hitelezők számára a felelősségi alapot képezi. Az alaptőkének legalább 70 000 eurót kell elérnie.
Gründungsprivilegierung alapítási kedvezmény
a korlátolt felelősségű társaság (GmbH) alapító okiratában biztosított lehetőség, hogy a törzsbetétek összege elérje a 10 000 eurót (kevesebb nem lehet), amelyből legalább 5 000 eurót be kell fizetni. Az alapítási kedvezmény legkésőbb 10 évvel a társaság cégjegyzékbe való bejegyzését követően megszűnik (ld. tőke-hozzájárulás = Stammeinlage).
Hafteinlage, Kommanditeinlage Bt. kültagjának betéte, melynek összegéig a kültag felel
Az a befizetés, amelyre a limited partner a társasággal szemben kötelezettséget vállal; a limited partner felelőssége általában erre az összegre korlátozódik.
Haftsumme Kifizetés annak a társaságnak, amelyhez egy betéti társasági tag elkötelezi magát.
Hauptversammlung közgyűlés
A részvénytársaság részvényeseinek gyűlése, amelyet az ügyvezető igazgatóság hív össze, és amelynek a törvény vagy az alapszabály által meghatározott esetekben kell döntenie az ügyvezető igazgatóság és a felügyelőbizottság elmúlt üzleti évre vonatkozó felmentéséről, a nyereség felosztásáról, könyvvizsgáló kijelöléséről. A határozatokat elvileg egyszerű szavazattöbbséggel hozzák.
Holding holding
Olyan társaság, amelynek tárgya más társaságokban való részvétel
Jahresabschluss éves beszámoló
Az üzleti év végén kell elkészíteni; mérlegből és eredménykimutatásból áll.
Kaduzierung részvényjegyzés érvénytelenítése
Korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság részvényesének kizárása, mivel nem fizette be időben a tőke-hozzájárulását vagy -befizetéseit; erre hivatalos eljárást írnak elő.
genehmigtes Kapital engedélyezett alaptőke
A részvénytársaság igazgatótanácsának az alapszabály vagy a közgyűlés határozata által adott felhatalmazás arra, hogy az alaptőkét új részvények kibocsátásával legfeljebb 50%-kal megemelje. Ezt a felhatalmazást be kell jegyezni a cégjegyzékbe, és öt évre szól.
Kapitalanteil tőkerészesedés
A partner részvétele a társas vállalkozásban - ellenkező megállapodás hiányában - az általa teljesített hozzájárulás értékének megfelelő.
Kapitalerhöhung tőkeemelés
A törzstőke (GmbH) vagy az alaptőke (AG) megemelése, amelyhez a partnerek vagy részvényesek minősített többségi határozata szükséges.
Kapitalgesellschaft tőketársaság
A tulajdonosoktól leválasztott jogi személy, amely a társaság hitelezőivel szemben teljes vagyonával felel; a tulajdonosok felelőssége elvileg nem áll fenn; ide tartozik a GmbH és az AG.
Kapitalherabsetzung tőkecsökkentés
A törzstőke (GmbH) vagy az alaptőke (AG) leszállítása; melyhez a partnerek vagy a részvényesek minősített többségi határozata szükséges. A tőke leszállítása azonban csak a hitelezővédelmi előírások betartása mellett hajtható végre joghatással.
Kommanditeinlage Ld. a szavatolótőke-hozzájárulást
Kommanditgesellschaft (KG) betéti társaság
Sajátnév alatt vezetett társaság, amelyben a társaság hitelezőivel szemben fennálló felelősség bizonyos összegre (felelősségi összegre) korlátozódik egyes társasági tagok (betéti társasági tagok) esetében, de más társasági tagok (közkereseti társasági tagok) esetében nincs ilyen korlátozás. A közkereseti társaság lehet társaság is; az alkalmazási eset a Gesellschaft mbH & Co KG.
Kommanditist csendestárs, kültag ld.: betéti társaság
Komplementär beltag ld.: betéti társaság
Konzern vállalatcsoport
Jogilag független vállalkozások gazdasági célú egyesítése egységes irányítás alatt
Liquidation felszámolás, likvidálás
A társasági jogban használt kifejezés a társaság szabályos felszámolására a társaság feloszlatására vonatkozó határozat meghozatalát követően vagy az idő elteltével a vagyon értékesítésével, a hitelezők kielégítésével és a többletnek a társasági tagok részére történő kifizetésével; felszámolók végzik.
Mindestkapital minimális tőke
A törvény által előírt minimális összeg a részvénytársaság alaptőkéjére; a minimális tőke 35 000 euró korlátolt felelősségű társaságok esetében és 70 000 euró részvénytársaságok esetében.
Mindestnennbetrag minimális tőke
A szövetkezeti üzletrész minimális összege.
Nachgründung utóalapítás
Rrészvénytársaságok törvényes képviselőjére vonatkozó jogi korlátozás, amely szerint a részvénytőke egy százalékát (10 %) meghaladó mértékben vásárolhatnak eszközöket; az ilyen szerződések joghatásukhoz a közgyűlés jóváhagyása szükséges.
Offene Gesellschaft (OG)
közkereseti társaság
Külön cégnév alatt vezetett társaság, amelyben a részvényeseket egyetemleges jogviszony köti, és valamennyi részvényes korlátlanul, teljes vagyonával felel a társaság hitelezőivel szemben.
Organschaft vállalati önállótlanság
Egy anyavállalat és egy leányvállalat (Organgesellschaft) közötti kapcsolat megnevezése, amely szerint a leányvállalat jogilag független személy (tőketársaság = Kapitalgesellschaft), amely azonban gazdaságilag függő, azaz pénzügyileg, szervezetileg és gazdaságilag integrált.
Organwalter az a természetes személy, aki jogi személyt képvisel mint annak szerve
Természetes személy, aki egy jogi személyt annak szerveként képvisel.
Personengesellschaft személyi társaság
Olyan társaság, amelyben jogilag a Társasági tagok vannak előtérben, akik között lehet pusztán munkaerejét rendelkezésre bocsátó tag (vagyoni hozzájárulás nélkül), és amelyben a partnerek felelősek az ügyvezetésért és a képviseletért. A személyegyesítő társaságok közé tartozik a közkereseti társaság (Offene Gesellschaft), a betéti társaság (Kommanditgesellschaft) és a polgári jogi társaság (Gesellschaft bürgerlichen Rechts).
Pflichteinlage a kültag szerződésben rögzített betéte
A partnerek által szerződésben vállalt hozzájárulás.
Privatstiftung magánalapítvány
Tulajdonosok nélküli jogi személy (eszközalap), amely a törvény által jogképességgel rendelkezik; az alapítvány általában öncélú.
Prokura cégjegyzési jogosultság
A kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzendő meghatalmazás, amely bármikor visszavonható, nem átruházható és hatályát tekintve jogilag meghatározott.
Publikumsgesellschaft nyilvános (több személy tulajdonában álló) társaság
Olyan társaság neve, amelynek részvényei több személy tulajdonában vannak.
Realteilung természetbeni megosztás
Bizonyos társaságok eszközeinek adóelőnyös átruházása a részvényesekre.
Rücklage tartalék
A mérleg saját tőke jellegű kötelezettségi tétele; az általános vállalkozási kockázatra képzett céltartalék; ld. saját tőke.
Sacheinlage apport
A társasági jogban használt kifejezés, amely a részvényes vagyonának a társaságba történő pénzbeli hozzájárulását jelenti a társasági részvények átadásáért cserébe.
Sachgründung apportalapítás
A társaság tőkéjének jelentős részéhez való hozzájárulás természetbeni hozzájárulások révén, szemben a készpénzes hozzájárulásokkal.
Satzung Részvénytársaság alapszabálya.
Sitz székhely
Az a hely, ahol a társaság üzleti tevékenységet folytat, ahol az ügyvezetés található vagy ahol az ügyintézés folyik.
Spaltung eszköz-átruházás
Egy társaság eszközeinek adóelőnyös átruházása egy másik társaságra.
Sperrminorität határozathozatalt megakadályozni képes részvénytársasági kisebbség
A kisebbségi jogok gyakorlásához, különösen bizonyos döntések megakadályozásához szükséges részvények százalékos arányára vonatkozó kifejezés.
Stammeinlage törzsbetét
A GmbH minden egyes részvényese által a törzstőkébe való hozzájárulásként fizetendő, euróban kifejezett összeg. Minden törzsbetétnek legalább 70,00 eurót kell elérnie, és minden részvényes csak egy törzsbetétet fizethet.
Stammkapital törzstőke
A GmbH alapító okiratában rögzített euróban kifejezett összeg, amely az alapításkor a hitelezők számára a felelősségi alapot képezi. A törzstőkének legalább 35 000 eurónak kell lennie, amelynek felét elvileg készpénzben kell befizetni.
Stille Gesellschaft csendestársi szerződés
Olyan társaság, amelyben valaki tőkejuttatással vesz részt valaki más vállalkozásában vagy vagyonában; cserébe a csendestárs részesedést kap a nyereségből vagy veszteségből; a veszteségből való részesedés kizárható.
Syndikatsvertrag szindikátus szerződés
Szerződés, amellyel a partnerek megállapodnak egy bizonyos (szavazási) magatartásban a vállalaton belül.
Umgründung jogi forma megváltoztatása
Adókedvezményes ügylet, amelynek során a társaság jogi formája megváltozik (pl. GmbH-ból AG lesz), de a vagyon továbbra is fennmarad.
Umlaufbeschluss írásbeli határozathozatal
Egy részvénytársaság vagy személyegyesítő társaság részvényeseinek határozata oly módon, hogy a részvényesek nem egyszerre vannak jelen, hanem írásban nyilatkoznak szavazási magatartásukról.
Umwandlung társaság átruházása
Egy (átadó) társaság vagyonának adóelőleggel történő átruházása a jogutódra; az átadó társaságot törlik a cégnyilvántartásból.
Unternehmensgegenstand tevékenységi kör-meghatározás
A társasági szerződés része, amely meghatározza a társaság tevékenységi körét (pl. szálloda üzemeltetése).
Verschmelzung, Fusion egyesülés, fúzió
Adóelőnyös társasági társulás.
Vinkulierung lekötés, zárolás
A társasági részesedések átruházásának bizonyos feltételektől (pl. a társaság hozzájárulásától) való függése szerződéses megállapodás alapján.
Vorgesellschaft előtársaság
A saját jogi személyiséggel rendelkező társaság létesítő okiratának létrehozása és bejegyzése közötti társasági jogviszony megnevezése.
Vorgründungsgesellschaft előszerződés társaság alapítására
Két vagy több személy közötti megállapodás egy társaság későbbi alapításáról; a társaság alapítását megelőző társaság előszerződés, és a fő szerződés alaki követelményei vonatkoznak rá (pl. közjegyzői okirat).
Vorstand elnökség, igazgatóság
A részvénytársaság, szövetkezet vagy egyesület egy vagy több személyből álló szerve, amely saját felelősségére irányítja és kifelé képviseli ezt a jogi személyt.
Zusammenschluss társulás
Személyek adókedvezményes társulása, hogy társaságot hozzanak létre azáltal, hogy vagyontárgyakat ruháznak át a társaságra a társasági jogok odaítélése ellenében.

Alkalmazott jogi normák

angol zászló német zászló