Általános Szerződési Feltételek

Auch auf Deutsch zugänglich | Also available in German | Német nyelven is elérhető

A szolgáltató adatai

fordítóiroda

1. A szolgáltatás tárgya

A fordítóiroda(a továbbiakban: Fordítóiroda) vállalja ügyfelei részére a rendelkezésre bocsátott dokumentumok nyelvi fordítását, lektorálását és szerkesztését, valamint tolmácsolást, médiafordítást és szövegírást, szükség esetén alvállalkozók bevonásával, az alábbi feltételek szerint.

2. Ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, visszaigazolás
A szerződés létrejötte

A Megrendelő írásos ajánlatkérésében határozza meg, mely anyagot mely nyelvekről mely nyelv(ek)re, milyen határidőre, milyen szolgáltatásokkal (pl. záradékolás, postázás, elektronikus aláírás) társítva kéri lefordítani.

A terjedelem meghatározására a Microsoft Word szövegszerkesztő szoftver által mért érték az irányadó [Eszközök vagy újabban: VÉLEMÉNYEZÉS menü / Szavak száma > Karakterek száma (szóközökkel) ill. Tools vagy újabban REVIEW menü / Word Count > Characters (with spaces)]. A Megrendelő a képek által tartalmazott vagy más okból megmérhetetlen terjedelmű szöveget tartalmazó anyagokat ajánlatírás végett megküldi a Fordítóirodának. Hiányos megrendelés esetén a Fordítóiroda felhívja a Megrendelőt a hiányok pótlására.

A Megrendelő kérhet ajánlatot el nem készült vagy titkossága okán előre nem közölhető anyagok fordítására, lektorálására is. Ha a ténylegesen fordítandó anyag terjedelme jelentősen nagyobb, mint ami az ajánlatkérésben szerepelt, a Fordítóiroda fenntartja a jogot a teljesítés megtagadására az addig megfizetett díj visszafizetése mellett.

A Fordítóiroda írásos ajánlatot küld, amelyben megnevezi a munkákhoz szükséges időtartamot, a szolgáltatások árát és a fizetési feltételeket.

A Fordítóiroda ajánlatának elfogadását a válaszul a Megrendelő által küldött írásos megrendelés és a munkadíj, vagy – megegyezés szerint – az első részlet kifizetése vagy nemzetközi utalás esetén az átutalás igazolása (banki igazolás vagy online-banking visszaigazolás megküldése) jelenti.

A Fordítóiroda írásos visszaigazolást küld, amelyben adott esetben megjelöli a munka végső leadási határidejét. A szerződés az írásos megrendelés, a fizetés és az írásos visszaigazolás által jön létre. Ha a Megrendelőnek lejárt tartozása van, a Fordítóiroda visszautasíthatja a megrendelést.

A Fordítóiroda visszaigazolásának hiányában a szerződés nem jön létre (pl. mert az ajánlatban szereplő határidő az időközben megváltozott munkakapacitás miatt nem tartható).

3. Lektorálás, szakfordítás, átadás

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy lektorálást (nyelvi ellenőrzést és stilisztikai javítást) csak szakszerűen elkészített fordításra igényelhet. A szakszerűtlen fordítás lektorálással nem javítható; ilyen esetben a Fordítóiroda a szöveg újrafordítását vagy újraírását javasolja, és adott esetben ajánlatot tesz megfelelő szolgáltatásra.

Nem konvencionális (pl. mert vállalat-specifikus) terminológiájú szöveg szakfordítását illetően a Fordítóiroda csak akkor kérhető számon, ha a Megrendelő időben rendelkezésre bocsátja az általa használt szakkifejezések glosszáriumát is. A szöveg különleges gendering-igényei a munka megkezdése előtt közlendők. Az utólagosan közölt kívánságok új megrendelés tárgyát képezik.

A fordítást a Fordítóiroda megállapodás szerint online (e-mailben vagy tárhelyére feltöltve) vagy postán juttatja el a Megrendelő részére vagy munkatársa a Megrendelővel egyeztetett időpontban a budapesti irodában adja át.

A Megrendelő bármely, a Fordítóiroda által elkészített fordításból, hivatalos fordításból vagy egyéb dokumentumból a projekt lezárását követő 5 évben, egyeztetett ár megtérítése mellett, további nyomtatott példányokat igényelhet.

4. Hivatalos fordítás

Különbségtétel: Hivatalos és hiteles fordítás

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy magyar jogszabály értelmében 'hiteles fordítást' és idegen nyelvű 'hiteles másolatot' csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet, így arra a Fordítóiroda nem jogosult. A Fordítóiroda hivatalos fordítást és fordítások elektronikusan aláírt (köznyelven e-hiteles) dokumentumokként történő kibocsátását vállalja.

A Megrendelő vállalja, hogy a megrendelést megelőzően meggyőződik arról, hogy a fordítást befogadó hivatal vagy hatóság elfogad-e fordítóirodai hitelesítést. A fordítóirodát nem terheli felelősség azért, ha a befogadó a fordítóiroda munkáját azzal az indoklással utasítja vissza, hogy az OFFI munkáját írta elő, konzuli vagy más hatóság hitelesítését várta el. A fordítóiroda nem vállalja a felelősséget a rendelkezésére bocsátott eredeti iratok valóságtartalmáért vagy teljességéért. A fordítóiroda felelőssége kizárólag a fordítás helyességére, a hivatalos fordítások ágazati szabvány (ISO 17100) szerinti elkészítésére, ill. a munka határidő szerinti leadására terjed ki.

A hivatalos fordításokban eredeti és fordítása egy dokumentumban szerepelnek, melyet a Fordítóiroda ellát azonosító jelzéseivel. Hivatalos fordításokat kétféle kivitelben készítünk:

  1. A nyomtatott dokumentumot a Fordítóiroda trikolor zsinórral fűzi össze, aláírással és bélyegzővel látja el, valamint az elő- és hátlapján egy nyilatkozattal, mely szerint a forrásszöveg és a lefordított szöveg tartalmilag megegyezik. A Fordítóiroda az ilyen hivatalos fordításokat budapesti irodájában adja át vagy ajánlott küldeményként postai úton küldi meg a Megrendelőnek. A Fordítóiroda nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek igazolhatóan valamelyik, a levélküldemény-forgalmat lebonyolító vállalat hibájából keletkeztek, pl. ha a dokumentumot késve szállították, nem szállították ki vagy a szállítás során megsérült, de mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb pótolja a szóban forgó dokumentumot.
  1. Az e-hiteles dokumentumok elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott PDF-dokumentumok, melyek hitelessége internethez csatlakoztatott eszközökkel ellenőrizhető, tk. az Európai Bizottság és Magyarország Kormányának validátorával. Az Európai Unió eIDAS rendeletének és a Magyar Köztársaság elektronikus ügyintézésről szóló törvényének megfelelően egy független minősített hitelesítés-szolgáltató (Netlock Kft.) igazolja vissza

Az elektronikus azonosításról és az elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokról szóló európai uniós rendelet (eIDAS) 35. cikkének (3) bek. alapján "a minősített tanúsítványon alapuló minősített elektronikus bélyegzőt valamennyi tagállamban el kell ismerni minősített elektronikus bélyegzőként".

Hogy a Fordítóiroda által kiállított, a jogszabályoknak megfelelő e-hiteles dokumentumokat harmadik fél - kötelességének megfelelően - elfogadja-e, ill. hogy pontosan milyen dokumentumot vár el, arról a Megrendelőnek kell előzetesen megbizonyosodnia; ennek kapcsán a Fordítóirodát semmilyen felelősség nem terheli.

A Fordítóiroda hivatalos kivitelben vállalja dokumentumok részleges fordítását is, az ágazati szabványoknak megfelelően a kihagyásra utaló jelzésekkel és a teljes eredeti csatolásával.

5. Vállalási határidők

A vállalási határidőt a Fordítóiroda az ajánlatban és a visszaigazolásban a terjedelem, a szöveg szakmaisága és az aktuális kapacitás függvényében határozza meg. Az ajánlatban szerepel a vállalási határidő érvényessége (pl. utalástól számított 48 órás vállalási határidő 24 órán belüli utalás esetén). A végleges vállalási határidőig tartó időszak akkor kezdődik, amikor az ajánlat visszaigazolása után esedékes fizetség a Fordítóiroda bankszámláján jóváíródott; külföldi (esetenként banki részről elhúzódó) utalás esetben, amikor a Megrendelő által megküldött banki igazolást átvette. A Fordítóiroda egy ilyen igazolás beérkezésekor megkezdi a munkát, de a kész anyagot csak az összeg bankszámláján történt jóváírásakor köteles megküldeni.
Késedelmes fizetés esetén munkakapacitása változásai miatt a Fordítóiroda a határidőt egyoldalúan módosíthatja. Az Ajánlatban szereplő ár érvényessége az ajánlattételt követő 60. nap lejárta.

A forrásanyag megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megrendelőt terheli, így pl. a késedelmes postai megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés. Nem számít a Fordítóiroda rendelkezésére álló időbe az az időtartam, amíg a Fordítóiroda a fordítást a forrásanyag esetleges olvashatatlansága, sérülése, vagy egyéb, neki fel nem róható körülmény miatt nem tudja megkezdeni. A Felek a munka megkezdését követően is megállapodhatnak a határidő módosításában, ha a Fordítóiroda jelzi a Megrendelő felé a várható késedelmet.

A Megrendelő vállalja, hogy az anyag e-mailben vagy postán történő készhezvételét e-mailben visszajelzi a Fordítóirodának, ill. ennek esetleges elmaradását is haladéktalanul jelzi a Fordítóiroda felé.

6. Fizetési feltételek

A fizetés történhet banki átutalással (bármilyen valutában), online bankkártyás fizetéssel HUF, EUR és USD valutában vagy készpénzben HUF, EUR, USD, CHF vagy GBP valutában. A Megrendelő kívánságára a Fordítóiroda a számlát előre kiállítja (Díjbekérő számla a szamlazz.hu rendszerén keresztül); ha a Megrendelő ezt nem igényeli, akkor a díj banki jóváírását követően állítja ki, Teljesített megjelöléssel. A Fordítóiroda ajánlatában a Megrendelőtől előre fizetést vagy részletfizetést is kérhet. Ha a Felek két részletben vagy utólag történő fizetésben állapodtak meg, akkor a Megrendelő a fizetést a Fordítóiroda által kibocsátott számla alapján, 8 naptári napon belül teljesíti. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot fizetni, amely a késedelembe esés napjától számíttatik. A Fordítóiroda a szolgáltatási díjról a szamlazz.hu rendszerével a hatályos jogszabályoknak megfelelő e-számlát állít ki és küld meg a Megrendelő (cég) e-mail címére.

7. Felelősség, hibás teljesítés

A Fordítóiroda a megrendelések során a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti, eljárási jogosultságát nem vizsgálja. Ha el akar állni a megrendeléstől, a megrendelő cég nem hivatkozhat a megrendelést leadó személy hatáskörének hiányára, ha egy visszaigazolt ajánlat értelmében a Fordítóiroda megkezdte a szolgáltatást.

Hibás teljesítésre a Megrendelő csak nyilvánvaló fordítási, lektorálási hibák, feliratozásnál timing-hibák, hangalámondásnál rossz hangminőség, szövegírásnál vagy transzkreációnál nyelvtani hibák, ill. valamennyi szolgáltatásnál: hiányzó tartalmak esetében hivatkozhat. A Fordítóiroda vállalja, hogy az esetleges minőségi kifogások intézésére, illetve kártérítési, javítási, árleszállítási kötelezettségére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi törvényt tekinti irányadónak az alábbi feltételekkel.

A Megrendelő köteles a Fordítóiroda által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni. A Fordítóiroda reklamációt az elkészített anyag átadásától számított 90. naptári nap végéig fogad el, ezen túl a teljesítés hibája alapján szavatossági igény nem támasztható. A szavatossági igény írásban jelentendő, a kifogásolt szövegrész és a kifogásolás okának pontos ismertetésével. Amennyiben az megalapozott, a Fordítóiroda haladéktalanul megkezdi a kifogásolt rész díjmentes javítását.

Vita esetén a Fordítóiroda a fordítást a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete független szervezettől felkért szakértővel véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedést: kijavítja az anyagot, árengedményt tesz, kártalanítja a Megrendelőt vagy elutasítja a reklamációt. A szakértői vélemény bekérésére a Fordítóirodának legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésére. Amennyiben a reklamáció a szakértő szerint megalapozatlan, a szakértő költségeit a Megrendelő köteles vállalni, amennyiben megalapozott, úgy a Fordítóiroda. A felkért független szakértő véleményét a Felek a vitára nézve irányadónak tekintik.

A Fordítóiroda nem vállal felelősséget

Megrendelő az átvett fordítás, eredeti szöveg vagy hanganyag egészének vagy részeinek felhasználásával (harmadik félnek átadás, nyilvános megjelentetés) elfogadja a teljesítést, és ezt követően nem állhat el a szerződéstől, nem hivatkozhat a teljesítés hiányára vagy hibájára. Ettől függetlenül a Fordítóiroda mindent megtesz a fordítások szükség szerinti javításáért.

A Fordítóiroda a tartalmilag hibás vagy a határidő után átadott fordításból / lektorálásból / feliratozásból / hangalámondásból / kiadványszerkesztési munkából származó, a Megrendelőnél vagy harmadik félnél esetlegesen felmerülő károkért nem vállal felelősséget, azok megtérítését kifejezetten elutasítja. A Fordítóiroda késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő 48 óra késedelem elteltét követően a Fordítóiroda írásbeli értesítésével egyidejűleg jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, kivéve, ha a várható késedelemről a Fordítóiroda a Megrendelőt értesítette, a Megrendelő a késedelmet tudomásul véve az új határidőt elfogadta, vagy a Felek a vállalási határidőt közös megegyezéssel módosították. A késedelem miatti jogszerű elállás esetén

8. A szerződés megszűnése

A Megrendelő és a Fordítóiroda között létrejött szerződés határozott időre jön létre, a vállalt szolgáltatás és ellenszolgáltatás teljesítéséig. A Megrendelő a szerződéstől a Fordítóiroda költségének és kárának megtérítése mellett elállhat, a fordítás / lektorálás / feliratok / hangalámondás / DTP-termék elfogadása (a 7. pont szerinti reklamáció elmaradása) után azonban a Fordítóirodát a teljes fordítási / lektorálási / feliratozási díj megilleti. Minden, a szerződést érintő nyilatkozatot (határidő-módosításra, javított anyag figyelembevételére, elállásra, szerződés felmondására vonatkozó kérelmet, ill. bejelentést) írásos formában kell megtenni (e-mailben vagy postán). A telefonos vagy személyes úton történő felmondás, elállás nem érvényes. A fordítási / lektorálási / feliratozási / hangalámondási / kiadványszerkesztési munka megkezdését követően a Fordítóiroda a visszaigazolt vállalási díj 30%-át, tolmácsolási munka megrendelését követően pedig 100%-át jogosult követelni, ill. visszatartani, munkaerő lekötésére való tekintettel. Ez a jog nem illeti meg a Fordítóirodát, ha a munkát önhibájából csak számottevő késedelemmel tudná elvégezni, és a Megrendelő a határidő módosításához nem járult hozzá. A Fordítóiroda akkor mondhatja fel a szerződést, ha a Megrendelő szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi. A szerződés bármely fél általi megszüntetése a Felek haladéktalan elszámolási kötelezettségét vonja maga után.

9. Tolmácsolási megbízások feltételei

9.1. Ajánlat, megrendelés, visszaigazolás. A szerződés létrejötte.

A Fordítóiroda a Megrendelő írásos megkeresésére írásos ajánlatot tolmácsfeladatokra, amely tartalmazza a tolmács kvalifikációit és elérhetőségeit. A tolmácsolási események időtartama nem mindig előre látható, ezért a Fordítóiroda ajánlatában az előrejelzett időtartamra vonatkozó ár mellett egy túlóradíjat is megjelöl. A szerződés a Megrendelő erre válaszul adott írásos megerősítésével, az egyeztetett díj vagy részletének átutalásával és a Fordítóiroda visszaigazolásával jön létre.

9.2. Fizetési feltételek

A közölt árak a fizetendő, bruttó árak (nem növeljük meg ÁFÁ-val). Tört órák esetén az elszámolás negyedórás alapú (nincsenek „megkezdett órák”). A tolmácsolás időtartama alapvetően a helyszínre érkezéstől a távozásig tart; hosszabb szünetek vagy készenléti idő esetében az ajánlatban foglaltak érvényesek. A Fordítóiroda megrendelésenként legalább 2 óra tolmácsolás díját felszámítja.

Fizetés előre utalással (kívánságára előre kiállítjuk a díjbekérő számlát a szamlazz.hu rendszerében) vagy készpénzben a helyszínen, tömbös számla ellenében. Külföldi munka esetén a tolmácsolási díj legalább 50%-a az utazás megkezdése előtt esedékes. Amennyiben a Felek részletfizetésben egyeztek meg, úgy az első részlet legkésőbb a munka megkezdésekor, a második a munka befejezése után legkésőbb 8 naptári napos határidővel fizetendő. Késedelmes fizetés esetén a Fordítóiroda a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot számít fel.

9.3. Járulékos költségek

Egész napos vagy elszállásolással járó tolmácsfeladatok esetén a Megrendelő az ajánlatkérésben megadja az esemény(ek) helyét/helyeit, esetleg rendelkezésre álló utazási lehetőségeket az indulás és érkezés várható időpontjával, az esetleges szálláslehetőség komfortfokozatát, a rendelkezésre álló étkezési lehetőségeket. A várható munka- és készenléti időkről, az utazás, a szállás és az étkezés körülményeiről, a várható költségekről és azok megrendelői átvállalásáról a Felek a megrendelés visszaigazolása előtt írásban megállapodnak.

9.4. Elállási feltételek

A megrendeléstől való elállás kizárólag a Fordítóiroda e-mail címére (fordítóiroda) küldött e-maillel érvényes. 24 órán belüli elállás esetében a Megrendelő vagy munkatársa a tolmács közvetlen mobiltelefonszámára SMS értesítést is tartozik küldeni vagy felhívni azt.

A tolmács-megbízás költségmentes lemondása legkésőbb az egyeztetett tolmácsolási esemény előtt 72 órával lehetséges. A Fordítóiroda az ezt követő lemondás esetén az egyeztetett díj 50%-át, az esemény előtti 24 órán belüli lemondás esetén a 100%-át kiszámlázza. Ha a tolmács már megkezdte a munkát, a Megrendelő az ajánlatban szereplő és elfogadott díjat 100%-ban tartozik megfizetni.

A Megrendelő a számla kiállítását követő 8 napon belül köteles megtéríteni az általa lemondott megbízással kapcsolatos valamennyi költséget, úgymint – de nem kizárólag – felkészülési, utazási- és szállásköltségeit.

A Megrendelő a jelen Szerződési Feltételek, az ajánlat, vagy írásos megállapodásaik tartalmával szembemenő magatartása esetén a munka a tolmácsolási díj visszatérítése nélkül megszakítható. A Fordítóiroda vállalja, hogy amennyiben a tolmács a megrendelést előre nem látható okokból nem tudná teljesíteni, haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és segít másik tolmács közvetítésében.

9.5. Titoktartás

A Fordítóiroda munkatársai és a megbízásából dolgozó tolmácsok és fordítók a megrendelésekkel és tolmácsolási megbízásokkal kapcsolatos adatokat, a benyújtott dokumentumokat és az ügyféllel folytatott levelezést szigorúan bizalmasan kezelik, és azokhoz csak annyiban biztosítanak hozzáférést harmadik feleknek, amennyiben ez az ügyfél által adott megbízás teljesítéséhez, a munkafolyamat megszervezéséhez vagy a Fordítóiroda jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

Minden olyan (műszaki, működési, üzleti, jogi, orvosi stb.) információt, amelyről a Fordítóiroda, annak alkalmazottai vagy alvállalkozói a megbízás teljesítése során tudomást szereznek, szigorúan bizalmasan kezelik.

9.6. Tolmácsolási megbízásokra vonatkozó egyéb rendelkezések

A Fordítóiroda nyelvi szolgáltatóként törekszik megrendelője igényeinek legjobb tudása szerinti kiszolgálására, azonban esetleges elmaradt haszonért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Megrendelőnek bizonyíthatóan a Fordítóiroda vagy munkatársának szerződésszegő magatartása vagy a szakma etikai szabályainak megsértése miatt kára keletkezik, kártérítésre lesz jogosult, amelynek mértéke nem haladhatja meg a tolmácsolási díjat. Az elhangzott tolmácsolás a Fordítóiroda szellemi tulajdona; a Megrendelő a tolmácsolásról készült hangfelvételt csak a Fordítóiroda engedélyével, felár ellenében teheti közzé, melynek mértéke, ha másképpen nem állapodtak meg, a tolmácsolási díj 50%-a. A Megrendelő figyelembe veszi, hogy a szinkrontolmácsolás során elhangzott szöveg nem „nyomdakész szöveg”.

10. Egyéb rendelkezések

A Felek vállalják, hogy minden, a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti, műszaki, jogi információkat szigorúan titkos és bizalmas információkként kezelik, azokat harmadik felekkel nem osztják meg. A Fordítóiroda által igénybe vett alvállalkozók, partnerek részére a Fordítóiroda a titoktartás és az adattakarékosság legkörültekintőbb betartásával jogosult átadni azon információkat, amelyek a szerződés teljesítése érdekében szükségesek (ld. Adatkezelési tájékoztató 4. bek).

Ha a Felek között létrejött szerződéssel, ill. a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merülne fel, azt a Felek elsősorban békés úton rendezik. Minden, közös megegyezéssel nem rendezhető vita esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék. Az irányadó jog a magyar jog. Jelen Szerződési Feltételek bármely pontjának érvénytelensége, kivitelezhetetlensége vagy végrehajthatatlansága a többi rendelkezés érvényességét, kivitelezhetőségét vagy végrehajthatóságát nem korlátozza. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók.

Ha a Fordítóiroda fordítói tevékenysége eredményeképpen eredeti jellegű írásos fordítás jön létre, a jogszabályi feltételek fennállása esetén szerzői jogi védelem alatt álló mű keletkezhet. Lefordított szerzői műre vonatkozóan a Fordítóiroda korlátozástól mentes, díjmentes felhasználási jogot engedélyez a Megrendelő részére a megbízási díj megfizetéséhez kötött feltétellel. A Megrendelő a kifizetett szerzői mű használatba adására és átdolgozására is jogosult.

A forrásanyag feletti jogosultság esetleges hiánya miatt esetlegesen keletkezett kárát a Fordítóiroda jogosult érvényesíteni a Megrendelővel szemben. Amennyiben harmadik személy a Fordítóirodával szemben szerzői jogainak megsértése, vagy más jogalapból eredő igényt érvényesít, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Fordítóirodát az ilyen igények teljesítéséből eredő károkért teljes mértékben kártalanítja.

A megadott személyes és egyéb adatokkal kapcsolatban a Fordítóiroda Adatkezelési tájékoztatót jelenít meg weboldalán, amelynek betartását vállalja. A céges Megrendelő hozzájárul, hogy az információs önrendelkezési és az információszabadsági jogok tiszteletben tartása mellett a Fordítóiroda a Megrendelő cégnevét és az elvégzett munka jellegét (pl. "előadás tolmácsolása") weboldalán referenciaként feltüntethesse; a Megrendelő kifejezett kérésére azonban ettől eltekint.

Adott megrendeléshez az ajánlat mellékleteként megküldött Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

Megrendelő a megrendeléssel, Fordítóiroda annak visszaigazolásával nyilatkozik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót elfogadják, az azokban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik, kivéve, ha a Felek valamely feltételről előzetesen, írásban másképp állapodtak meg.

Budapest, 2022.05.16.

fordítóiroda
angol zászló német zászló